دانلود رایگان


جزوه تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان جزوه تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

جزوه تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور

تکنولوژي روغن
ویژگیهاي روغنهاي نباتی خوراکی
روغن تخم پنبه
این روغن به دلیل اینکه اسیدهاي لینولئیک، اولئیک و پالمتیک بیش از 90% از اسیدهاي چرب آن را تشکیل مـیدهنـد
در گروه اولئیک- لینولئیک قرار میگیرد. در بین تريگلیسریدهاي تشکیلدهنده این روغن تريگلیسـرید SLL (اشـباع
شده- لینولئیک- لینولئیک) تريگلیسرید غالب میباشد که بیش از %22 مولکولهاي تريگلیسرید را تشکیل میدهد.
ترکیبات غیرگلیسریدي روغن تخم پنبه
روغن تخم پنبه خام داراي انواع زیادي از مواد غیرگلیسریدي است که بهوجود آورندهي رنگ قهوهاي- قرمز شدید و بـوي
خاص در این روغن میباشند. همچنین در روغن خام پنبهدانه مقدار قابل ملاحظهاي رافینوز و پنتوزان وجود دارد. برخی
از ترکیبات غیرگلیسریدي مهم در این روغن خام عبارتند از:
گوسیپول: این ماده یک ترکیب ترپنوئیدي سمی موجود در تخم پنبه میباشد کـه مقـداري از آن در حـین فـرآوري دانـه تحت تأثیر حرارت و رطوبت به قسمت پروتئین مغزدانه متصل میشود و بقیه آن وارد روغن جدا شده میشود کـه ایجـاد یک رنگ شدید قرمز تا قهوهاي تیره در روغن خام میکند. این ترکیب توسط تصفیه قلیایی بهطـور کامـل از روغـن خـام جدا میشود.

باید گفت که بیشتر رنگ قرمز موجود در روغن تخم پنبه از باقیمانده گوسیپول و مشـتقات آن بخصـوص
گوسیپورپورین میباشد.
نکته: براي جداسازي گوسیپول از روغن تخم پنبه از اتر، استن و بوتانول استفاده میشود.
نکته: روغن تخم پنبه وقتی تا درجات بالا حرارت داده میشود تیره رنگ شده و رنگ ثابت حاصل بوسیله تصـفیه قلیـایی
یا خاك رنگبر از روغن خارج نمیشود.
توکوفرولها: توکوفرولهاي روغن تخم پنبه خام در حدود 1000ppm بوده و در هنگام تصفیه تـا یـک سـوم آن ممکـن است از بین برود.
مرحلهي بیبو کردن توکوفرولها را از روغن خارج میکند.
نکته: گاماتوکوفرول، توکوفرول غالب در روغن تخم پنبه دانه میباشد.
واکنش هالفن
اسیدهاي سـیکلوپروپنوئید موجـود در روغـن تخـم پنبـه نظیـر اسـید اسـترکولیک بـا گـوگرد موجـود در محلـولهـاي
ديسولفیدکربن در آمیل الکل (50:50) واکنش داده و رنگ قرمز آلبالویی ایجاد میشود. این آزمایش بـراي نشـان دادن
وجود روغن تخم پنبه بسیار حساس میباشد.
روغن سویا
این روغن بالاترین سهم را در تولید روغنهاي نباتی در جهان دارد. این روغن در محدوده نسبتاً وسیع حرارت بـهصـورت
مایع بوده و ترکیبات غیراشباع آن زیاد است. وجود مقدار نسبتاً زیاد (%7-8) اسید لینولنیـک پایـداري روغـن در مقابـل
اکسیداسیون را کاهش داده و برگشت طعم و بوي روغن پس از تصفیه و بیبو کردن را به لینولناتها نسبت میدهند. در
مقایسه با سایر روغنهاي نباتی مقدار فسفاتیدها نیز در روغن سویا زیاد است (در حدود %2) که باید توسط صمغگیري و
تصفیه از روغن خارج شود. صمغهاي بازیابی شده منبع خوبی از لسیتین تجارتی میباشند. بهدلیل وجود مقداري زیـادي
اسیدهاي غیراشباع در روغـن سـویا تقریبـاً تمـام مولکـولهـاي گلیسـرید حـداقل دو اسـید چـرب غیراشـباع داشـته و
گلیسریدهاي با دو سه اسید چرب اشباع شده اساساً وجـود ندارنـد. فـرم تـريگلیسـرید مناسـب در ایـن روغـن UUU
میباشد که حدود %58/4 تريگلیسریدهاي موجود در این روغن داراي این فرم میباشند.
مواد غیرقابل صابونی روغن سویا
بخش مواد غیرقابل صابونی روغن سویا داراي چندین ترکیب از جمله استرولهاي گیاهی وتوکوفرولهاست که بـه مقـدار«20» صنایع غذایی

