دانلود رایگان


نسل صالح از منظر قرآن و روایات - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نسل صالح از منظر قرآن و روایاتچکیده:
پایان نامه حاضر تحت عنوان «نسل صالح از منظر قرآن و روایات» تلاشی در حد بضاعت در جهت شناخت نسل، ذریه صالح و بررسی عوامل مؤثر در ایجاد چنین نسلی از دید گاه اسلام می باشد. این پژوهش در قالب پنج فصل و هر فصل نیز، مشتمل بر بخش ها و زیر بخش های متمایز در راستای این هدف تنظیم و نگارش شده است.
اهمیت تربیت فرزند از منظر اسلام از مهمترین وظایف والدین محسوب میگردد. اگر فرزندان صالح شوند به تبع آن یک جامعه، به صلاح گرایش پیدا می کنند. در هر کاری باید هدف وغایت مشخص شود تا برای رسیدن به آن هدف برنامه ریزی شودوغایت تربیت انسان این است که او بسوی کمال سیر کند .عمده ترین ویژگی ها ومبانی تربیت نسل صالح از منظر قرآن وروایات، عبارتند از :معرفت وشناخت خدا از منظر عقل وخرد انسانی، ایمان استوار وعمل صالح، فطرت، کرامت ومسئولیت پذیری است. انسان در سایه فطرت خدادادی وکرامت ذاتی می تواند فردی مسئولیت پذیر باشد و با بکار گیری عقل و تدبر قدم در صراط مستقیم بگذارد.
عمده ترین عوامل مؤثر در ایجاد نسل صالح را می توان به عوامل درونی (وراثت، نقش همسر، خانواده و وظایف هریک) و عوامل بیرونی (محیط تربیت «دوستان، مربیان آموزشی» و محیط اجتماع «محیط جغرافیا و مقتضیات سیاسی وحکومتی») تقسیم بندی کرد.
درمکتب وسیره اهل بیت به منظور پرورش نسل صالح از شیوه های تربیتی معصومین، در راستا استفاده گردیده است .شفارش هایی که حضرت علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) دارد خود دلیل براین مدعاست. روشهایی که حضرت زهرا (س) در تربیت فرزندان خود داشته است وسیره وروش پیامبر (ص) می تواند به عنوان الگویی صحیح مورد بهره وری قرارگیرد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱ بیان مسئله
۱- ۲ ضرورت واهمیت موضوع تحقیق
۱- ۳ اهداف وانگیزه انتخاب موضوع
۱-۴ سؤالات تحقیق
۱- ۵ تریخچه تحقیق (پیشینه تحقیق)
۱ – ۶ روش تحقیق
۱-۷ ساختار ومحدوده ی تحقیق
فصل دوم: مفهوم تربیت فرزند، واژه های مرتبط با آن و اهمیت و اهداف آن از دیدگاه اسلام
۲ -۱ واژه شناسی« انسان » و برخی تعاریف در باره ی او
۲- ۱-۲ مفهوم لغوی و اصطلاحی ذریه
۲- ۱ -۲-۱ ذریه مومن والحاق اعمال به والدین
۲-۱-۳ بدءِ طینت از منظر امام محمد باقر (ع)
۲-۱-۴ مفهوم لغوی واصطلاحی واژه صالح
واژه صَلَحَ
واژه صَلاح
اصلح – أصلحوا
۲-۱-۶ تربیت و جایگاه آن ازدیدگاه برخی صاحب نظران
۲-۱-۷ موضوع تربیت از دیدگاه بعضی از دانشمندان
۲-۱-۹ حقیقت تربیت فرزند
۱) نشاندن محبت علم وآداب آن در دل ودرون کودک :
۲) حفظ کردن قسمتی از قرآن واحادیث توسط کودک :
۳) انتخاب معلم نیکوکار برای کودک :
۴) آموختن زبان عربی به کودکان :
۵) آموختن زبان های مشهور بیگانه به کودکان :
۲-۱-۱۰ اهداف وغایت تربیت فرزند
۲-۱-۱۰-۱ تربیت اخلاقی
۲-۱-۱۰-۲ تربیت جسمی
فصل سوم: ویژگی‌ها، مبانی واصول تربیت نسل صالح از منظر قرآن و روایات
۳-۱ ویژگی های نسل صالح از منظر قرآن و روایات
۳-۲-۱ راه روشن
۳-۲-2 فطرت در قرآن وروایات
۳-۲-۳ غریزه وتفاوت آن بافطرت
خصوصیات غریزه
تفاوت فطرت و غریزه
۳-۲-۴ فضایل فطری انسانی
۳-۲-۴-۱ حقیقت جوئی
۳-۲-۴-۲ گرایش به خیر و فضیلت
۳-۲-۴-۳ گرایش به جمال و زیبایی
۳-۲-۴-۴ گرایش به خلاقیت و ابداع
۳-۲-۴-۵ گرایش به عشق و پرستش خداوند
واژه‌شناسی کرامت
معنای اصطلاحی، کاربردی وقرآنی کرامت
