دانلود رایگان


بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرتفایل فوق کاملا ویرایش شده(غلط گیری شده) و به همراه فهرست مطالب و اشکال و جداول می باشد.
چکیده
در این پروژه تلاش شده که ضمن معرفی ادوات FACTS ساختار و مشخصه های آن‌ها بررسی شده و به بحث در مورد کاربردهای آن‌ها در جبران پارامترهای مختلف سیستم قدرت پرداخته شود. در جهت به انجام رساندن این هدف در فصل اول(قسمت 1-1) اصول جبران سازی سیستم‌های قدرت و جبران سازی کلاسیک بیان می‌شوند. در ادامه فصل اول (قسمت1-2) ایده‌ی ادوات FACTS معرفی می‌شود و به تقسیم بندی کلی این ادوات می‌پردازد. همچنین در این قسمت یک گروه از آن‌ها تحت عنوان ادوات FACTS ‏کنترل شده با تریستور بررسی می‌شوند و در ادامه فصل اول (قسمت 1-3) ساختار ادوات نوین FACTS یا ادوات FACTS برپایه مبدل منبع ولتاژ بیان و انواع مختلف آن معرفی و بررسی می‌شوند.
انتظار می‌رود كه وجود TCSCدر سيستم قدرت تأثیرات مثبتي داشته باشد در فصل دوم تأثیر اين تجهيز را بر قابليت اطمينان سيستم قدرت بررسي می‌نماییم . در ابتدا مدل قابليت اطمينان يك خط انتقال به همراه TCSC را ارائه و با رويكرد فضاي حالت آن را ساده مي نماییم . سپس انجام پخش بار بهينه را با حضور TCSC به منظور تصمیم گيري براي قطع بار معرفي مي نماییم . به منظور بررسي تأثیر TCSC ، قابليت اطمينان سيستم در شرايط مختلف بهره برداري مانند قرارگيري TCSC در مکان‌های مختلف و محدودیت‌های حرارتي مختلف خط محاسبه می‌شود .
در فصل سوم تأثیرات TCSC بر قابليت اطمينان سیستم‌های قدرت بررسي می‌شود . در اينجا TCSC به منظور تنظيم تقسيم بار بين دو خط انتقال موازي به كار می‌رود . از اين رو حداكثر توان قابل انتقال از خطوط انتقال عبور می‌کند. بدين منظور مدل قابليت اطمينان TCSC در سيستم انتقال توسعه داده می‌شود .
و در ادامه‌ی اين فصل تأثیر كنترل كننده هاي يكپارچه فلوي توان (UPFC)بر قابليت اطمينان سيستم قدرت مورد بررسي قرار می‌گیرد. UPFC به منظور تنظيم سهم توان دو خط انتقال مختلف كه با يكديگر موازی می‌باشند بكار گرفته می‌شود و نيز باعث می‌شود حداكثر ظرفيت انتقال توان مورد استفاده قرار گيرد.
و در ادامه‌ی اين فصل همچنین آناليز قابليت اطمينان سيستم قدرت AC/DC در يك سيستم مركب كه در آن يك طرح جبران كننده هيبريدي (مركب ) در يك لينك AC به منظور تنظيم امپدانس انتقال و متعاقب آن افزايش ظرفيت انتقال بكار رفته است، بررسي می‌شود.
کلید واژه: ادوات FACTS، قابليت اطمينان TCSC، كنترل كننده هاي يكپارچه فلوي توان UPFC، امپدانس انتقال.
این پروژه شامل مطالب ذیل می باشد:


فصل اول
معرفی، عملکرد و اصول جبران سازی ادوات FACTS
1-1- مقدمه .......................................................................................................................

1 -2- محدودیت‌های انتقال توان در سیستم‌های قدرت ................................................

1-2-1- عبور توان در مسیرهای ناخواسته ......................................................................

1-2-2- عدم بهره برداری از ظرفیت واقعی خط انتقال ..................................................

1-3- راه حل‌های معمول افزایش ظرفیت توان انتقالی در سیستم‌های قدرت ...................

1-3-1- احداث خطوط انتقال جدید .............................................................................

1-3-2- بهبود وضعیت بهره برداری از خطوط موجود ..................................................

