دانلود رایگان


بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبرمقدمه:
مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنيا به حساب مي آيد. بسياری از كشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي مي دانند. بويژه در كشورهاي در حال توسعه كه شكل هاي ديگر توسعه اقتصادي مثل توليد يا استخراج منابع طبيعي، از نظر اقتصادي به صرفه نيست، يا نقش چندان مهمي در صحنه تجارت و بازرگاني ندارد. به توسعه صنعت گردشگري توجه زيادي مي شود. بنابراين ترديدي نيست كه همه كشورهاي جهان تلاش مي كنند تا در رقابتي تنگاتنگ در پي بهره گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي برآمده و سهم بيشتري از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشي از بهينه سازي اين صنعت خدماتي در كشور خود داشته باشند.
صنعت گردشگري امروز در اغلب كشورهاي جهان، به ويژه جهان سوم، كليد اقتصادي به شمار مي رود تا جاي که در كشورها گردشگري بيش از ساير برنامه هاي توسعه در اولويت قرار گرفته است. و تلاش مي شود كه عواملي را كه در گسترش و رونق صنعت گردشگري مؤثرند شناسايي شوند. طرفداران صنعت جهانگردي بر اين باوردند كه اين صنعت مي تواند تنشهاي سياسي را كاهش دهد و براي صلح جهانی عامل تعديل كنده به حساب آ يد. در حالی که مرزهاي خارجي كشورها كم رنگ مي شود. پديده اي به نام «دهكده جهاني» معنا و مفهوم پيدا مي كند و بدين گونه دنيا روز به روز كوچكتر و افراد به هم نزديكتر و صميمي تر مي شوند.
در كشور ما كه عنايت به درآمدهاي غيرنفتي از سياستهاي ا قتصادي دولت محسوب مي شود. توسعه جهانگردي مي تواند به عنوان منبع درآمدزا و پربهره تلقي شود، كه در صورت برنامه ريزي صحيح قادر خواهد بود منبع ارزي قابل توجهي را در اختيار متوليان اقتصادي كشور قرار دهد. عواملي كه جهانگردان را وادار به انتخاب مكاني براي سياحت در كشورهای خاورميانه از جمله ايران مي نمايد. مي توان به چند دسته تقسيم نمود كه از بين آنها مهمترين، وجود ويژگيهاي خاص بناها و مجموعه هاي تاريخي است. چرا كه اينگونه مكانهای ويژه، مفاهيم واقعي زندگي و فرهنگ گذشتگان مردمان اين مرز و بوم را براي آنها بيان و يا ترجمه مي كند. جهانگردان براي رسيدن به چنين هدفي هرگونه هزينه و رنج سفري را از جان دل مي پذيرند. ولي آنچه حركت آنها را در اين راستا تسريع مي نمايد. وجود انگيزه هاي جنبي، سرگرميها، و وسايل راحتي جهانگرد است كه در مرحله دوم اهميت قرار مي گيرد. در اينجا چنانچه اين امر مورد توجه ويژه قرار نگيرد. و عملاً با فقدان يا كمبود آن روبرو باشيم يقيناً تأثير شديدي در ايجاد انصراف براي نيل به چنين حركتي خواهد داشت. بنابراين بايد نقاط ضعف اين صنعت در ايران شناسايي شود. تا شاهد رشد اين صنعت باشيم. هنگامي كه با عينك جامعه شناسي به صنعت جهانگردي مي نگريم. در مي يابيم كه جهانگردي يك ابزار گفتگوي فرهنگي و ايجاد تفاهم است كه در تمام طول تاريخ بشر تا عصر صنعت چنين بوده است. ولي چگونگي جلوه هاي جهانگردي از عصر صنعت تا به امروز اين اصل را از صورت عام و فراگير خود دور كرده است. صنعت با تمام جلوه هاي فني و اجتماعي خود بر جهانگردي هم مانند هر چيز ديگر اثرهاي آشكار به جا نهاده است. يكي از اثرهاي عمده اي كه صنعت جديد و پيامدهاي اجتماعي آن بر پديده جهانگردي فرو نهاده از معناهاي فرهنگي آن است. جهانگردي در عصر صنعت و ماشين بيش از آنكه يك حركت فرهنگي باشد يك حركت روانشناختي اجتماعي شده است. «ديبايي، 1371: 40»