توجه دادن به کرامت‌ها
۲-۲-۶ توجه دادن به معرفت وتزکیه نفس
۳-۲-۷ مسئولیت‌پذیری
۳-۲-۸ آشنایی با تعالیم و آداب اسلامی و ملکه نمودن آن در فرزند
۳-۲-۸-۱ گشودن زبان کودک به کلمة توحید (لااله‌الاالله)
۳-۲-۸-۲ آشنا کردن کودک به حلال و حرام
۳-۲-۸-۳ امرکردن کودک به عبادت در سنین کودکی تا هفت‌سالگی
۳-۲-۹ به کارگیری عقل و تدبر (عقل عملی)
- تفکر، تفهم وخرد ورزی
- همرامی عمل با علم
۳-۲-۱۰ اصلاح عادات و رفتار ناپسند در فرزند
۳-۳-۲ اصل الگوگیری و عبرت آموزی
۳-۳-۳ اصل تیسیر
۳-۴-۳ اصل اعتدال
۳-۳-۵ اصل گرایش به حق
۳-۳- ۶ اصل تذکر
فصل چهارم: عوامل مؤثر و موانع در تربیت فرزند و نسل صالح از منظر قرآن و روایات
۴-۱ عوامل درونی
۴-۱-۱ وراثت
۴-۱-۱-۱ وراثت در فرزندوتأثیر آن
۴-۱-۱-۲ انواع وراثت
۴-۱-۲ نقش همسر شایسته
۴-۱-۳ انعقاد نطفه
۴-۱-۳-۱ نطفة پاک
۴-۱-۳-۲ ایام سعد و نحس در انعقاد نطفه
۴-۱-۳-۳ لقمة حلال و حرام و تأثیرات آن
۴-۱-۴ نقش خانواده
۴-۱-۴-۱ نقش پدر
۴-۱-۴-۲ تأثیر معنویات پدر در فرزند
۴-۱-۴-۳ نقش مادر
- نقش مادر در ایجاد نسل صالح
۱) انسانی مسلمان
۲) نقش همسری
۳) نقش مادر
- شیر مادر
- تأثیر خوراک بر شیر مادر
۴-۱-۴-۴ تبریک و تهنیت گفتن به مناسبت تولد فرزند
۴-۱-۴-۵ وظایف والدین نسبت به فرزندان وبرعکس
۴-۱-۴-۶ اخص وظایف والدین در هفت روز اول تولد
۱- ذکر اذان و اقامه
۲- مراسم تنحیک
۳- تسمیه یا نام نیکو
۴- تراشیدن موی سر نوزاد
۵- ختنه
۶- عقیقه
- عقیقه و حکمت آن
۷- ولیمه
۴-۱-۴-۷ آموزش مراسم مذهبی و قرآنی
۴-۱-۴-۷-۱ تعلیم نماز
۴-۱-۴-۷-۲ تعلیم دعا
۴-۱-۴-۷-۳ آشنایی با علوم اهل بیت
۴-۲ عوامل بیرونی
۴-۲-۱ محیط تربیت
۴-۲-۲ محیط انسانی
۴-۲-۳ محیط دوستان و رفقا
۴-۲-۴ محیط اجتماعی
۴-۲-۵ محیط مدرسه و مربیان آموزشی
۴-۲-۶ موانع و مقتضیات سیاسی وحکومتی
۴-۳ موانع تربیت
۴-۳-۱ حبّ دنیا
۴-۳-۲ هوی و هوس
۴-۳-۳ وسوسه های شیطانی
فصل پنجم: شیوه‌های تربیت نسل صالح از دیدگاه قرآن و مکتب اهل بیت (ع)
۵-۱ شیوه‌های تربیت فرزند و نسل صالح از دیدگاه قرآن
۵-۱-۱ شیوه‌‌های انگیزشی و رفتاری
۵-۱-۱-۱ محبت ‌به فرزند
۵-۱-۱-۲ عدم تبعیض بین فرزندان
۵-۱-۱-۳ الگوی عملی صحیح
۵-۱-۱-۴ تشویق
- تشویق از نظر لغوی
۵-۱-۱-۴-۱ فوائد تشویق
۵-۱-۱-۴-۲ عدم افراط و تفریط در تشویق
۵-۱-۱-۵ هماهنگی تربیت با طبیعت فرزند
۵-۱-۱-۶ شیوه تغافل در فرزند
۵-۱-۱-۷ پرورش حیا و نجابت در فرزند
۵-۱-۱-۸ تحریک فرزند به کسب و کار
۵-۱-۲ شیوه‌های بازدارنده
۵-۱-۲-۱ پرهیز دادن فرزند از پنهان‌کاری
۵-۱-۲-۲ پرهیز فرزند از تفاخر
۵-۱-۲-۳ پرهیز فرزند از زشتی‌های گفتاری
۵-۱-۲-۴ منع فرزند از سودجوئی
۵-۱-۲-۵ پرهیز دادن فرزند از تجمّل‌ گرایی
۵-۱-۲-۶ پرهیز از ناز پروری فرزند
۵-۱-۲-۷ منع فرزند از رذایل اخلاقی
۵-۲ شیوه های تربیت فرزند و نسل صالح در مکتب اهل بیت(ع)
۵-۲-۱ تربیت و سیرة معصومین
- تربیت ۷ سال دوم
- تربیت از نظر پیامبر اکرم
- روش ملایمت
۵-۲-۳ سیره تربیتی حضرت علی(ع)
۵-۲-۳-۱ هدف نهایی تربیت فرزند از منظر حضرت علی (ع)
۵-۲-۳-۲ ضرورت تسریع در تربیت از منظر حضرت علی (ع)
۵-۲-۳-۳ نتایج تربیت فرزند از دیدگاه حضرت علی (ع)
۵-۲-۴ سیرة تربیتی حضرت زهرا (س)
۵-۲-۴-۱ تربیت از منظر حضرت زهرا (س)
۵-۲-۴-۲ ارتباط علمی حضرت زهرا با فرزندان
۵-۲-۴-۳ تأثیر نام نیکو بر شخصیت فرزند از منظر حضرت زهرا (س)
۵- ۳ حسن ختام - انتظار و تربیت نسل صالح
نتیجه نهایی
منابع و مآخذپایان نامه تربیت نسل صالح


