دانلود رایگان


پاپان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاپان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعیچکیده:
این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان پایه اول متوسطه ناحیه 5 شهر تهران، انجام پذیرفت. این تحقیق از نوع طرح های شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان پسر اول متوسطه ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر تهران، تشکیل دادند. با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، 10 جلسه 2 ساعته تحت آموزش مهارت های ارتباطی مانند مهارتهای ارتباط کلامی و غیرکلامی، شناسایی اجزای ارتباط، گوش دادن فعال، کارآمدتر کردن ارتباط کلامی، برقراری اعتماد، روابط دوستانه، موانع برقراری ارتباط موثر و مدیریت تعارض قرار گرفتند. آزمون های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه رشد اجتماعی الیس وایتزمن و پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو بود که به صورت گروهی اجرا شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که 1- بین عملکرد افراد دو گروه در پس آزمون متغیر رشد اجتماعی تفاوت معنی دار وجود دارد. یعنی آموزش مهارت های ارتباطی در افزایش رشد اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد. 2- بین عملکرد افراد دو گروه در پس آزمون متغیر پذیرش اجتماعی تفاوت معنی دار وجود دارد. یعنی آموزش مهارت های ارتباطی در افزایش پذیرش اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد. و آموزش مهارت های ارتباطی در مجموع موجب بهبود نسبی شاخص های رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی در گروه های شرکت کننده شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
انواع متغیرها
تعاریف نظری واژه ها و اصطلاحات پژوهش
تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات پژوهش.
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
مهارت های ارتباطی
ارتباط
تاريخچه مطالعات ارتباطات انسانی
انواع ارتباطات
الف) ارتباط کلامی
ب) ارتباط غیر کلامی
اجزای فرایند ارتباط
الگوهای ارتباط با دیگران
1. قاطعیت
2. پرخاشگری
3. سلطه گری
4. سلطه پذیری
مدل های ارتباطی
الف) نظریه ارتباطی سالیوان
ب) نظریه تبادلی برن
ج) نظریه یادگیری اجتماعی بندورا
د) نظریه ارتباطی دیوید برلو
مهارت های ارتباط
رشد اجتماعی
رشد اجتماعی
نشانه های رشد اجتماعی
ابعاد رشد اجتماعی
رشد اجتماعی در دوره های مختلف
الف) اوایل کودکی
ب) اواسط کودکی
ج) دوره نوجوانی
د) دوره بزرگسالی
و) دوره پیری
شاخص های رشد اجتماعی در بزرگسالان
رشد اجتماعی از دیدگاه اریک اریکسون
الف) دوره کودکی
ب) دوره نوجوانی
ج) دوره بزرگسالی
پذیرش اجتماعی
پذیرش اجتماعی
تعریف پذیرش اجتماعی
مهارت اجتماعی
نفوذ اجتماعی
طرداجتماعی
رویكردهای طرد اجتماعی
1. رویکرد فرانسوی
2. رویکرد انگلوساکسون
3. رویکرد انحصاری
ابعاد طرداجتماعی
جامعه پذیری
عناصر جامعه پذیری
پیشینه پژوهش
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزارهای پژوهش
1) پرسشنامه رشد اجتماعی
2) پرسشنامه پذیرش اجتماعی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
جمع بندی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع
پیوست
مهارتهای ارتباطی


رشد اجتماعی


پذیرش اجتماعی


دانش آموزان


پایان نامه روانشناسی


دانلود تحقیق روانشناسی


تحقیق آموزش مهارتهای ارتباطی


رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی


دانلود تحقیق


مقاله روانشناسی


پروژه روانشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی ...

چکیده این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان پایه اول متوسطه ناحیه 5 شهر تهران، انجام پذیرفت این تحقیق از نوع طرح های شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با ...

پایان نامه مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و ...

پاپان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 137 قابل ویرایش Link. دانلود پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته روان شناسی و علوم تربیتی سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها ...

تحقیق خودکشی، یک معضل اجتماعی رو به رشد | رادونیس

پاپان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 137 قابل ویرایش Link

پایان نامه ها با موضوع اضطراب امتحان

پایان نامه اثر بخشی آموزشی رفتاری بر مهارتهای ارتباطی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه در شهر بمپور متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی واحد مرودشت دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی-گروه ...

پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رشد اجتماعی ...

مطالعات بسیاری در مورد تأثیر برنامه ی آموزش مهارتهای زندگی بر ابعاد مختلف سلامت روان انجام گرفته و نتایج نشان داده است كه آموزش این مهارتها سبب بهبود مهارتهای اجتماعی وارتباطات بین فردی، افزایش رفتارهای مثبت اجتماعی ...

پاپان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی ...

پاپان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش ... پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان، فایل ورد، پژوهش ...

پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود ...

پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود روابط بین فردی و تعارضات درون مدرسه ای در دانش آموزان ,بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی,در بهبود روابط بین فردی,تعارضات درون مدرسه ای,در دانش آموزان دختر ...

بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش ...

پاپان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 137 قابل ویرایش Link

پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی ...

پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی دسته: تحقیق بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 314 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 149 چکیده این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر ...

مقاله نشریه: اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب ...

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه4 آموزش و پرورش شهر اهواز ... نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی » زمستان 1388 شماره42.

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته روان شناسی و علوم تربیتی سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها ...

پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود ...

پاپان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 137 قابل ویرایش Link. دانلود بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس ...

تحقیق خودکشی، یک معضل اجتماعی رو به رشد | رادونیس

پاپان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 137 قابل ویرایش Link

پایان نامه بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت ...

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : 1-1- مقدمه دورۀ نوجوانی دوره ای است كه ...

پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی ...

چکیده این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان پایه اول متوسطه ناحیه 5 شهر تهران، انجام پذیرفت این تحقیق از نوع طرح های شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با ...

بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی ...

بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش دسته: روان شناسی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 136 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 201 برای آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهای زندگی و ایجاد ...

پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود ...

پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود روابط بین فردی و تعارضات درون مدرسه ای در دانش آموزان ,بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی,در بهبود روابط بین فردی,تعارضات درون مدرسه ای,در دانش آموزان دختر ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد مهارت اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته مشاوره و راهنمائی چکیدۀ پژوهش: این پژوهش، تحقیقی تجربی ست که به منظور بررسی تاثیر بازی درمانی، بر تکامل اجتماعی کودکان 6-4 ساله شیرخوارگاه آمنه و 9-7 ساله دبستان فائض بودند که حداقل ...

بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش ...

پاپان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 137 قابل ویرایش Link. دانلود اثر بخشی آموزش روش خوددستوری مایکنبام بر بهبود ...

پایان نامه ارشد: مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون ...

پایان نامه ارشد: مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی … 92 اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۵ مهر ۲۱, ۱۳۹۷

پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی ...

چکیده این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان پایه اول متوسطه ناحیه 5 شهر تهران، انجام پذیرفت این تحقیق از نوع طرح های شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با ...

سورس ماشین حساب ساده

تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط)

جزوه کنترل دیجیتال دانشگاه تبریز

گزارش کارآموزی گیاه پزشکی در ايستگاه تحقيقاتی كشاورزي

گزارش کارآموزی وکالت در دادگاه عمومی

راهنمای تعمیرات سنسور دنده عقب پژو پارس و سمند

پروپوزال رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

عكاسي‌ ماكروفتوگرافي‌ (چشم‌ها)

كتاب: SOS كمك براي والدين: راهنماي عملي تغييرو اصلاح رفتار كودك

تحقيق نمونه برداری جهت ارزیابی تازگی ماهی