دانلود رایگان


محیط رسوبی و چرخه های رسوبگذاری نهشته های آواری کرتاسه زیرین در برش کوه شاخه نبات (شمال اصفهان) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان محیط رسوبی و چرخه های رسوبگذاری نهشته های آواری کرتاسه زیرین در برش کوه شاخه نبات (شمال اصفهان)چکیده:
در این پژوهش لیتوفاسیس ها، عناصر ساختاری، محیط رسوبگذاری و چرخه های رسوبگذاری در برش کوه شاخه نبات واقع در شمال اصفهان با ضخامت 385 متر مورد بررسی قرار گرفته است. براساس موقعیت چینه شناسی این برش، سن کرتاسه زیرین برای این برش پیشنهاد می گردد. این توالی با توجه به ویژگی های لیتولوژیکی از جمله ضخامت لایه ها وجنس آنها به 14 واحد مجزا تقسیم شده است. مطالعات سنگ شناسی که به صورت ماکروسکوپی در بخش آواری این توالی صورت گرفت منجر به شناسایی 9 رخساره سنگی که شامل گروههای رخساره ای درشت دانه (Gh ,Gmm ,Gcm ,Gt)، متوسط دانه (Sh, SpSm, St, Sl) است و همچنین 5 عنصر ساختاری (CH، GB، SB، LA، LS) گردید. براساس مطالعات پتروگرافی، 11 پتروفاسیس ماسه سنگی که غالباً فلدسپاتیک لیت آرنایت، لیتیک آرکوز و آرکوز و 5 رخساره مخلوط آواری- کربناته شناسایی شد. تغییرات عمودی رخساره ها در برش مورد مطالعه، وجود رخساره ها و عناصر ساختاری در کنار هم و مقایسه آنها با محیط های رسوبی امروزی و قدیمی بیانگر این موضوع است که سنگ های کرتاسه زیرین در یک محیط دلتایی از نوع دلتای گیلبرت که به سه بخش دشت دلتایی، جلوی دلتا و انتهای دلتا تقسیم می شود، نهشته شده است. با توجه به تغییرات نسبی سطح آب دریا در زمان تشکیل این توالی ها و مطالعات چینه شناسی سکانسی، منجر به شناسایی سه چرخه رسوبی بزرگ مقیاس که هر چرخه از قسمت انتهای دلتا آغاز و با بخش Foresets به پایان می رسد.
واژگان کلیدی: کرتاسه زیرین، رخساره های سنگی، عناصر ساختاری، محیط رسوبی، چینه شناسی سکانسی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله
1-2- اهداف پژوهش
1-3- موقعیت تکتونیکی
1-4- ویژگی های آب و هوایی منطقه مورد مطالعه
1-5- موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی منطقه مورد مطالعه
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه
2-2- زون سنندج- سیرجان
2-3- کرتاسه زیرین در ایران مرکزی
2-4- پیشینه مطالعاتی رسوبات کرتاسه زیرین
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه
3-2-2- گردآوری داده ها به روش صحرایی
3-2-3- مطالعات آزمایشگاهی
3-2-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: یافته های تحقیق و تحلیل آنها
4-1- سنگ چینه نگاری رسوبات کرتاسه زیرین در برش کوه شاخه نبات
4-2- رخساره های سنگی
4-2- 1- رخساره کنگلومرای کلست ساپرتد دارای لایه بندی افقی(Gh)
4-2- 2- رخساره کنگلومرای ماتریکس پشتیبان توده ای (Gmm)
4-2- 3- رخساره های کنگلومرای کلست دانه پشتیبان توده ای (Gcm)
4-2- 4- رخساره کنگلومرای دانه پشتیبان دارای لایه بندی مورب تراف (Gt)
4-2- 5- رخساره ماسه سنگی دارای طبقه بندی مورب مسطح(Sp)
4-2- 6- رخساره ماسه سنگ توده ای(Sm)
4-2- 7- رخساره ماسه سنگ با لایه بندی افقی (Sh)
4-2- 8- رخساره های ماسه سنگ دارای طبقه بندی مورب عدسی (St)
4-2- 9- رخساره ماسه سنگ دارای لایه بندی مورب با زاویه کمتر از 15 درجه(Sl)
4-3- عناصر ساختاری رسوبات آواری کوه شاخه نبات
4-3-1- عنصر ساختاری پر کننده کانال (CH)
4-3-2- عنصر ساختاری اشکال بستری و بارهای گراولی (GB)
4-3-3- عنصر ساختاری بستر ماسه ای (SB)
4-3-4- عنصر ساختاری رسوبگذاری جانبی (LA)
4-3-5- عنصر ساختاری ورقه های ماسه ای لامیناسیون دار (LS)
4-4- پتروفاسیس رسوبات آواری
4-4-1- پتروفاسیس (PF1)
4-4-2- پتروفاسیس (PF2)
4-4-3- پتروفاسیس (PF3)
4-4-4- پتروفاسیس (PF4)
4-4-5- پتروفاسیس (PF5)
4-4-6- پتروفاسیس (PF6)
4-4-7- پتروفاسیس (PF7)
4-4-8- پتروفاسیس (PF8)
4-4-9- پتروفاسیس (PF9)
4-4-10- پتروفاسیس (PF10)
4-4-11- پتروفاسیس (PF11)
4-5- رخساره مخلوط آواری – کربناته
فصل پنجم: نتایج
5-1- مقدمه
5-2- مدل رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین
5-2-1- مدل رسوبی دلتای بادزنی نوع گیلبرت نهشته های آواری کرتاسه زیرین در برش مورد مطالعه
5-2-1-1- زیرمحیط Proximal fan delta
5-2-1-2- زیرمحیط Mid fan delta
5-2-1-3- زیرمحیط Transition zone
5-2-1-4- زیرمحیط Delta front
5-3- چرخه های رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین در کوه شاخه نبات
فهرست منابع
چکیده انگلیسی
فهرست اشکال
پایان نامه چرخه های رسوبگذاری


پایان نامه نهشته های آواری کرتاسه


پایان نامه نهشته آواری کرتاسه زیرین


پایان نامه بررسی برش کوه شاخه نبات


پایان نامه ارشد زمین شناسی


رسوب شناسی


سنگ شناسی رسوبی


کرتاسه زیرین


رخساره های سنگی


عناصر ساختاری رسوبی

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Ferdowsi University of Mashhad - Asadollah Mahboubi - Dr ...

