دانلود رایگان


مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندنچکیده:
هدف پژوهش حاضر شناخت راهبردهای رویارویی کودکان دارای اختلال در محاسبه و کودکان دارای اختلال در خواندن برای مقابله با فشارهای روانی و مقایسه این دو گروه با یکدیگر است.
نمونه متشکل از 18 دانش آموز (11 پسر و 7 دختر) دارای اختلال در خواندن و 12 دانش آموز (8 پسر و 4 دختر) دارای اختلال در محاسبه بودند. راهبردهای رویارویی کودکان با فشارهای روانی با سیاهه راهبردهای رویارویی کودکان (ccsc) که توسط آیرز (1991) طراحی شده، سنجیده شد. به منظور تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی (محاسبه میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی، درصد فراوانی و رسم نمودار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس دو متغیری) استفاده شد.
نتایج حاصل از تحلیل پاسخ های کودکان به سیاهه راهبردهای رویارویی نشان داد که: بین راهبردهای رویارویی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن در سه راهبرد رویارویی یعنی در راهبرد رویارویی فعال، حواس پرتی و اجتنابی تفاوت وجود ندارد، اما در راهبرد رویارویی جستجوی حمایت در این دو گروه تفاوت وجود دارد. کودکان در هر دو پایه تحصیلی و در هر دو نوع اختلال صرف نظر از جنسیت، راهبردهای رویارویی فعال را به عنوان راهبرد غالب خود معرفی کردند و تمایل کمتری را نسبت به راهبردهای حواسپرتی، حمایتی و اجتنابی نشان دادند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
هدف پژوهش
اهمیت موضوع پژوهش
فرضیه پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه
بخش اول: فشار روانی و راهبردهای رویارویی
فشار روانی
مروری بر تاریخچه شکل گیری مفهوم فشار روانی
موضع گیریهای نظری در قلمرو فشار روانی
مدل مبتنی بر محرک
مدل مبتنی بر پاسخ
پاسخ های روان شناختی به استرس ها
الگوی تعاملی
الگوی پردازش اطلاعات
الگوی زیست شناختی
الگوی روان شناختی
نظریه لازاروس در رابطه با فشار روانی
منابع فشار روانی و عوامل تنش زا
راهبردهای رویارویی
بررسی تاریخچه شکل گیری مفهوم مقابله
پیدایش توانایی و مهارتهای رویارویی با موارد فشارزا
جنبه های مفهومی روش های رویارویی
نظریه تحول چرخه زندگی در رابطه با رویارویی
نظریه لازاروس در ارتباط با رویارویی
پیشینه نظری مفاهیم رویارویی
الگوهای رویارویی
بررسی چند دیدگاه نسبت به راهبردهای رویارویی
چند رویکرد نسبت به راهبردهای رویارویی
عوامل مؤثر بر راهبردهای رویارویی
بخش دوم: راهبردهای رویارویی در کودکان با نیازهای ویژه
اختلالات یادگیری
تعریف اختلال درخواندن
تعریف اختلال در محاسبه
ویژگی های دانش آموزان با اختلال یادگیری
راهبردهای رویارویی در کودکان با نیازهای ویژه
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش
مقدمه
توصیف داده ها
شاخص های آماری نمره راهبردهای رویارویی آزمودنی ها در چهار مقیاس
شاخص های آماری نمره راهبردهای رویارویی آزمودنی ها در ده خرده مقیاس
استنباط آماری داده ها
فصل پنجم: نتایج پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهای پژوهش
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها
راهبردهای رویارویی فشار زوانی


بررسی فشار روانی کودکان


پایا نامه فشار روانی در کودکان


پایان نامه کودکان اختلال در محاسبه


پایان نامه کودکان با اختلال در خواندن


پایان نامه روانشناسی کودکان استثنایی


فشار روانی کودکان استثنایی


اختلال خواندن در کود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق راهکارهای درمان اختلال در درس املا | رادونیس

مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن WORD 175 قابل ویرایش Link. دانلود اقدام پژوهی اختلالات و مشکلات یادگیری املا. اقدام پژوهی، فایل ...

