دانلود رایگان


بررسی تاثیر تاریخ کاشت و زمان محلول پاشی بر برخی از صفات کمی و کیفی آفتابگردان (رقم سانبرو) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی تاثیر تاریخ کاشت و زمان محلول پاشی بر برخی از صفات کمی و کیفی آفتابگردان (رقم سانبرو)چکیده:
به منظور بررسي امكان انجام كشت تابستانة گلرنگ در منطقة سنندج در سال 1388 آزمايشي در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گريزة سنندج به صورت كرتهاي دوبار خرد شده در قالب طرح پاية بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا شد. تاريخ كاشت به عنوان عامل اصلي در سه سطح (شامل: 4 تير، 14 تير و 24 تير)، تراكم بوته به عنوان عامل فرعي در دو سطح (شامل تراكم هاي 20 و 40 بوته در متر مربع) و رقم به عنوان عامل فرعي فرعي در سه سطح (شامل ارقام سينا، زرقان و 411) مورد بررسي قرارگرفتند.نتايج آزمايش نشان داد كه فنولوژي و رشد گياه تحت تأثير تاريخ كاشت قرارگرفت به طوري كه با تأخير در كاشت تعداد روزها از كاشت تا مراحل گلدهي و رسيدگي فيزيولوژيك افزايش بسيار معني داري داشت. افزايش تراكم از 20 به 40 بوته در متر مربع موجب كاهش تعداد روز تا رسيدگي و زودرس تر شدن گياه گرديد.. ارقام مورد مطالعه از لحاظ مراحل نموي و رشد بوته اختلاف بسيار معني داري با هم داشتند. ارقام 411 و زرقان نسبت به رقم سينا زودتر به مرحلة گلدهي رسيدند. رقم 411 با 105 روز پس از كاشت زودرس ترين رقم بود و بعد از آن ارقام زرقان و سينا به ترتيب با 110 و 112 روز پس از كاشت وارد مرحلة رسيدگي فيزيولوژيكي شدند. اولين تاريخ كاشت (4تيرماه) از لحاظ تعداد دانه در طبق و وزن هزاردانه بهترين وضعيت را داشت. كمترين ميزان اجزاي عملكرد دانه مربوط به تاريخ كاشت سوم (24 تيرماه) بود. بيشترين عملكرد دانه در واحد سطح و شاخص برداشت به ترتيب با مقادير 5/762 كيلوگرم در هكتار و 25 درصد مربوط به تاريخ كاشت اول بود. در آخرين تاريخ كاشت كمترين ميزان عملكرد دانه و شاخص برداشت با مقادير 2/392 كيلوگرم در هكتار و21 درصد بدست آمد. افزايش تراكم بوته موجب افزايش بسيار معني دار عملكرد دانه گرديد ولي شاخص برداشت كاهش معني داري نشان داد.. رقم سينا بالاترين مقادير عملكرد دانه و شاخص برداشت را به خود اختصاص داد و رقم زرقان از لحاظ عملكرد دانه و شاخص برداشت در پايين ترين رتبه قرار گرفت بر اساس نتايج بدست آمده به منظور انجام كشت تابستانه (كشت دوم) گلرنگ در منطقه بهتر است كه در اولين فرصت پس از برداشت غلات در اواخر خرداد يا اوايل تير ماه اقدام به كاشت گلرنگ نمود. همچنين رقم سينا با عملكرد دانة بالاتر، از سازگاري بيشتري نسبت به دو رقم ديگر برخوردار بوده، با تراكم 40 بوته در متر مربع براي كشت تابستانه در منطقه توصيه مي گردد.
واژهای کلیدی: تاريخ كاشت، تراكم بوته، كشت دوم، گلرنگ

