دانلود رایگان


بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش 800x600 پایان نامه رشته مدیریت اجرایی، بررسی اثر بخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان اهواز

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. نمونه اين تحقیق شامل 40 نفر از مدیران آموزش و پرورش مقطع متوسطه شهر اهواز مي باشد که به صورت گمارش تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم بندی شدند. طرح تحقیق از نوع تجربی (آزمايشي - ميداني) بوده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه توصيف خود گيزلي استفاده گردید. جهت تجزيه و تحلیل داده ها از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي از آزمون (کوواریانس) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر اهواز تاثیر دارد و می تواند انگیزه پیشرفت مدیران را افزایش دهد (0/05= a).
واژه های کلیدي: انگیزه پیشرفت، مدیریت استرس، مدیریت زمان، توانمند سازی کارکنان، مدیریت کیفیت جامع

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1) مقدمه
1-2) بیان مسئله پژوهش
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4) هدف پژوهش
1-5) سوال پژوهش
1-6) فرضیه پژوهش
1-7) تعاریف واژگان واصطلاحات
فصل دوم: سوابق وپیشینه ی پژوهش
2-1) بخش اول: باز نگری پیشینه ی پژوهش
2-1-1) مقدمه
2-1-2) تعریف انگیزه و انگیزش
2-1-3) زمینه های تاریخی مطالعه ی انگیزش
2-1-4) نظریه های انگیزش
2-1-5) پیدایش دیدگاه های جدید
2-1-6) انگیزه پیشرفت یا نیاز به پیشرفت
2-1-7) اهمیت اجتماعی و تربیتی انگیزه پیشرفت
2-1-8) عوامل فرهنگی و انگیزه پیشرفت
2-1-9) جنسیت و انگیزه پیشرفت
2-2) بخش دوم:زیر بنای تئوریکی موضوع پژوهش
2-2-1) مبانی نظری انگیزه پیشرفت
2-2-2) مبانی نظری مهارت های مدیران
2-2-2-1) مهارت های مدیران
2-2-2-2) توانمند سازی مدیریت
2-2-2-3) مدیریت کیفیت جامع
2-2-2-4) مدیریت استرس
2-2-2-5) مدیریت زمان
2-2-3) دیدگاه های موجود انگیزش در آموزش و پرورش
2-2-4) دیدگاه های موجود درزمینه ی آموزش مهارتهای مدیریت
2-2-4-1) فرآیند آموزش مدیران و نقش آن در بهبود مدیریت
2-2-4-2) نقش آموزش دربهبود مدیریت
2-2-4-3) توانمندسازی در آموزش و پرورش و مدیریت
2-2-4-4) مدیریت استرس
2-2-4-5) مدیریت زمان
2-2-4-6) مدیریت کیفیت جامع
2-2-3) پیشینه ی تحقیقات انجام شده (خارجی و داخلی)
فصل سوم: روش انجام پژوهش
3-1) مقدمه
3-2) جامعه آماری
3-3) حجم نمونه وروش نمونه گیری
3-4) ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
3-5) روش پژوهش
3-6) شیوه اجرای پژوهش
3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه
4-2) یافته های توصیفی
4-3) یافته های مربوط به فرضیه پژوهش
4-4) یافته های جانبی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) نتیجه گیری
5-2) محدودیت های پژوهش
5-3) پیشنهادهای پژوهش
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع غیر فارسی
پیوست
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
جدول2-1) عوامل رفتار انگیزشی کتل
جدول2-2) شیوه هایی را که معلمان برای نشان دادن علاقه مندی خود به کارشان به کار می برند
جدول2-3) روشها و فنون توسعه منابع انسانی
جدول2-4) ثبت وتنظیم برنامه های کاری
جدول3-1) توزیع آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی مدیران
جدول3-2) توزیع آزمودنی ها بر حسب سابقه مدیریت
جدول3-3) توزیع ازمودنی ها بر حسب جنسیت مدیران
جدول3-4) نمره های انگیزه ی پیشرفت گروه های شغلی مختلف درمقیاس انگیزه ی پیشرفت گیزلی
جدول3-5) پایایی آزمون
جدول3-6) دیاگرام طرح تحقیق
جدول4-1) میانگین، انحراف معیار، نمراتانگیزه ی پیشرفت گروه های ازمایش و گواه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
جدول4-2) آزمون همگنی واریانس ها لوین
جدول4-3) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (انکوا) روی نمرات (پیش آزمون- پس آزمون) آزمون انگیزه پیشرفت گروه های آزمایش وگواه
جدول4-4) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (انکو) روی نمرات (پیش آزمون- پیگیری) آزمون انگیزه پیشرفت گروه های آزمایش و گواه
جدول4-5) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) روی نمرات (پیش آزمون و پس آزمون) آزمون انگیزه ی پیشرفت گروهای آزمایش وگواه با کنترل مدرک تحصیلی
جدول 4-6) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) روی نمرات (پیش آزمون و پس آزمون) نمرات انگیزه ی پیشرفت گروهای آزمایش و گواه با کنترل سابقه مدیریت
جدول4-7) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری(آنکوا) روی نمرات (پیش آزمون و پس آزمون) نمرات انگیزه ی پیشرفت گروهای آزمایش و گاه با کنترل جنسیت مدیران