تحقیق مهارت‌های رویارویی با اضطراب | رادونیس

مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن WORD 175 قابل ویرایش Link. دانلود مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال... مقایسه ...

مقاله اختلال شخصیت پارانویید بدبینی و کج خیالی | رادونیس

فایل در قالب word است. در 24 صفحه وجود دارد. فایل مد نظر قابل ویرایش است. این صفحه مختص به مقاله اختلال شخصیت پارانویید بدبینی و کج خیالی نوشته شده است.

کنش پژوهی : مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و ...

کنش پژوهی : مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی فرمت فایل ...

تحقیق راهکارهای درمان اختلال در درس املا | رادونیس

مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن WORD 175 قابل ویرایش Link. دانلود اقدام پژوهی اختلالات و مشکلات یادگیری املا. اقدام پژوهی، فایل ...

تحقیق مهارت‌های رویارویی با اضطراب | رادونیس

مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن WORD 175 قابل ویرایش Link. دانلود مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال... مقایسه ...

رویاروی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و خواندن

دانلود پروژه مقایسه راهبردهای رویاروی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن - هدف پژوهش حاضر شناخت راهبردهای رویارویی کودکان دارای اختلال در...

مقاله فشار روانی و اختلال/بیماری | رادونیس

دانلود مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در... مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن WORD 175 قابل ویرایش Link

مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال ...

دانلود مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در... مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن WORD 175 قابل ویرایش Link ...

رویاروی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و خواندن

دانلود پروژه مقایسه راهبردهای رویاروی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن - هدف پژوهش حاضر شناخت راهبردهای رویارویی کودکان دارای اختلال در...

پایان نامه مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان ...

پایان نامه مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه با کودکان با اختلال در خواندن دسته: روانشناسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 516 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 175 پایان نامه مقایسه ...

مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال ...

چکیده هدف پژوهش حاضر شناخت راهبردهای رویارویی کودکان دارای اختلال در محاسبه و کودکان دارای اختلال در خواندن برای مقابله با فشارهای روانی و مقایسه این د. سلام ...

مقاله ای کامل رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموز ...

دانلود مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در... مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن WORD 175 قابل ویرایش Link

پایان نامه مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان ...

filebest سیستم فروش فایل - پایان نامه مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه با کودکان با اختلال در خواندن,ئانلود پایان نامه مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و ...

اختلال شخصیت پارانویید | رادونیس

مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن WORD 175 قابل ویرایش Link. ... دانلود تحقیق بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد...

تحقیق تجربه ایران در رویارویی با بافتهای با ارزش تاریخی ...

فایل در قالب word است. در 72 صفحه وجود دارد. فایل مد نظر قابل ویرایش است. این صفحه مختص به تحقیق تجربه ایران در رویارویی با بافتهای با ارزش تاریخی اما فرسوده نوشته شده است.

پایان نامه مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان ...

پایان نامه مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) گرایش : روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی چکیده هدف پژوهش حاضر ...

کنش پژوهی : مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و ...

کنش پژوهی : مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی فرمت فایل ...

آموزش ساخت و استفاده از اینترنت ماهواره ای (قانونی)


COMPARATIVE ANALYSIS OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN 20 CITIES


بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان و مقایسه آن با کارآفرینان


بررسی تاثیر سطح تحصیلات بر طلاق


گزارش جلسه آموزش خانواده


گزارش کارآموزی شرکت توزيع برق


شیپ فایل شهرهای استان فارس به صورت نقطه ای


طراحی صفحات وب FrontPage 2000


استاندارد BS مربوط به خطوط توليد لوله نفت ، گاز و پتروشيمي


برنامه چندمين روز از چندمين ماه سال