1-4- کاربرد ادوات متعارف برای افزایش ظرفیت انتقال ..................................................

1-4-1- خازن‌های سری کنترل شده با کلیدهای مکانیکی .............................................

1-4-2- بانک‌های خازنی راکتوری موازی کنترل شونده با کلیدهای مکانیکی ............

1-4-3- جابه‌جا کننده‌ی فاز کنترل شده با استفاده از کلیدهای مکانیکی ........................

1-4-4- مشخصه های توان زاویه‌ی خط انتقال در حالات مختلف ...........................

1-5- تریستور ...................................................................................................................

1-6- ادوات FACTS کنترل شده با تریستور ...................................................................

1-6-1- جبران کننده‌ی بار ایستا (SVC) ........................................................................

1-6-1-1- راکتور کنترل شده با تریستور (TCR) ..........................................................

1-6-1-2- خازن سوئیچ شونده با تریستور TCR .........................................................

1-6-2- خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC) ....................................................

1-6-3- جابه‌جا کننده فاز کنترل شده با تریستور (TCPS) ............................................

1-7- مبدل منبع ولتاژ VSC .............................................................................................

1-7-1- مبانی و اصول ...................................................................................................

1-8- ادوات STATCOM ...............................................................................................

1-8-1- روش‌های کاهش هارمونیک‌های ولتاژ ..............................................................

1-8-1-1- اتصال سه فاز مبدل به شکل مثلث ...............................................................

1-8-1-2- تغییر در تأخیر فاز کلید زنی ........................................................................

1-8-1-3- مدولاسیون پهنای پالس (PWM) .................................................................

1-8-1-4- مدار زنجیره ای ............................................................................................

1-8-1-5- جابجایی فاز با استفاده از ترانسفورماتور ......................................................

1-9- جبران ساز SSSC ...................................................................................................

1-10- UPFC ..................................................................................................................

1-11- کنترل کننده مدیریت انتقال توان (IPFC) ..............................................................

فصل دوم
مدل سازی ادوات FACTS در زمینه قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت
2-1- مدل قابليت اطمينان TCSC ....................................................................................

2-2- مدل قابليت اطمينان يك خط انتقال به همراه TCSC .............................................

2-2-1- مشخصات TCSC ............................................................................................

2-2-2- مدل قابليت اطمينان خط انتقال به همراه TCSC .............................................

2-3- محاسبات قابليت اطمينان ........................................................................................

2-3-1- رويكرد آشكار سازي به روش نمونه برداري ...................................................

2-3-2- فرمول‌بندی OPF .............................................................................................

2-4- مثال .........................................................................................................................

2-4-1- بيان اطلاعات سيستم ........................................................................................

2-4-2- انتخاب محل .....................................................................................................

2-4-3- محدودیت‌های حرارتي ....................................................................................

2-4-4- مدل ايده ال TCSC...........................................................................................

فصل سوم
تاثير استفاده از ادوات FACTS بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
3-1- تاثير TCSC بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت ..................................................

3-1-1- خازن سري كنترل شده با تريستور (TCSC) ....................................................

3-1-2- كاربرد TCSC در خطوط انتقال پارالل با مشخصات غير يكسان .....................

3-1-3- مدل سازي TCSC از لحاظ قابليت اطمينان .....................................................

3-1-4- نتايج مطالعات قابليت اطمينان ..........................................................................

3-1-4-1- مطالعات حساسيت ......................................................................................

3-1-4-2- آناليز هزينه ...................................................................................................

3-2- تاثير UPFC بر قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت .................................................

3-2-1- كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) .......................................................

3-2-1-1- حالت كنترل اتوماتيك فلوي توان در UPFC ............................................

3-2-2- كاربرد UPFC در خطوط انتقال پارالل با پارامتر هاي مختلف .........................

3-2-3- مدل قابليت اطمينان ..........................................................................................

3-2-4- نتايج مطالعات قابليت اطمينان ..........................................................................

3-2-4-1- هزينه قطعي ها .............................................................................................

3-2-4-2- مقايسه بين UPFC و TCSC ......................................................................

3-3- تاثير بهم پيوستن لينك DC و SSSC بر قابليت اطمينان سيستم قدرت ..................