کم وجود داشته و داراي ارزش تجارتی هستند
روغن آفتابگردان
ویژگیهاي روغن آفتابگردان که آن را براي استفاده در سسهاي سالاد، محصولات نانوایی، طباخی و سرخ کردن مناسب
کرده است عبارتند از: (1) رنـگ زرد روشـن، شـفاف و طعـم مطلـوب ایـن روغـن (2) نقطـه دود ایـن روغـن در حـدود
232 2/ Co
بوده (بالاتر از سایر روغنهاي مشابه) و این یکی دیگر از محاسن این روغن براي کاربرد در سرخ کردن مـواد
غذایی است. روغن آفتابگردان داراي بالاترین مقدار آلفاتوکوفرول در بین روغنهاي خوراکی معمول است.
روغن آفتابگردان در حدود %15 اسیدهاي چرب اشـباع و %85 اسـیدهاي چـرب غیراشـباع مـیباشـد. اسـیدهاي چـرب
غیراشباع آن شامل اسیدهاي چرب داراي یک پیوند غیراشباع (اسید اولئیک) و درصد بالایی از اسـید چـرب داراي چنـد
پیوند غیراشباع (لینولئیک) است.دانلود جزوه تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی


دانلود جزوه


تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی


دانلود


جزوه تکنولوژي مواد غذایی


رشته مهندسی صنایع غذایی


کسب درآمد اینترنتی


کسب درآمد از اینترنت


فروشگاه فایل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه درس تکنولوژی مواد غذایی رشته علوم و مهندسی صنایع ...

وقتی صحبت از صنایع غذایی می شود، رشته های تغذیه، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی و نهایتاً رشته علوم و صنایع غذایی به ذهن خطور می کند، در این میان رشته علوم و صنایع غذایی که به ...

جزوه مهندسی صنایع غذایی

جزوه مهندسی صنایع غذایی دسته: علوم پایه بازدید: 4 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 2957 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 299 کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی ویژه کنکور سال 95همراه با تست و پاسخ تشریحی با فرمت ...

رشته صنایع غذایی | جزوه

رشته صنایع غذایی دانلود رایگان پایان نامه بررسی ویژگی های هسته عناب ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ رشته صنایع , رشته صنایع غذایی ۰ 203

لینک مستقیم(دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در ...

دانلود جزوه آموزشی تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی، در قالب pdf و در 498 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی ویژه کنکور می باشد.

لینک مستقیم(دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در ...

دانلود جزوه آموزشی تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی، در قالب pdf و در 498 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی ویژه کنکور می باشد.

فایل های دسته بندی صنایع غذایی

پیامک گیر سایت: 10009331904210 ایمیل پشتیبانی: info@nikanfile.com. همه دسته بندی ها. علوم انسانی

جزوه تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی صنایع غذایی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه نکات مهم ارائه شده است .

فایل های دسته بندی صنایع غذایی

پیامک گیر سایت: 10009331904210 ایمیل پشتیبانی: info@nikanfile.com. همه دسته بندی ها. علوم انسانی

رشته صنایع غذایی | جزوه

رشته صنایع غذایی دانلود رایگان پایان نامه بررسی ویژگی های هسته عناب ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ رشته صنایع , رشته صنایع غذایی ۰ 203

فایل های دسته بندی صنایع غذایی

پیامک گیر سایت: 10009331904210 ایمیل پشتیبانی: info@nikanfile.com. همه دسته بندی ها. علوم انسانی

رشته صنایع غذایی | جزوه

رشته صنایع غذایی دانلود رایگان پایان نامه بررسی ویژگی های هسته عناب ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ رشته صنایع , رشته صنایع غذایی ۰ 203

رشته صنایع غذایی | جزوه

رشته صنایع غذایی دانلود رایگان پایان نامه بررسی ویژگی های هسته عناب ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ رشته صنایع , رشته صنایع غذایی ۰ 203

رشته صنایع غذایی | جزوه

رشته صنایع غذایی دانلود رایگان پایان نامه بررسی ویژگی های هسته عناب ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ رشته صنایع , رشته صنایع غذایی ۰ 203

لینک مستقیم(دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در ...

دانلود جزوه آموزشی تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی، در قالب pdf و در 498 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی ویژه کنکور می باشد.

امتحان نهایی اجزای ماشین سوم هنرستان به همراه پاسخنامه (شهریور 92)


پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت مشارکتي و ميزان خلاقيت مديران مدارس ابتدايي شهرستان ………..


گزارش تخصصی دبیر زبان : افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی با جذاب سازی کلاس و ارائه راهکارهای


پروژه ساخت و تحلیل سازه هاي بتن مسلح


طرح توجیهی راه اندازی شرکت فروش قطعات آبیاری تحت فشار 1395


جزوه کامل فیزیک دهم رشته ریاضی


شیپ فایل شهرستان های استان آذربایجان غربی


نمونه سوالات استخدامی فوریت های پزشکی


طرح توجیهی تولید انواع نخ پروپیلن


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات (واقع در استان تهران)