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
1-1بيان مسئله
1-2 اهميت تحقيق
1-3 اهداف تحقيق
1-4 فرضيات پژوهشي
1-5تاريخچه
1-6اهميت اقتصادي
1-7خصوصيات گياهي
1-7-1ساقه
1-7-2ريشه
1-7-3برگ
1-7-4گل
1-7-5ميوه
1-7-6تنفس
1-7-7مراحل رشد در آفتابگردان
1-8 نيازهاي اكولوژيك
1-8-1دما
1-8-2 نور
1-8-3 باد
1-8-4 رطوبت
1-8-5 خاك
1-9عمليات به زراعي
1-9-1عمليات كاشت
1-9-2عمليات داشت
1-9-3 آفات و مبارزه با علفهاي هرز
1-5-4عمليات برداشت
1-10خواص دارويي
فصل دوم: بررسي منابع
2-1- تحقيقات مرتبط با بررسي تاثير تاريخ كاشت
2-2 تحقيقات مرتبط با بررسي تاثير محلول پاشي عناصر ريز مغذي
فصل سوم: مواد و روشها
3- 1- خصوصيات محل اجراي آزمايش
3-2 خصوصيات طرح آزمايشي
3-3روش نمونه برداري و اندازه گيري صفات
3-4 روش آماري به كار گرفته شده
فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1 قطر طبق
4-2ارتفاع ساقه
4-3 وزن خشك كل بوته
4-4 قطر ساقه
4-5-عملكرد دانه
4-6 شاخص برداشت
4-7وزن هزار دانه
4-8تعداد دانه در طبق
4-9- درصد روغن
4-10 درصد پروتئين
4-1 نتايج مقايسه ميانگين صفت قطر طبق
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 نتيجه گيري
5-2 پيشنهادات
فهرست منابع
چکیده لاتین
فهرست نمودارها
فهرست شکل هاپایان نامه كاشت آفتابگردان


تراكم بوته آفتاب گردان


بررسی كشت دوم آفتابگردان


بررسی کشت گلرنگ


بررسی کشت گیاه آفتاب گردان


بررسی رقم سانبرو آفتابگردان


بررسی تاثیر تاریخ کاشت آفتابگردان


زمان محلول پاشی آفتابگردان


صفات کمی و کیفی آفتاب گردان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فهرست مقالات بر اساس عنوان مقاله

بررسی تاثیر تاریخ کاشت تاخیری و تراکم بر صفات کمی و کیفی کانولا(RGS_003 )در گرگان (دانلود)بررسی چند جنینی در بذور نارنج(citrus aurantium) جمع آوری شده از نقاط مختلف استانهای مازندران و گلستان (دانلود): بررسی تاثیر عناصر و مواد غذایی ...

تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو ...

2-بررسی صفات فیزیولوژیک و تاثیر تراکم ها و سطوح مختلف کود اوره بر روی این صفات. 3-دستیابی به تراکم مطلوب با توجه به الگوی محلول پاشی و نتایج داده ها.

مرور بر اساس موضوع "تاریخ کاشت"

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان آزمایشی در سال زراعی 1375 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در روستای خاتون آباد اصفهان انجام شد.

رزومه علمی دکتر محمدرضا اردکانی

ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تاثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی: فصلنامه بوم شناسی کشاورزی: دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۳: ۳

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

4107 - بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه (چکیده) 4108 - مطالعه برخی از صفات ریخت شناسی، ریخت سنجی و بوم شناسی خوتکا در تالاب فریدونکنار (چکیده)

پایان نامه رشته کشاورزی :اثرات تاریخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت با عنوان : اثرات تاریخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان ...

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی - نمایه نویسندگان

ذاکرین، حمیدرضا اثر تاریخ کاشت زمستانه و محلول پاشی عنصر روی بر برخی صفات کیفی، اسیدهای چرب روغن و عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) در منطقه کرج [دوره 13، 4(52)زمستان، 1398، صفحه 589-604]

تأثیر محلولپاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر ...

به‌منظور بررسی تأثیر محلولپاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و ...

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات ...

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 755 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

4107 - بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه (چکیده) 4108 - مطالعه برخی از صفات ریخت شناسی، ریخت سنجی و بوم شناسی خوتکا در تالاب فریدونکنار (چکیده)

دانش‌رسان - مقاله‌های فرشید قادری فر

با توجه به اهمیت تاریخ کاشت خزانه و زمان انتقال نشا در تولید پیاز، اثر چهار تاریخ کاشت و انتقال نشای مختلف بر دو رقم پیاز روز بلند در سال های 82–1380 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور بررسی شد.