3-3-1- سيستم تحت مطالعه ........................................................................................

3-3-2- طرح جبران ساز مركب (هيبريد) ......................................................................

3-3-3- مدل قابليت اطمينان اجزاء ................................................................................

3-3-3-1- مدل قابليت اطمينان خط انتقال AC به همراه جبران كننده مركب ................

3-3-3-2- مدل قابليت اطمينان لينك DC ....................................................................

3-3-3-3- مدل قابليت اطمينان كل سيستم انتقال .........................................................

3-3-4- نتايج مطالعه ......................................................................................................

3-3-4-1- شاخصهاي ساليانه شده ................................................................................

3-3-4-2- شاخصهاي ساليانه ........................................................................................

منابع و مراجع ....................................................................................................................


بررسي


تاثيرات


ادوات
FACTS


برقابليت


اطمينان


سيستم


هاي


قدرت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه برق قدرت

بازآرايي يا تجديد ساختار سيستم هاي توزيع با الگوريتم هاي دايسترا و هيورستيك و با كمك تئوري گراف 145ص 10. بررسي اثر قا بليت اطمينان بر امكان سنجي اقتصادي واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت به كمك شبيه سازي مونت كارلو و نظريه ...

بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

تكنولوژي ادوات facts يك ابزار مهم براي استفاده كامل از امكانات انتقال موجود در شرايط اضطراري و بدون كاهش امنيت سيستم مي باشد…, بررسي تاثيرات ادوات facts برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت ,سایت اطلاع رسانی صنعت برق ایران

ایران الکترونیک قسمت ششم

ترانسفورماتور قدرت - دوشنبه بیست و هشتم شهریور 1390. بررسي تاثيرات ادوات facts برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت - دوشنبه بیست و هشتم شهریور 1390. رله ديفرانسيل ژنراتور - دوشنبه بیست و هشتم شهریور 1390

پایان نامه برق، الکترونیک و مخابرات

16. بررسي تاثيرات ادوات facts برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت 140ص. 17. بررسی تلفات در شبکه‌های توزیع و راهكارهاي ارائه شده در بهبود آن 165ص. 18. بررسي جریان های هجومی در شبکه های قدرت 110ص. 19.

بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

تكنولوژي ادوات facts يك ابزار مهم براي استفاده كامل از امكانات انتقال موجود در شرايط اضطراري و بدون كاهش امنيت سيستم مي باشد…, بررسي تاثيرات ادوات facts برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت ,سایت اطلاع رسانی صنعت برق ایران

برق قدرت - cafepn.blogfa.com

تحليل و بررسي Flow Conditioner در يكنواخت كردن جريان گاز در لوله ها 160 ... پايداری ولتاژ شبکه از طريق کنترل راکتيو شبکه توسط ادوات FACTS. ... خطا يابي در سيستم هاي قدرت ...

پایان نامه برق، الکترونیک و مخابرات

16. بررسي تاثيرات ادوات facts برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت 140ص. 17. بررسی تلفات در شبکه‌های توزیع و راهكارهاي ارائه شده در بهبود آن 165ص. 18. بررسي جریان های هجومی در شبکه های قدرت 110ص. 19.

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

بررسي ساختار و نحوه عملكرد سيستم هاي كنترل صنعتي. 150 برگ. بررسي ساختار و نحوه عملكرد سيستم هاي كنترل صنعتي. 150 برگ. بررسي تأثيرات ادوات facts بر قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت. 150 برگ

ليست پايان نامه هاي مهندسي الكترونيك

بررسي تاثيرات ادوات facts برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت 140ص. بررسی تلفات در شبکه‌های توزیع و راهكارهاي ارائه شده در بهبود آن 165ص. بررسي جریان های هجومی در شبکه های قدرت 110ص

بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

بررسي تاثيرات ادوات facts برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت; چکیده: رشد تسهيلات انتقال قدرت با وجود اين واقعيت كه حجم انتقال قدرت و استفاده از سيستم هاي قدرت در سه بخش كريدرهاي انتقال ،استفاده غير يكنواخت از امكانات و ...