Dr. Asadollah Mahboubi Home page. فاطمه زمانی , سیدرضا موسوی حرمی , حامد زند مقدم , اسداله محبوبی , شناسایی و تفکیک رخساره های سنگ میزبان کانسار سرب و روی اطزاف کوهبنان، شمال استان کرمان, بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ ...

library.um.ac.ir

بررسی نانوفسیل های آهکی گذر سازندهای کرتاسه در برش های دیگر غرب کپه داغ مانند برش تکل کوه 2. بررسی علل وجود یا عدم وجود سازندهای مذکور در برش های مطالعه شده 3.

مهدی یزدی

طبق گروه های فسیلی و رخساره های شناسایی شده در نهشته های بختیاری، محیط رسوبگذاری رسوبات دریایی کربناته- سیلیسی آواری مورد مطالعه، به صورت یک دلتای بادبزنی شکل یا دلتای دانه درشت بازسازی شده است که رسوبات آن در زیر محیط ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

4697 - رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری ماسه سنگ های گلاکونیت دار سازند نیزار در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده) 4698 - بررسی رخساره های میکروسکپی و تغییرات سطح آب دریا در سازند نظرکرده در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)

وبلاگ بزرگ علوم زمین | آذر ۱۳۹۲

در محیطهای رسوبی با ذخایر مختلفی از كانی‌های فلزی و غیرفلزی برخورد می‌كنیم كه اغلب ساخت‌ها و بافت‌های رسوبی مشخصی را نشان می‌دهند. عوامل مؤثر در رسوبگذاری موادمعدنی نیز بسیار متنوعند.

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی کوارتزیتهای قاعده‌ای گروه ...

12/08/2015 · نهشتههای تخریبی کوارتزیت قاعده‌ای گروه میلا در البرز مرکزی که در این تحقیق سازند فشم نامیده می‌شود، در برشهای شهمیرزاد، تویه دروار، میلاکوه و ده ملا جهت تعیین محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته است.

مقاله لیتواستراتیگرافی و محیط رسوب گذاری سازند همبست ...

نهشته های نسبتاً کامل دریایی پرمین ایران در برخی مناطق به لحاظ پیوستگی رسوبگذاری قسمت فوقانی و تبدیل تدریجی به نهشته های دریایی تریاس زیرین از ج... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

Ferdowsi University of Mashhad - Asadollah Mahboubi - Dr ...

Dr. Asadollah Mahboubi Home page. فاطمه زمانی , سیدرضا موسوی حرمی , حامد زند مقدم , اسداله محبوبی , شناسایی و تفکیک رخساره های سنگ میزبان کانسار سرب و روی اطزاف کوهبنان، شمال استان کرمان, بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ ...

زمین شناسی(رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی)

زمین شناسی رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی هر آنچه در مورد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی بخواهید را در اینجا می توانید بیابید.

ریزرخساره‏ ها، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب دریا در ...

نهشتههای تخریبی عضو 5گروه میلا در البرز مرکزی که در این تحقیق سازند لشکرک نامیده می‏شود در برشهای شهمیرزاد، تویه دروار و ده ملا جهت تعیین محیطرسوبی و چینه‏نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته است.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

4697 - رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری ماسه سنگ های گلاکونیت دار سازند نیزار در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده) 4698 - بررسی رخساره های میکروسکپی و تغییرات سطح آب دریا در سازند نظرکرده در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)

فراخوان مقاله مجموعه مقالات بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

363 مقاله ارائه شده در بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین که 28 الی 30 بهمن ماه 1386 توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. . این مقالات در 2737 صفحه ...

www.gsjournal.ir

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین 1023-7429 20 79 2011 05 22 Alteration Mapping at Saridoon Porphyry Copper Prospect Using Short Wave Infrared Spectrometry (PIMA), ASTER Satellite Image and XRD تهیه نقشه دگرسانی در محدوده ذخیره مس پورفیری سریدون با ...

مقاله لیتواستراتیگرافی و محیط رسوب گذاری سازند همبست ...

نهشته های نسبتاً کامل دریایی پرمین ایران در برخی مناطق به لحاظ پیوستگی رسوبگذاری قسمت فوقانی و تبدیل تدریجی به نهشته های دریایی تریاس زیرین از ج... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

کار تحقیقی حقوق : قانون چک در ایران


تقدیر الهی و اختیار انسان


تحقیق در مورد زندگی نامه فیثاغورث


پاورپوينت ساختار سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان


انواع سنسور ها


طرح توجیهی كاشت آلوئه ورا


نظام بهداشتی و درمانی آمریکا


پایان نامه بررسی رضایت زناشویی والدین و تأثیر آن بر عزت نفس فرزندان


گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش تشخیص اسید های آمینه ی دارای عامل گوانیدین


نقشه هاي سازه اي ساختمان 9 طبقه فلزي