دانلود رایگان


تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 (قتل در فراش) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 (قتل در فراش)بخشی از مقدمه:
ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.
تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630 قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث، حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته می شود. ضمن اینکه در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم»، «معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
الف) بیان مسئله و ارائه فرضیه
ب) هدف تحقیق
فصل اول
کلیات
۱-۱- مفردات
۱-۱-۱ قتل ( Homicide)
۱-۱-۲ زنا (Sexual intercourse)
۱-۱-۳ فراش (MARRIAGE BED)
۱-۲ سابقه تاریخی
۱-۲-۱ در دوران گذشته
۱-۲-۱-۱ دولت بابل (قانون حمورابی)
۱-۲-۱-۲ دولت آشور
۱-۲-۱-۳ یونان باستان
۱-۲-۱-۴ روم
۱-۲-۱-۵ مصر باستان
۱-۲-۱-۶ هخامنشیانمناسب جهت استفاده دانشجویان رشته، پارتیان و ساسانیان
۱-۲-۲ درادیان قبل از اسلام
۱-۲-۲-۱ یهود
۱-۲-۲-۲ زردتشت
۱-۲-۲-۳ مسیحیت
۱-۲-۳ در حقوق ایران
۱-۲-۴ قوانین سایر کشورها
۱-۲-۴-۱ فرانسه
۱-۲-۴-۲بلژیک
۱-۲-۴-۳ ایتالیا
۱-۲-۴-۴ مصر
۱-۲-۴-۵ کویت
۱-۲-۴-۶ عراق
۱-۳ ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
۱-۳-۱ مأخذ و فلسفه وضع
۱-۳-۲ ماهیت حقوقی ماده
۱-۳-۳ شرایط لازم برای استفاده از ماده
فصل سوم
بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
۳-۱-۲ جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
۳-۱-۲-۱ تعریف
۳-۱-۱-۲ دفاع مشروع
۳-۱-۱-۳ شرایط مشروعیت دفاع
۳-۱-۱-۴ فلسفه دفاع مشروع
- تئوری اجبار معنوی
- تئوری اجرای حق
- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی
تئوری «تعارض دو حق یا تعاطی حقوق و تکالیف»
تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»
تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»
عوامل رافع مسئولیت کیفری
تعریف
موارد عامل رافع مسئولیت کیفری
آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری
۱-۳-۲-۱ معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده
الف) تعریف
ب) موارد معاذیر قانونی
۱-۳-۲-۲ عذر برانگیختگی (تحریک)
تعریف
۱-۳-۲-۳ مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع
۱-۳-۳ کیفیات مخففة قضایی
۱-۳-۳-۱ تعریف
۱-۳-۳-۲ موارد جهات مخففه
۱-۳-۳-۲-۱ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
۱-۳-۳-۲-۲ اظهارات و راهنمایی‌های متهم
۱-۳-۳-۲-۳ اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است
۱-۳-۳-۲-۴ اعلام متهم قبل از تعقیب
۱-۳-۳-۲-۵ وضع خاص متهم و یا سابقة او
۱-۳-۳-۲-۶ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از آن
۲-۲ مبانی حقوقی ماده ۶۳۰ از منظر حقوقدانان
۲-۲-۱ تئوری دفاع مشروع
۲-۲-۲ تئوری برانگیختگی یا تحریک
۲-۲-۳ تئوری عامل موجهه استثنایی (ممتاز دفاع مشروع)
شرایط معافیت از مجازات درماده ۶۳۰ ق. م. ا.
وجود علقه زوجیت
مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر
ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا
تحقق زنا به معنایی که در مادة ۶۳٫ ق. م. ا، آمده است
و- وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه
ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد
گفتار دوم: مسائلی که در ارتباط با ماده ۶۳۰ مطرح می‌گردد
الف) موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر
ب) موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه
ج) محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح
د) آیا شوهر با قتل زوجة خود در اوضاع و احوال پیش‌بینی شده در مادة از ارث محروم می‌شود؟
هـ) ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر
مبحث دوم
مقایسة مادة ۶۳۰ با مادة ۲۲۶ و تبصرة ۲ مادة ۲۹۵ ق. م. ا.
ایرادات وارد بر مادة ۶۳۰
اختصاص اجازه فقط به شوهر و عدم اختصاص آن به زن در موارد مشابه
مخالفت با اصل برائت
عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی
بوجود آمدن انتقام خصوصی
عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر
تعارض با اعلامیه های حقوق بشر
نتیجه فصل سوم
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ
فصل دوم
بررسی فقهی حکم موضوع ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی
۲-۱ سابقه فقهی حکم ماده
۲-۲ مستندات روایی
۲-۳ استنباط فقها از احادیث مستند حکم
۲-۳-۱- شیخ طوسی
۲-۳-۲- مشهور فقها
۲-۳-۳- آیت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خویی
۲-۳-۴- امام خمینی (ره)
۲-۴- مقایسه نظرات مختلف فقها با یکدیگر
۲-۵- حکم موضوع از منظر فقهای اهل سنت
۲-۶- حکمت و فلسفه وضع حکم موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در فقه اسلامی
۲-۶-۱- تحریک و تهییج روحی (اختلال در قوۀ اراده و در نتیجه مخدوش شدن عنصر معنوی جرم)
۲-۶-۲- دفاع مشروع
۱- تعریف و مبنای امر به معروف ونهی از منکر
۲- مخاطبین امر به معروف و نهی از منکر و شرایط وجوب آن دو
۲-۶-۳- اجرای حد الهی
۱- تعریف لغوی و فقهی مهدورالدم
2- از نقطه نظر فقهی انسان در چه صورت مهدورالدم محسوب می شود
نتیجه
پروژه تبیین حکم قتل در فراش


