دانلود رایگان


گزارش کارآموزی تجزيه، تحليل و طراحی ساختار سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی تجزيه، تحليل و طراحی ساختار سازمانیمقدمه:
اداره امور يك سازمان، مستلزم تلفيق ماهرانه عواملي همچون، تسهيلات و امكانات، ويژگي هاي سازماني (ساختار سازمان سياستها خط مشي ها و... )، منابع انساني است. در مديريت منابع انساني، بحث درباره ي انسانهائي است كه هر يك آنان درسازمانها مشاغلي را به عهده دارند.
يكي از مهمترين عناصر مديريت منابع انساني شناخت وظايف، مسئوليتها و مشاغلي است كه به عهده افراد در سازمان گذاشته مي شود. اين عمل ازطريق تجزيه، طراحي و طبقه بندي مشاغل صورت مي پذيرد. قبل ازشروع بحث پيرامون تجزيه و تحليل شغل بايد با برخي اصطلاحات در اين زمينه آشنا شويم. اصطلاحات بسياري درتجزيه و تحليل شغل وجود دارند كه در اينجا به ذكر پاره اي از آن اصطلاحات مي پردازيم: ....

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول (ادبيات موضوع): تجزيه و تحليل و طراحی ساختار سازمانی
مفاهيم و اصطلاحات سازمان
روابط سازمانی
ترکيب سازمانی (نمودار سازمانی)
سطوح سازمانی
واحدهای صف وستاد
تفويض اختيار
تشکيلات سازمانی
وظيفه (شغل)
مسئوليت
اختيار
مقام
واحد تشکيلات و روش ها
وظايف واحد تشکيلات وروش ها
هدفهای واحد تشکيلات و روش ها
ساختار سازمانی
اجزای اصلی ساختار سازمانی
نمودار سازمانی
تعريف
ارکان اصلی نمودار
نکات مهم در تهيه نمودار سازمانی
راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمايش می دهد
سازمان هايي که مي توان برای آنها طراحی ساختار نمود
نشانه های ضعف ساختار سازمانی
مراحل سازماندهی رسمی (ديدگاه انديشمندان کلاسيک)
1-تقسيم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسيم بندی افقی)
2-برقراری روابط بر اساس اختيارات (تقسيم بندی عمودی)
3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی
4-تعيين پست سازمانی کارکنان (تهيه شرح شغل و شرايط احراز شغل)
تعريف كار
تعريف وظيفه
تعريف شغل
تعريف و مفهوم تجزيه و تحليل شغل
نتايج تجزيه و تحليل مشاغل
كاربردهاي تجزيه و تحليل شغل
مراحل تجزيه وتحليل شغل
روشهاي جمع آوري اطلاعات
روش مشاهده
روش مصاحبه
روش پرسشنامه
روش تلفيقي
روش نشست متخصصان
روش استفاده ازسوابق گذشته
تعريف طراحي شغل
عوامل موثر بر طراحي شغل
هويت وظايف
تهيه و تدوين شرح شغل
تعريف شرح شغل
تعيين شرايط احراز شغل
عوامل تشكيل دهنده ي شرايط احراز شغل
مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل
ارزيابي و طبقه بندي مشاغل
تعريف طبقه بندي مشاغل
فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل
1. روشهاي ارزيابي و طبقه بندي مشاغل
روش درجه بندي
روش امتيازي
روش طبقه بندي
روش مقايسه عوامل
روش شخص و شغل
فصل دوم: شرکت شهاب خودرو (سهامي عام)
تاريخچــه
موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـه
انواع توليدات, محصولات و ظرفيت اسمـي کارخـانـه
ارکـان اصلـي شرکت
روزنامه کثيرالانتشـار شرکت
منابع و امکانات در اختيار شرکت
نقشه و کروکي جانمايـي ( Layout)
تعداد کل پرسنل شرکت در پايان سال 1386
وضعيت سيستمهای اطلاعاتی و مديريتی مورد استفاده شرکت
برنامه های آتی جهت استقرار سيستمهای نوين مديريت
خلاصه برنامه استراتژيک ، چشم انداز ، ماموريت و ارزشهای سازمانی شرکت
آرمان (vision)
بيانيه چشم انداز (vision statement)
بيانيه ماموريت (mission statement)
شعار (Motto)
ارزشهای محوری سازمانی (Value & Belives)
اهداف بلند مدت کيفی (سطح سازمان) طی برنامه 5 ساله راهبردی
اهداف بلند مدت کمی (سطح سازمان) طی برنامه 5 ساله راهبردی
بررسی عوامل محيطی بر اساس مدلPEST
فرآيندهای پشتيبانی بر اساس زنجيره ارزش پورتر (porter chain value)
تجزيه و تحليل رقابت CPM
راهبردهای کلان (اصلی) شرکت شهاب خودرو
اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعيت توليد
ارتقاء کيفيت
فعاليتهای شرکت درطول سال 1386 در جهت استقرار نظام کيفيت
ساير اقدامات جهت بهبود کيفيت و کميت محصولات
تعميرات و نگهداری
فعاليتهاي ايمنـي و بهداشت صنعتـي
فعاليتهاي مهندسي
اطلاعات نيروي انسانـي
سياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انساني
ترکيب نيروي انساني بر حسب نوع استخـدام
فصل سوم: شناخت وضعيت سيستم موجود
معرفی واحد مربوطه (واحد سيستم ها و روشها)
فعاليتهای بخش تشکيلات و روشـها
فعاليتهای انجام شده در شرکت
معرفي فازهاي پروژه سازماندهي واحد تزئينات
فاز اول پروژه ( تعريف مشاغل واحد تزئينات)
1. مطالعه اوليه
2. تشکيل جلسه با مسئولين واحد تزئينات
3. طرح موضوع با مديريت سازمان
4. اخذ مجوز ايجاد تغييرات جديد
5. طراحي فرم شناخت مشاغل
6. تشکيل جلسه با مديريت واحد اداري و منابع انساني
7. مطالعه و بررسي فرمهاي تکميل شده شناخت اوليه شغل کارگران
8. تدوين شرح وظايف شغلها
فاز دوم پروژه( طراحي ساختار سازماني)
مراحل طراحي ساختار تفصيلي هر قسمت
چارتهای سازمانی
استاندارد مشاغل واحد تزئينات
شرح وظايف
دستور العمل ها
DFDها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل سيستم مطرح شده
مبنای سازماندهی
1- سازماندهی بر مبنای نوع وظيفه
ويژگيهای اين نوع ساختار
الف-ويژگيهای محتوايي
ب- چگونگی فعاليت سيستمهای درون سازمانی
ج-نقاط قوت اين نوع ساختار
د- نقاط ضعف
2- سازمان بر مبنای نوع محصول
ويژگيهای اين نوع ساختار
3- سازمان بر مبنای منطقه عمليات( جغرافيايي)
ويژگيهای اين نوع ساختار
4-سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب
ويژگيهای اين نوع ساختار
5- سازمان بر مبنای ساخت ويژه کار موقت( ادهوکراسی)
ويژگيهای اين نوع ساختار
6-سازمان بر مبنای ساخت ماتريسی
انواع ساختار ماتريسی (1- نوع موقت ، 2- نوع دائمي)
ويژگيهای اين نوع ساختار
7- سازمان با ساخت های جديد
مهمترين ساخت های جديد سازمان ها
ويژگيهای مشترک سازمانهای جديد
مدير پروژه در سازمانهای امروزی
ويژگيهای اصلی يک پروژه
8- ساختار سازمانی پروژه ای
مديريت پروژه
شرايط بکارگيری ساختار پروژه ای
محيط پروژه
مديريت زمان پروژه
نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو
ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت
ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت
الف-ويژگيهای محتوايي
ب- چگونگی فعاليت سيستمهای در شهاب خودرو
ج-نقاط قوت ساختار وظيفه ای شهاب خودرو
د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
نکته مهم
مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل در واحد تزئينات
فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل در واحد تزئينات
طرحهاي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت نيروي انساني
فصل ششم: منابع و ماخذ
منابع و مآخذهاکارآموزی مدیریت شهاب خودرو