تربیت فرزند صالح از منظر قرآن


پایان نامه فرزند صالح از منظر و روایات


پایان نامه نسل صالح در اسلام


پایان نامه تربیت فرزند از منظر قرآن


پایان نامه رشته معارف اسلامی


تربیت انسان در اسلام


تعلیم و تربیت فرزند صالح


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات,دانلود پژوهش نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات,پایان نامه نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات,تحقیق نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات,ربیت وجایگاه آن ازدیدگاه برخی صاحب نظران,وضوع تربیت از دیدگاه بعضی از ...

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 316 در این پایان نامه ،تحت عنوان «نسل صالح از منظرقرآن وروایات » سعی براین است که عوامل مؤثر در اصلاح نسل ...

پایان نامه نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات - فایلوس

پایان نامه نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات مقدمه امروزه درعصری زندگی می کنیم که متأسفانه انحطاط اخلاقی و فساد گریبان گیر اکثریت جوامع بشری شده است وعلیرغم آنکه صنعت و تکنولوژی پیشرفت کرده است ، ولی به تبع آن مفاسد اخلاقی ...

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 316 در این پایان نامه ،تحت عنوان «نسل صالح از منظرقرآن وروایات » سعی براین است که عوامل مؤثر در اصلاح نسل ...

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات دسته: علوم اجتماعی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 316 در این پایان نامه ،تحت عنوان «نسل صالح از منظرقرآن وروایات » سعی براین است که عوامل مؤثر در اصلاح نسل ...

ایحا - عمل صالح از منظر قرآن کريم

از آنجا که قرآن کريم غالباً از طريق ذکر مصاديق يک واژه کليدي به بيان مفهوم آن مي پردازد،مصاديق عمل صالح را درقرآن کريم، روايات تفسيري و اقوال صحابه، بررسي خواهيم نمود و جهت تبيين حوزه ي معنايي عمل صالح به واژگان مرتبط ...

ایحا - عمل صالح از منظر قرآن کريم

از آنجا که قرآن کريم غالباً از طريق ذکر مصاديق يک واژه کليدي به بيان مفهوم آن مي پردازد،مصاديق عمل صالح را درقرآن کريم، روايات تفسيري و اقوال صحابه، بررسي خواهيم نمود و جهت تبيين حوزه ي معنايي عمل صالح به واژگان مرتبط ...

تحقیق نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات :: دانلود پروژه، پایان ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تحقیق نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات» ثبت شده است -

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 316 در این پایان نامه ،تحت عنوان «نسل صالح از منظرقرآن وروایات » سعی براین است که عوامل مؤثر در اصلاح نسل ...

پایان نامه نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات - فایلوس

پایان نامه نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات مقدمه امروزه درعصری زندگی می کنیم که متأسفانه انحطاط اخلاقی و فساد گریبان گیر اکثریت جوامع بشری شده است وعلیرغم آنکه صنعت و تکنولوژی پیشرفت کرده است ، ولی به تبع آن مفاسد اخلاقی ...