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
(۱-۱)-عنوان پژوهش
(۱-۲)-بیان مسئله
(۱-۳)-اهمیت و ضرورت تحقیق
(۱-۴)-اهداف پژوهش
فصل دوم: چارچوب نظری و مفاهیم کلیدی
(۲-۱)- تعریف مفاهیم
(۲-۱-۱)-تعریف لغوی جاذبه
(۲-۱-۲)-تعریف لغوی موانع
(۲-۱-۳)-تعریف لغوی جهانگرد (توریست)
(۲-۱-۴)-تعریف جهانگرد دیدگاههای مختلف
(۲-۲-۱)-تعریف لغوی جهانگردی
(۲-۲-۲)-تعریف جهانگردی ازدیدگاههای مختلف
(۲-۲-۳)-تعریف انواع مختلف جهانگردی
(۲-۲-۴)-اشکال عمده جهانگردی
(۲-۲-۵)-انواع مسافرت
(۲-۲-۶)-انواع کلی جهانگردی
(۲-۳)-آثار فرهنگی و اجتماعی جهانگردی
(۲-۴)-چهارچوب تئوریکی پژوهش
(۲-۴-۱)-فرضیه های پژوهش
(۲-۴-۳)-تعاریف واژه ها و اصطلاحات
مدل تحلیلی پژوهش
(۲-۵)-پیشینه تحقیق
(۲-۵-۱)-پیشینه تاریخی صنعت توریسم
(۲-۵-۲)-عهد باستان
(۲-۵-۳)-قرون وسطی
(۲-۵-۴)-رنسانس
(۲-۵-۶)-انقلاب صنعتی
(۲-۵-۷)-جهانگردی در زمان کنونی
(۲-۵-۸)-تاریخچه جهانگردی در ایران
(۲-۵-۹)-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
(۲-۵-۱۰)-تحقیقات انجام شده در داخل کشور
(۲-۶)-توریسم و جهانی شدن
(۲-۶-۱)-ویژگیهای جهانی شدن
(۲-۶-۲)-عوامل مؤثر بر جهانی شدن
(۲-۶-۳)-پیامدها وابزارهای جهانی شدن
(۲-۶-۴)-ابعاد جهانی شدن
(۲-۶-۵)-واژه گردشگری الکترونیکی
(۲-۷)-مفهوم جامعه شناسی جهانگردی
(۲-۷-۱)-شیوه های شناخت جهانگردی
(۲-۷-۲)-شناخت چند رشته ای جهانگردی
(۲-۸)-سیاستگزاری و برنامه ریزی گردشگری
(۲-۸-۱)-تعیین استراتژیکی و سیاستهای گردشگری
(۲-۸-۲)-سیاستگزاری
(۲-۸-۳)-برنامه ریزی
(۲-۸-۴)-اهمیت برنامه ریزی جهانگردی
(۲-۸-۵)-مدیریت
فصل سوم: بررسی وضعیت جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و جاذبه های توریستی شهرستان کلیبر
(۳-۱) -موقعیت جغرافیایی شهرستان کلیبر
(۳-۲)-بررسی پیشینه تاریخی شهرستان کلیبر
(۳-۳)-بخش اول: جاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر
(۳-۳-۱)-آب و هوا
(۳-۳-۲) -ناهمواریها
(۳-۳-۳)-رودها
(۳-۳-۴)-رودخانه ارس
(۳-۳-۵)-کلیبرچای
(۳-۳-۶)-ایلنگه چای
(۳-۴)-جنگلها و مراتع شهرستان کلیبر
(۳-۴-۱)-منطقه حفاظت شده ارسباران
(۳-۴-۲)-آب های معدنی
(۳-۴-۳)-مخازن و معادن زیرزمینی
(۳-۵)-بخش دوم : جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان کلیبر
قلعه های تاریخی
(۳-۵-۱)-قلعه بابک
(۳-۵-۲)-قلعه آوارسین
(۳-۵-۳)-قلعه پیغام
(۳-۵-۴)-قلغه اغی
(۳-۵-۵)-قلعه قلعه کندی
(۳-۶)-برجهای تاریخی شهرستان کلیبر
(۳-۶-۱)-برج کلیبر
(۳-۶-۲)-برج خانباغی
(۳-۶-۴)-برج قارلوجا
(۳-۷)-اماکن مقدّس و مذهبی
(۳-۷-۱)-بقعه شاه قاسم
(۳-۷-۲)-بقعه شاه حیدر
(۳-۷-۳)-بقعه شیخ محمد انصاری
(۳-۹)-قصرهای (کانتور) تاریخی
(۳-۹-۱)-قصر آینالو
(۳-۹-۲)-کانتور وینق
(۳-۱۰)-پلهای تاریخی
(۳-۱۰-۱)-پلهای تاریخی خدآفرین
(۳-۱۱)-گورستان اسکو
(۳-۱۱-۱)-مسجد کلاسور
(۳-۱۱-۲)-مسجد جامع کلیبر
(۳-۱۱-۳ )- حمام خزنه کلیبر
(۳-۱۲)-مکانهای ورزشی
(۳-۱۲-۱)-مکان سوارکار قرقیه
(۳-۱۲-۲)-کوهستان بذ (کوهنوردی)
(۳-۱۳)-صنایع دستی
(۳-۱۳-۱)-قالیبافی
(۳-۱۳-۲)-گلیم و جاجیم بافی
(۳-۱۳-۳)-فرشبافی
(۳-۱۳-۴)-خورجین
(۳-۱۳-۵)-ورنی بافی
فصل چهارم: روش تحقیق
(۴-۱)-نوع روش تحقیق
(۴-۲)-ابزار جمع آوری داده ها
(۴-۳)-نحوه استخراج داده ها
(۴-۴)-اعتبار و روایی تحقیق
(۴-۵)-شیوه های تجزیه و تحلیل
(۴-۵)-نمونه گیری
(۴-۶)-واحد آماری
(۴-۷)-محدودیتهای تحقیق
فصل پنجم: یافته های پژوهش و تحلیل اطلاعات
(۵-۱)-آمار توصیفی
(۵-۲)-آمار تحلیلی
فصل ششم: نتیجه گیری
(۶-۱)-خلاصه تحقیق
(۶-۲)-نتیجه گیرى
(۶-۳)-ارائه پیشنهادات
(۶-۴)-منابع وماخذ
(۶-۵)-فهرست پایان نامه ها
(۶-۶)-ضمایمپایان نامه جاذبه های توريستی کلیبر


موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر


پایان نامه بررسی توریسم کلیبر


بررسی گردشگری منطقه کلیبر


پایان نامه گردشگری قلعه بابک


موانع گردشگری منطقه کلیبر


پایان نامه موانع توریسم در کلیبر


پایان نامه بررسی صنعت توریست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل تحقیق بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان ...

موضوع تحقیق بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های ...

دانلود پایان نامه بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب ...

دانلود پایان نامه بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر مقدمه مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع ...

دریافت: بررسی شکستگی هيپ و عوامل و درمان آن|ایی یو

بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر مختصری بر تاریخچه، ساختمان و طرز کار خودرو ها و آشنایی با خودروهای برقی بررسي نرم افزار tora و ويژگيها و آموزش آن

بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه ...

امروزه صنعت توريسم در دنيا يكي از منابع مهم درآمدزايي و در عين حال از جمله پارامترهاي مؤثر در تبادلات فرهنگي بين كشورها مي باشد. در اين ميان كشور ايران با ي

بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه ...

امروزه صنعت توريسم در دنيا يكي از منابع مهم درآمدزايي و در عين حال از جمله پارامترهاي مؤثر در تبادلات فرهنگي بين كشورها مي باشد. در اين ميان كشور ايران با ي

مقاله در مورد بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب ...

بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبربيان مسأله:امروزه صنعت توريسم در دنيا يكي از منابع مهم درآمدزايي و در عين حال از جمله پارامترهاي مؤثر در تبادلات فرهنگي بين كشورها ...

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر دسته: مدیریت هتلداری بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 234 امروزه صنعت توریسم در دنیا یكی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از ...

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر

دانلود بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به ...

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر دسته: مدیریت هتلداری بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 234 مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به ...

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر دسته: مدیریت هتلداری بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 234 مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به ...

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر دسته: مدیریت هتلداری بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 234 امروزه صنعت توریسم در دنیا یكی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از ...

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر دسته: مدیریت هتلداری بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 234 مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به ...

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر

دانلود پایان نامه بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب ...

پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :۲۵۴ مقدمه مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید.

مقاله در مورد بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب ...

بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبربيان مسأله:امروزه صنعت توريسم در دنيا يكي از منابع مهم درآمدزايي و در عين حال از جمله پارامترهاي مؤثر در تبادلات فرهنگي بين كشورها ...

بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه ...

امروزه صنعت توريسم در دنيا يكي از منابع مهم درآمدزايي و در عين حال از جمله پارامترهاي مؤثر در تبادلات فرهنگي بين كشورها مي باشد. در اين ميان كشور ايران با ي

تحقیق بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به ...

تحقیق بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر. فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 264 حجم فایل: 313 کیلوبایت قیمت: 47000 تومان

مهندسي معماري برج‌هاي مسكوني شهرك صدرا


بررسی افسردگی کودکان


پایان نامه روشهاي پيش بيني ضريب بهره وري TBM


بررسی افسردگی کودکان


پاورپوينت ساختار سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان


تحقیق درباره ادبیات


سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها


مقاله ترجمه شده مدیریت بار انرژی برای مصرف کنندگان مسکونی در شبکه های smart grid


تحقیق درباره ادبیات


سرویس منوال Canon Powershot SD600 SD630