تاثير بانك های خازنی بر عملكردسيستم هاي قدرت

بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر pss و ادوات facts ... بررسي تاثيرات ادوات facts برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

پایان نامه برق قدرت - powerpoint

16. بررسي تاثيرات ادوات facts برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت 140ص 17. بررسی تلفات در شبکه‌های توزیع و راهكارهاي ارائه شده در بهبود آن 165ص 18. بررسي جریان های هجومی در شبکه های قدرت 110ص 19.

Uninterruptible Power Supply

بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت سرو موتور و انواع آن سال نو مبارک Modeling and Testing of a Digital Distance Relay Using MATLAB/SIMULINK نوآوري هادر خدمت رساني، برق اهواز را به رتبه عالي رساند

بررسی روشهای قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق

بررسي اصول كار انواع تپ چنجرها و تشريح سيستمهاي فرمان انواع تپ چنجرها: admin: 2497: 230: بهره‌برداري پستهاي فشار قوي: admin: 2980: 231: بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت: admin: 5270: 232

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی

بازآرايي يا تجديد ساختار سيستم هاي توزيع با الگوريتم هاي دايسترا و هيورستيك و با كمك تئوري گراف 145ص 10. بررسي اثر قا بليت اطمينان بر امكان سنجي اقتصادي واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت به كمك شبيه سازي مونت كارلو و نظريه ...

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو

بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو دسته: برق بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 7979 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 123 123 قیمت فایل فقط 9,500 تومان بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو اضافه ...

دانلود پایان نامه برق قدرت

بازآرايي يا تجديد ساختار سيستم هاي توزيع با الگوريتم هاي دايسترا و هيورستيك و با كمك تئوري گراف 145ص 10. بررسي اثر قا بليت اطمينان بر امكان سنجي اقتصادي واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت به كمك شبيه سازي مونت كارلو و نظريه ...

Uninterruptible Power Supply

بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت سرو موتور و انواع آن سال نو مبارک Modeling and Testing of a Digital Distance Relay Using MATLAB/SIMULINK نوآوري هادر خدمت رساني، برق اهواز را به رتبه عالي رساند

دانلود پایان نامه برق قدرت - فانكشن ژنراتور

دانلود پایان نامه برق قدرت پایان نامه های برق قدرت، الکترونیک و مخابرات برای دریافت فهرست ، چکیده و قیمت پایان نامه ها فقط تماس بگیرید، تا نحوه دریافت به شما توضیح داده شود.

جزوه درس الکترونیک صنعتی

بررسي تاثيرات ادوات facts برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت Energy Indicators for Sustainable Development:Guidelines and Methodologies راهنماي فني بازرسي شبكه هاي توزيع،تاسيسات الكتريكي و تجهيزات دوار بكمك فن آوري گرمانگاري

دانلود پایان نامه برق قدرت - فانكشن ژنراتور

دانلود پایان نامه برق قدرت پایان نامه های برق قدرت، الکترونیک و مخابرات برای دریافت فهرست ، چکیده و قیمت پایان نامه ها فقط تماس بگیرید، تا نحوه دریافت به شما توضیح داده شود.

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی

بازآرايي يا تجديد ساختار سيستم هاي توزيع با الگوريتم هاي دايسترا و هيورستيك و با كمك تئوري گراف 145ص 10. بررسي اثر قا بليت اطمينان بر امكان سنجي اقتصادي واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت به كمك شبيه سازي مونت كارلو و نظريه ...

تحقیق ازدواج سالم

تحقیق بررسی دلایل افت تحصیلی دانشجویان

سواد رسانه

طرح توجیهی تولید فیلتر هوای خودرو

تحقیق در مورد زندگی نامه سیمین دانشور

شبیه سازی مبدل باک DC - DC کاهنده با متلب

بررسي رفتار تغيير فرم و تحولات ريز ساختاري فولاد AISI 4340 در فرآيند فشار گرم

مقاله اثر تقویت فیبرکوتاه برخواص ترکیبات پلی (اتیلن ترفتالت)/ پلی (اتیلن نفتالت) بازیافتی

نقشه اتوکدی شهرستان چالدران

پاورپوینت زاماک