دانلود رایگان


بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دخترچکیده:
عنوان پژوهش: بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور شهر قزوین می باشد.
جامعه آماری این پژوهش: از بین دانشجویان، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.
تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات در بخش پیشینۀ تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات و کتب و تبادلات داخلی و خارجی می باشد.
در این پژوهش از آزمون GHQ28 گلدبرگ برای سنجش سلامت روان دانشجویان و یک آزمون محقق ساخته که تحت نظارت استاد راهنما توسط محقق تهیه شده استفاده شده است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در قسمت آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد، نمودار آماری، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t گروههای مستقل، آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک راهه و نتایج حاصل از جدول فریدمن استفاده شده است.
پس از گردآوری داده ها نتایج نشان داد که:
- با احتمال 95% اطمینان میزان سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار متفاوت است. این نتیجه براساس آزمون t برای گروههای مستقل بدست آمد.
- با احتمال 95% اطمینان دانشجویان ورزشکار از سلامت روانی بیشتری نسبت به دانشجویان غیرورزشکار برخوردار هستند. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد.
- با احتمال 95% اطمینان بین سن و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر رابطه وجود ندارد. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد.
- با احتمال 95% اطمینان میزان گرایش دانشجویان دختر در ترم های مختلف به ورزش متقاوت است و دانشجویان ترم های 4 و 7 تمایل بیشتری به ورزش دارند. این نتیجه براساس آزمون آنالیز واریانس یک راهه بدست آمد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول (زمینۀ تحقیق)
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش
فصل دوم (پیشینۀ تحقیق)
پیشینۀ تحقیق
بخش اول: پیشینۀ نظری تحقیق
مفهوم سلامت روانی
مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف
سلامت روان از دیدگاه اسلام
اهداف سلامت (بهداشت) روانی
ورزش
اثرات ورزش از دیدگاه اسلام
اثرات روان شناختی ورزش (ورزش و سلامت روانی)
قسمتی از بیانیۀ انجمن روان شناسی (ISSP)
بخش دوم: پیشینۀ تجربی تحقیق
تحقیقات انجام شدۀ داخلی
تحقیقات انجام شدۀ خارجی
فصل سوم (روش پژوهش)
متغیرهای پژوهش
تعاریف عملیاتی متغیرها
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
نوع تحقیق
اعتباریابی ابزار
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
مراحل اجرای پژوهش
ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم (آزمون ها)
1) آزمون T گروههای مستقل
1-1) جدول
2-1) جدول
1-1) نمودار ستونی مربوط به دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار
2) آزمون ضریب همبستگی پیرسون
1-2) جدول
2-2) جدول
1-2) نمودار هیستوگرام مربوط به نمرات سلامت روان دانشجویان
3) آزمون ضریب همبستگی پیرسون
1-3) جدول
2-3) جدول
1-3) نمودار هیستوگرام مربوط به نمرات سن و سلامت روان دانشجویان
4) آزمون آنالیز واریانس یک راهه
1-4) جدول
2-4) جدول
1-4) نمودار ستونی مربوط به ترم های مختلف
فصل پنجم (تحلیل یافته ها)
تحلیل یافته های فرضیه کلی
تحلیل یافته های فرضیه 1
تحلیل یافته های فرضیه 2
تحلیل یافته های فرضیه 3
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم

پرسشنامه سلامت عمومی
پرسشنامۀ محقق ساختهپایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر روان


تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان


تاثیر ورزش بر سلامت روانی دختران


دانلود پایان نامه روانشناسی


پایان نامه رشته روان شناسی عمومی


بررسی اثر ورزش بر سلامت روانی


نقش ورزش بر روان دختران


بررسی نقش ورزش در سلامت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر

filebest سیستم فروش فایل - پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر در 66 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی روانشناسی بازدید ها 0 فرمت ...

دانلود تحقیق بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان با pdf

عنوان پژوهش: بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور می باشد. جامعه آماری این پژوهش: از بین دانشجویان، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند

دانلود تحقیق بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان با pdf

عنوان پژوهش: بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور می باشد. جامعه آماری این پژوهش: از بین دانشجویان، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان ...

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان ...