فهرست نمودارها:
نمودار2-1) تهیه روند نمای شغلی
نمودار2-2) الویت های وظایف
نمودار2-3) برقراری تعادل میان وظایف روزانه
نمودار2-4) برنامه ریزی دراز مدت
نمودار2-5) رسیدگی به پرونده ها
نمودار2-6) گزینش اطلاعات
نمودار2-7) تفکر درباره ی جلسه
نمودار2-8) جلوگیری از انحراف جلسه
نمودار4-1) مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک پیش آزمون، پس آزمون،آزمون پیگیری در نمرات انگیزه پیشرفت مدیران


پایان نامه رشته مدیریت اجرایی


پایان نامه مدیریت


پروپوزال مدیریت اجرایی


بررسی اثر بخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت


تاثیر آموزش بر انگیزه پیشرفت مدیران


اثربخشی آموزش در مدیران مقطع متوسطه


اثر بخشی آموزش مدیریت در آموزش و پرورش


اثر بخشی بهبود کیفی

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه معلمان درباره تأثیر مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این

آخرین اخبار «کیفیت آموزش» - خبربان

به گزارش افکارنیوز، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش کودکان با سنین کم در دست معاونان آموزش ابتدایی است و باید بررسی کنیم که آیا توانسته‌ایم در این بخش به پیشرفت و توسعه دست پیدا کنیم؛ باید هدف ...

رابطه بین انگیزة پیشرفت مدیران با اثربخشی سازمانی آنها در ...

هدف عمده پژوهش حاضر تعیین رابطه بین انگیزة پیشرفت مدیران با اثربخشی سازمانی آنها در مدارس متوسطه شهرستان مرند از نظر دبیران در سال تحصیلی85 ـ 84 بوده است.جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه مدیران و دبیران به ترتیب به ...

پایان نامه درباره اثر بخشی مدارس

پایان نامه در مورد اثر بخشی مدارس دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و روانشناسی عنوان : رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید پایان نامه تاثیر آموزش حین ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزه­ی پیشرفت دانش­ آموزان اول و دوم دبیرستان یزد (در فایل دانلودی نام ...

تحقیق مقاله مقایسه مدیران آموزش وپرورش بامدیران صنعت

تحقیق مقاله مقایسه مدیران آموزش وپرورش بامدیران صنعت در زمینه ساماندهی علوم و تبدیل کردن کشور به مرجع علوم در کشورهای اسلامی و رفع انحصار کشورهای غربی در این زمینه ، اقدامات گسترده‌ای ازسوی وزارت علوم صورت گرفته است.

بررسی رابطة بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة بین سلامت سازمانی با اثر بخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) مدارس دولتی مدیریت آموزش و ...

رابطه بین انگیزة پیشرفت مدیران با اثربخشی سازمانی آنها در ...

هدف عمده پژوهش حاضر تعیین رابطه بین انگیزة پیشرفت مدیران با اثربخشی سازمانی آنها در مدارس متوسطه شهرستان مرند از نظر دبیران در سال تحصیلی85 ـ 84 بوده است.جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه مدیران و دبیران به ترتیب به ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزه­ی پیشرفت دانش­آموزان اول و دوم دبیرستان یزد برای رعایت حریم خصوصی ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر ...

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی,بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع ...

موضوع :بررسی و به کارگیری روشهای تدریس فعال در آموزش

معلم در جریان آموزش و پرورش این امکان را به دست می آورد ، شاگردان را به فعالیت فرا خواند ( فرانسیس / 1990) با نحوه شکل گیری دانش و علم آشنا گرداند ( شریعتمداری/1374) ، به پژوهش موثر بکشاند (دیویی/1934 ، کوهن و مانیون /1991) ، به مشارکت ...