کارآموزی بررسی ساختار سازمانی


تجزيه و تحلیل ساختار سازمانی


کارآموزی تحليل ساختار سازمانی


تحلیل سازمانی شرکت شهاب خودرو


کارآموزی طراحی ساختار سازمانی


کارآموزی ساختار سازمانی


کارآموزی رشته مدیریت شهاب خودرو


بررسی سازم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی ...

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی : علل اصلی انحرافات موجود ، در مورد ماشينهای مخصوص خدمات شهری با توجه به تمرکز و بسيج نيروی انسانی خطوط

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی ...

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی : علل اصلی انحرافات موجود ، در مورد ماشينهای مخصوص خدمات شهری با توجه به تمرکز و بسيج نيروی انسانی خطوط

كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی

كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی را چگونه دانلود کنیم؟ به کانال تلگرام فروش مقاله خوش آمدید. شما می توانید كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی را به راحتی تهیه کنید.

دانلود پاورپوینت (اسلاید)ساختار اجتماعی سازمان

گزارش کارآموزی در اداره کار تعاون و رفاه امور اجتماعی ... دانشجويان mba دانشگاه نبي اكرم(ص) تبريز - مدیریت mba. ... تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ... پاورپوینت طراحی ساختار سازمانی مفاهیم، ابزارها و ...