همکاری در فروش فایل | بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی ...

بزرگترين فروشگاه اينترنتي,بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور

مقاله بررسی تاثیر ورزش هوازی بر سلامت روان دانش آموزان ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ورزش هوازی بر سلامت روان دانشآموزان دختر دوره متوسطهی پایهی دهم انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشآموزان پایه...

سلامت روانی و ورزش :: دانلود پروژه پایان نامه مقاله تحقیق ...

عنوان پژوهش:بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور شهر قزوین می باشد. جامعه آماری این پژوهش:از بین دانشجویان، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

تاثیر ورزش بر فرسودگی شغلی

(بر اساس طبقه بندي جمعیت شناختی) 3) بررسي موقعيت سلامت جسماني(روانی ،اجتمائی(با تاكيد بر محورهاي تندرستي (استقامت قلبي عروقي،استقامت عضلاني،انعطاف پذيري،قدرت عضلاني،تركيب بدني) شهروندان آملي و...

بررسی نقش برخی عوامل در مشاركت دانشجویان دختر در كلاس درس ...

بررسی تأثیر ورزش بر کیفیت زندگی مادر در دوره پس از زایمان. تحقیقات پرستاری و مامایی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. ۱۳۸۴؛ ۲۹ (۴): ۲۳-۱۷.

تاثیر ورزش بر فرسودگی شغلی

(بر اساس طبقه بندي جمعیت شناختی) 3) بررسي موقعيت سلامت جسماني(روانی ،اجتمائی(با تاكيد بر محورهاي تندرستي (استقامت قلبي عروقي،استقامت عضلاني،انعطاف پذيري،قدرت عضلاني،تركيب بدني) شهروندان آملي و...

بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار و ...

بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار و غیرورزشکار، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 116 قابل ویرایش Link. دانلود پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر ...

پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر

filebest سیستم فروش فایل - پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر در 66 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی روانشناسی بازدید ها 0 فرمت ...

پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر

filebest سیستم فروش فایل - پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر در 66 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی روانشناسی بازدید ها 0 فرمت ...

پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر

filebest سیستم فروش فایل - پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر در 66 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی روانشناسی بازدید ها 0 فرمت ...

سلامت روانی و ورزش :: دانلود پروژه پایان نامه مقاله تحقیق ...

عنوان پژوهش:بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور شهر قزوین می باشد. جامعه آماری این پژوهش:از بین دانشجویان، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

مقاله بررسی تاثیر ورزش هوازی بر سلامت روان دانش آموزان ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ورزش هوازی بر سلامت روان دانشآموزان دختر دوره متوسطهی پایهی دهم انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشآموزان پایه...

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان ...

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان ...

دانلود تحقیق بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان با pdf

عنوان پژوهش: بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور می باشد. جامعه آماری این پژوهش: از بین دانشجویان، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند

مقاله بررسی تاثیر ورزش هوازی بر سلامت روان دانش آموزان ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ورزش هوازی بر سلامت روان دانشآموزان دختر دوره متوسطهی پایهی دهم انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشآموزان پایه...

بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه ...

عنوان پژوهش: بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور شهر قزوین می باشد. جامعه آماری این پژوهش: از بین دانشجویان، ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

تحقیق بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان

تحقیق بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر ...

سلامت روانی و ورزش :: دانلود پروژه پایان نامه مقاله تحقیق ...

عنوان پژوهش:بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور شهر قزوین می باشد. جامعه آماری این پژوهش:از بین دانشجویان، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

مجموعه روابط و فرمول های درس محاسبات عددی رشته مکانیک به صورت خلاصه


گزارش کارآموزی در شركت پاكشو


تابع متغير مختلط 1


مقاله ترجمه شده مدیریت سود و کیفیت سود حسابداری


قالب فوق حرفه ای برای میهن بلاگ


رسم دیاگرام آزاد جسم


بررسی تاثیر بلوغ عاطفی در بین دانشجویان پسر ودختر


قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان


گزارش كار آزمایشگاه الكترونيك صنعتي


پاورپوینت روش کار با ماشین های ریخته گری تحت فشار