پیمایش لیست عناوین | پژوهش‌های حبوبات ایران

بررسی عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی ماشک ... اثر تاریخ کاشت و رقم بر تراکم و خسارت کرم‌های پیله‌خوار نخود ... ارزیابی تأثیر محلولپاشی متانول بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و ...

اثرات تاريخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای ...

در بررسی اثرات متقابل و دوگا نه رقم و کود بر روی صفات کمی کمترین میزان وزن تر کل، وزن تر گل آذین و وزن خشک گل آذین در تیمار شاهد و رقم پگاه و بیشترین میزان وزن تر کل در تیمار پگاه با مصرف 15کیلوگرم پتاس در هکتار،وزن تر و وزن ...

بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه ...

تأثیر متقابل آب و کود فقط بر سطح برگ، تعداد ساقه، وزن خشک و وزن تر بوته و درصد ژرانیال معنا­دار بود. بیشترین ارتفاع بوته، سطح برگ، تعداد ساقه، تعداد برگ، وزن و طول ریشه، وزن خشک و تر مربوط به تیمار 75 درصد ظرفیت زراعی بود.

پیمایش لیست عناوین | پژوهش‌های حبوبات ایران

بررسی عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی ماشک ... اثر تاریخ کاشت و رقم بر تراکم و خسارت کرم‌های پیله‌خوار نخود ... ارزیابی تأثیر محلولپاشی متانول بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و ...

تأثیر محلولپاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر ...

به‌منظور بررسی تأثیر محلولپاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و ...

تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو ...

2-بررسی صفات فیزیولوژیک و تاثیر تراکم ها و سطوح مختلف کود اوره بر روی این صفات. 3-دستیابی به تراکم مطلوب با توجه به الگوی محلول پاشی و نتایج داده ها.

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی - نمایه نویسندگان

ذاکرین، حمیدرضا اثر تاریخ کاشت زمستانه و محلول پاشی عنصر روی بر برخی صفات کیفی، اسیدهای چرب روغن و عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) در منطقه کرج [دوره 13، 4(52)زمستان، 1398، صفحه 589-604]

پیمایش لیست عناوین | پژوهش‌های حبوبات ایران

بررسی عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی ماشک ... اثر تاریخ کاشت و رقم بر تراکم و خسارت کرم‌های پیله‌خوار نخود ... ارزیابی تأثیر محلولپاشی متانول بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و ...

بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه ... تاریخ دریافت: 1394-04-21. زمان پذیرش: 1394-04-21.

تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو ...

تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1187 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 101 با توجه به قرار گرفتن ...

بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی‌های ...

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت بر ویژگی‌های خوشه و عملکرد رقم‌های برنج در سال زراعی 90-1389 به‌صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.

اثرات تاريخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای ...

اثرات تاریخ کاشت و محلول پاشی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه سمنان : ... نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و رقم بر روی صفات کمی و کیفی مورد مطالعه تاثیر معنی داری نداشت.

بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود "بر" برکیفیت ، عملکرد تک ...

این پژوهش به‌ منظور بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود "بر" بر کیفیت، عملکرد تک بوته و تولید در واحد سطح شلغم (Brassica rapa L.) در نجف آباد ..

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات ...

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 755 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد ...

پردازش ابري (Cloud Processing)


ریاضیات پایه(بخش معادلات خطی و مجموعه ها)


بررسی رابطه بین تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات و بازار یابی رابطه ای


آموزش کار با پاور پوینت


تحقیق رشته ادبیات فارسی


نمونه سوالات انتقال جرم پیام نور، نیمسال دوم 92-93


شیپ فایل آبراهه های استان سمنان


عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص


محاسبه سود شرکت ها


طراحی بطري