گزارش کارآموزی | جانان دانلود

Alione Mar 06, 2019 گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی اطلاعات كلي و روش اجراي تعميرات اتومبيل دانلود گزارش کار آموزی اطلاعات كلي و روش اجراي تعميرات اتومبيل .doc 42 و با فرمت صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و ...

نمونه فایل گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزيه ، تحليل

نمونه فایل گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی، گزارشی کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در 104 صفحه

دانلود فایل گزارش کارآموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار ...

دانلود گزارش کارآموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی شرکت شهاب خودرو(سهامي عام) متعلق به آستان قدس رضوی رشته: مهندسي صنايع فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 63 فهرست مقدمه فصل اول (ادبيات موضوع) : تجزيه و تحليل ...

كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی

كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی را چگونه دانلود کنیم؟ به کانال تلگرام فروش مقاله خوش آمدید. شما می توانید كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی را به راحتی تهیه کنید.

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی ...

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی : علل اصلی انحرافات موجود ، در مورد ماشينهای مخصوص خدمات شهری با توجه به تمرکز و بسيج نيروی انسانی خطوط

كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی

Translate the original version كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی along with the original text. اطلاعات تخصصی بی نظیر درمورد كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی را تنها می توانید از اینجا دریافت کنید.

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی ...

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی : علل اصلی انحرافات موجود ، در مورد ماشينهای مخصوص خدمات شهری با توجه به تمرکز و بسيج نيروی انسانی خطوط

دانلود فایل گزارش کارآموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار ...

دانلود گزارش کارآموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی شرکت شهاب خودرو(سهامي عام) متعلق به آستان قدس رضوی رشته: مهندسي صنايع فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 63 فهرست مقدمه فصل اول (ادبيات موضوع) : تجزيه و تحليل ...

نمونه فایل گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزيه ، تحليل

نمونه فایل گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی، گزارشی کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در 104 صفحه

گزارش کارآموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی | tall ...

دانلود گزارش کارآموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی شرکت شهاب خودرو(سهامي عام) متعلق به آستان قدس رضوی رشته: مهندسي صنايع فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 63 فهرست مقدمه فصل اول (ادبيات موضوع) : تجزيه و تحليل ...

نمونه فایل گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزيه ، تحليل

نمونه فایل گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی، گزارشی کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در 104 صفحه

كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی

Translate the original version كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی along with the original text. اطلاعات تخصصی بی نظیر درمورد كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی را تنها می توانید از اینجا دریافت کنید.

نمونه فایل گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزيه ، تحليل

نمونه فایل گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی، گزارشی کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش در 104 صفحه

كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی

دریافت كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی خرید كارآموزي با موضوع تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی با ارزان ترین قیمت و درگاه پرداخت معتبر در سایت ما. با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد ...

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزیه، تحلیل و طراحی ...

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع در زمینه تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش قسمتی از گزارش کارآموزی : اداره امور يك سازمان ، مستلزم تلفيق ماهرانه عواملي همچون، تسهيلات و امكانات ...

دانلود پاورپوینت (اسلاید)ساختار اجتماعی سازمان

گزارش کارآموزی در اداره کار تعاون و رفاه امور اجتماعی ... دانشجويان mba دانشگاه نبي اكرم(ص) تبريز - مدیریت mba. ... تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ... پاورپوینت طراحی ساختار سازمانی مفاهیم، ابزارها و ...

گزارش کارآموزی | جانان دانلود

Alione Mar 06, 2019 گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی اطلاعات كلي و روش اجراي تعميرات اتومبيل دانلود گزارش کار آموزی اطلاعات كلي و روش اجراي تعميرات اتومبيل .doc 42 و با فرمت صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و ...

دانلود گزارش کارآموزی (تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار ...

دانلود گزارش کارآموزی (تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی) در شرکت شهاب خودرو - این پروژه کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است

دانلود پروژه شبیه سازی با Cisco Packet Tracer

سمینار تئوری تکنولوژی نیمه هادی ها (تشکیل اتصالات و خطوط ارتباطی فلزکاری)

نرم افزار آموزشی ابزار اندازه گیری دقیق (کولیس ، میکرومتر ، زاویه سنج)

بررسی ساختمان سرعتی پوسته در اصفهان

بررسی اثرات دارویی و درمانی گياه درمنه (آرتميزيا)

شیپ فایل آبراهه های استان اصفهان

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان کازرون واقع در استان فارس

شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اراک واقع در استان مرکزی

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای

تحقیق انرژي هسته اي