مقاله نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات

پایان نامه حاضر تحت عنوان « نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات » تلاشی در حد بضاعت در جهت شناخت نسل ، ذریه صالح و بررسی عوامل مؤثر در ایجاد چنین نسلی از دید گاه اسلام,مقاله نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات ,دانلود پروژه و پایان نامه

ویژگی های نسل صالح از منظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 316 در این پایان نامه ،تحت عنوان «نسل صالح از منظرقرآن وروایات » سعی براین است که عوامل مؤثر در اصلاح نسل ...

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 316 در این پایان نامه ،تحت عنوان «نسل صالح از منظرقرآن وروایات » سعی براین است که عوامل مؤثر در اصلاح نسل ...

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات :: دانلود پروژه،پایان نامه و ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات» ثبت شده است -

ویژگی های نسل صالح از منظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات,دانلود پژوهش نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات,پایان نامه نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات,تحقیق نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات,ربیت وجایگاه آن ازدیدگاه برخی صاحب نظران,وضوع تربیت از دیدگاه بعضی از ...

پایان نامه نسل صالح از منظر قران و روایات - کتافایل

برچسب ها: پایان نامه نسل صالح از منظر قران و روایات چرا انسانها به واسطه انسانیت ناشناخته نتوانستن به کمال واقعی برسند دانلود ایمان وشناخت حق عمده ترین ویژگی ها ومبانی تربیت نسل صالح عوامل مخرّب ووسوسه انگیز تربیت ...

پایان نامه نسل صالح از منظر قران و روایات - کتافایل

برچسب ها: پایان نامه نسل صالح از منظر قران و روایات چرا انسانها به واسطه انسانیت ناشناخته نتوانستن به کمال واقعی برسند دانلود ایمان وشناخت حق عمده ترین ویژگی ها ومبانی تربیت نسل صالح عوامل مخرّب ووسوسه انگیز تربیت ...

توکل از منظر قرآن و روایات - ghadeer.org

, توکل از منظر قرآن و روایات , دکتر ناصر فروهی با همکاری سید ضیا الدین علیا نسب ,

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 316 در این پایان نامه ،تحت عنوان «نسل صالح از منظرقرآن وروایات » سعی براین است که عوامل مؤثر در اصلاح نسل ...

دانلود طرح توجیهی | تحقیق نسل صالح از دیدگاه قرآن و روایات

تحقیق نسل صالح از دیدگاه قرآن و روایات. سبد خرید 0. صفحه ی اصلی; فهرست طرح های توجیهی

ایمان و عمل صالح و ارتباط آن دو

در ادامه این مهم را از دو منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار می دهیم. الف) ارتباط ایمان و عمل از دیدگاه قرآن. در قرآن کریم هرجا سخنی از ایمان آمده، به دنبالش عمل را آورده است.

پایان نامه نسل صالح از منظر قران و روایات - کتافایل

برچسب ها: پایان نامه نسل صالح از منظر قران و روایات چرا انسانها به واسطه انسانیت ناشناخته نتوانستن به کمال واقعی برسند دانلود ایمان وشناخت حق عمده ترین ویژگی ها ومبانی تربیت نسل صالح عوامل مخرّب ووسوسه انگیز تربیت ...

مقاله نسل صالح از منظر قرآن و روایات

پایان نامه نسل صالح از منظر قرآن و ... .اعجاز پیام قرآن «مجله اینترنتی هفتاد و دو دال، مناسب برای هر سلیقه! ... اولین نشریه تخصصی و بین المللی هنر گرافیک ...

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات دسته: علوم اجتماعی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 316 در این پایان نامه ،تحت عنوان «نسل صالح از منظرقرآن وروایات » سعی براین است که عوامل مؤثر در اصلاح نسل ...

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات

نسل صالح ازمنظر قرآن و روایات دسته: علوم اجتماعی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 316 در این پایان نامه ،تحت عنوان «نسل صالح از منظرقرآن وروایات » سعی براین است که عوامل مؤثر در اصلاح نسل ...

پروژه کارآفرینی کشت و استحصال محصول از درخت پائولونیا


امتحان نهایی آشنایی با بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه (خرداد 92)


امتحان نهایی آشنایی با بناهای تاریخی به همراه پاسخنامه (خرداد 92)


پاورپوینت هدایت و انگیزش


پایان نامه بررسی حقوقی جبران خسارتهای مازاد دیه در قرارداد بیمه


گفتگو با خدا


گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش کمپرسور تک مرحله ای و دو مرحله ای )


آشنایی با معماری مسجد ساروتقی در اصفهان


قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا


تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 (قتل در فراش)