دانلود رایگان


مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

آمار رشته مدیریت بازرگانی همراه با مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی

مجموعه آزمونهاي آمار و احتمال

1ـ میانگین سرعت شخصی که راهی به طول 95 کیلومتر را با سرعت 4o کیلومتر در ساعت رفته و بـا سـرعت 8o
کیلومتر برگشته چقدر است؟
6 o (4 57 5/ (3 53 3/ (2 58 1 (
2ـ در یک ظرف 2 سکه سالم، 5 سکه با احتمال رخ دادن شیر برابر o/ 3و سه سکه دو طرف شیر وجـود دارد. یـک
سکه بطور تصادفی از ظرف انتخاب می کنیم و سه مرتبه آنرا پرتاب می کنیم. در صورتی که در این سه پرتاب حداقل
یک شیر ظاهر شده باشد احتمال اینکه سکه سالم از ظرف انتخاب شده باشد برابر است با :

3ـ جدول فراوانی زیر داده شده است:
طبقات 18 2 - o 21-23 24-26 27 -29 3 o-32 33 -35 36 - 38 39-41 42-44 45 -47 48 5 - o
فراوانی 1 2 3 6 7 8 8 6 4 3 2

میانه کدام است؟
34 (4 34/ 75 (3 34/25 (2 34 5/ (1
4ـ فرض کنید هیستوگرام زیر بدست آمده است. اعداد درون مستطیل تعداد مشاهده هاي متناظر با طبقات را نشان
می دهد برآورد مد جامعه کدام است؟
9 (1
8 (2
1o (3
11 (4
3 o, x3 کدام است ؟
x3 و 1o مساوي صفر است. میانگین اعداد x2 1 ,x ,
5ـ انحراف معیار اعداد x2 1 ,x ,
7 5/ (4 15 (3 1o (2 3 o (1مجموعه تست (آمار)
WWW.SANJESH.IR
«4»

8ـ شخصی با حرکتهاي قائم و افقی (به سمت بالا و جلو) می خواهد از A به B برود به چند طریق مـی تـوان ایـن
عمل را انجام دهد.
48 (1
36 (2
4o (3
32 (4
9ـ به چند طریق 12 نفر می توانند براي بازي فوتبال به دو گروه 6 نفري تقسیم شوند؟
824 (4 1o24 (3 724 (2 924 (1
10ـ یک سکه را می اندازیم تا شیر و یا خط بیاید. تعیین کنید X تحت کدام یک از شرایط زیر یک متغیـر تصـادفی
است :
X (1 تابعی است که شیر را به
3
2
و خط را به 13- تصویر می کند
X (2 تابعی است که شیر را به صفر و خط را به
2
2
تصویر می کند.
X (3 رابطه اي است که شیر را به صفر و خط را به 1± . تصویر می کند
3 و گزینه 1

15ـ از بین ارقام {o,1,2 ,3 ,,, 4 5 6 , , 8 9 } چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام و بزرگتر از 41o می توان تشکیل
داد؟
272 (4 72o (3 567 (2 5 4o (1
16ـچند شرط برقرار باشد براي اینکه 5 پیشامد مستقل باشند؟
27 (4 26 (3 32 (2 6 (1

17ـ در جامعه اي که داراي چولگی خفیف نمی باشد، میانگین x / = 2o 58 ، میانه Me=21 و مد Mod =22
بدست آمده است، کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح است؟
1) توزیع داراي چولگی چپ می باشد 2) توزیع داراي چولگی راست است
3) توزیع متقارن است 4) توزیع داراي چولگی غیر قابل اغماض است
18ـ کدامیک از عبارت هاي زیر درست است؟ اگر (P(A)= = P(B

19ـاحتمال تصمیم درست گرفتن توسط هیئت منصفه یک دادگاه در همه مواقع برابر o/ 95 است. فرض کنید o/ 99
از متهمینی که به این دادگاه آورده می شوند در حقیقت گناهکارند. حال اگر هیئت منصفه ماتهمی را بیگناه تشـخیص
دهد. احتمال اینکه این متهم واقعاً بیگناه باشد چقدر است؟
(1 0o/161 (4 o o / 25 (3 o/151 (2 o/ o1آمار)رشته مدیریت بازرگانی


دانلود مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی


دانلود


مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی


مجموعه تست (آمار)


(آمار)رشته مدیریت بازرگانی


میانگین سرعت شخصی


میانگین اعداد


حرکتهاي قائم و افقی


چولگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روش های تصفیه پساب در صنایع پتروشیمی


گزارش تخصصی معلم چندپایه : چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی


جزوه نقشه برداری- دست نویس


شناسایی و رتبه بندی شاخص های حیاتی در ارزیابی عملکرد کارکنان


زندگی پس از مرگ


پایان نامه بررسي رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادي پايه


تشخیص عدم صلاحیت دادگاه تجدید نظر ایین دادرسی


بانک اطلاعاتی تاکسی تلفنی در sql server


پاورپوينت آثار كشاورزي بر محيط زيست


تحقیق بازسازی پس از سوانح