دانلود پروژه بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی - دانلود رایگان

دانلود پروژه بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان تعاونی روستایی استان خوزستانپروژه بررسی میزان تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان ...

دانلود پروژه بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی - دانلود رایگان

دانلود پروژه بررسی میزان تاٌثیردوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان تعاونی روستایی استان خوزستانپروژه بررسی میزان تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در سازمان ...

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی عوامل موثر بر ...

1-8-2 متغیرهای وابسته تحقیق : 10 فصل دوم 12 نظریه ها و پیشینه ی تحقیق- 12 2-1مقدمه 13 2-2معنی آموزش و تاریخچه آن : 14 2-3چه زمانی آموزش مناسب می باشد : 15 2-4آموزش كاركنان به چه معنی است : 16 2-5نتایج آموزش : 17 2-6نیاز به آموزش در سازمان : 18 2 ...

پایان نامه درباره اثر بخشی مدارس

پایان نامه در مورد اثر بخشی مدارس دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و روانشناسی عنوان : رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید پایان نامه تاثیر آموزش حین ...

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه معلمان درباره تأثیر مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه معلمان درباره تأثیر مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این

پایان نامه درباره اثر بخشی مدارس

پایان نامه در مورد اثر بخشی مدارس دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و روانشناسی عنوان : رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید پایان نامه تاثیر آموزش حین ...

موضوع :بررسی و به کارگیری روشهای تدریس فعال در آموزش

معلم در جریان آموزش و پرورش این امکان را به دست می آورد ، شاگردان را به فعالیت فرا خواند ( فرانسیس / 1990) با نحوه شکل گیری دانش و علم آشنا گرداند ( شریعتمداری/1374) ، به پژوهش موثر بکشاند (دیویی/1934 ، کوهن و مانیون /1991) ، به مشارکت ...

بررسی اثر بخشی اموزشی بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت ...

بررسی اثر بخشی اموزشی بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران,دانلود پایان نامه,مدیریت,پایان نامه,مدیریت اجرایی,پایان نامه مدیریت اجرایی,دانلود,پروپوزال پایان نامه,,بررسی اثر بخشی اموزشی بهبود کیفیت مدیریت بر ...

پایان نامه درباره اثر بخشی مدارس

پایان نامه در مورد اثر بخشی مدارس دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و روانشناسی عنوان : رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید پایان نامه تاثیر آموزش حین ...

تحقیق مقاله مقایسه مدیران آموزش وپرورش بامدیران صنعت

تحقیق مقاله مقایسه مدیران آموزش وپرورش بامدیران صنعت در زمینه ساماندهی علوم و تبدیل کردن کشور به مرجع علوم در کشورهای اسلامی و رفع انحصار کشورهای غربی در این زمینه ، اقدامات گسترده‌ای ازسوی وزارت علوم صورت گرفته است.

تحقیق مقاله مقایسه مدیران آموزش وپرورش بامدیران صنعت

تحقیق مقاله مقایسه مدیران آموزش وپرورش بامدیران صنعت در زمینه ساماندهی علوم و تبدیل کردن کشور به مرجع علوم در کشورهای اسلامی و رفع انحصار کشورهای غربی در این زمینه ، اقدامات گسترده‌ای ازسوی وزارت علوم صورت گرفته است.

بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و ...

هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان بود. این پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری چهارماهه با گروه ...

تحقیق مقاله مقایسه مدیران آموزش وپرورش بامدیران صنعت

تحقیق مقاله مقایسه مدیران آموزش وپرورش بامدیران صنعت در زمینه ساماندهی علوم و تبدیل کردن کشور به مرجع علوم در کشورهای اسلامی و رفع انحصار کشورهای غربی در این زمینه ، اقدامات گسترده‌ای ازسوی وزارت علوم صورت گرفته است.

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزه­ی پیشرفت دانش­آموزان اول و دوم دبیرستان یزد برای رعایت حریم خصوصی ...

فیلم آموزشی ماشینکاری قطعه سوراخدار و دارای سطوح منحنی در پاورمیل


استانداردهای دیود


گزارش کارآموزی آز


این پایان نامه دارای سه پرسشنامه می باشد وپرسشنامه سلامت روانی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی


زندگینامه شهید زین الدین


امام خمينى و ميراث حكمت عرفانى اسلام


پروژه رشنال رز


پاورپوینت eServices


پلان معماري هتل


قالب وردپرس خبری صحیفه sahifa 5.6.18