پروژه حقوق قتل در فراش


نظریات مختلف فقهی حکم قتل در فراش


پروژه حقوقی در باب حکم ماده 630


بررسی حقوقی ماده 630


پروژه رشته حقوق حکم ماده 630


بررسی فقهی حکم ماده 630


تحقیق حقوقی فقهی قتل در فراش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 ...

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 140 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 201 تبیین و ...

تحقیق تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ...

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.

تحقیق تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ...

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 ...

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 140 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 201 تبیین و ...

دانلود پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی ...

دانلود پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 مقدمه با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۵۷ و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[۱] قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ حذف و قانون مجازاتی براساس ...

دانلود مقاله گفتگو با دکتر رحمتی درباره ورزش و ارتباط ...

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی | وکالت آنلاین

امروزه لقاح مصنوعی 1 یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و

آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان 1395 شماره 12

شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور رواندا در سال های پیش از جنایت با توجه به 6 گزاره طرح شده در این نظریه، مورد تحلیل، و عوامل تأثیرگذار در ارتکاب این جنایت مورد تدقیق و تبیین قرار گرفتند.

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب ...

مقاله تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 در 220 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc فهرست. مقدمه الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه : ب ) هدف تحقیق : فصل اول کلیات 1-1- مفردات

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب ...

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ مقاله تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ در 220 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی حقوق بازدید ها 2 فرمت فایل doc حجم فایل ...

تحقیق تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ...

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی | وکالت آنلاین

امروزه لقاح مصنوعی 1 یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و

طرح اماده برش لیزر ایفل برای حک و برش لیزر - دانلود رایگان

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 (قتل در فراش تحقیق لیزر - همراه فید حکاکی لیزری غیر ف اتحکاکی بر روی سنگ معمولا از لیزرهای co2 استفاده ...

طرح اماده برش لیزر ایفل برای حک و برش لیزر - دانلود رایگان

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 (قتل در فراش تحقیق لیزر - همراه فید حکاکی لیزری غیر ف اتحکاکی بر روی سنگ معمولا از لیزرهای co2 استفاده ...

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب ...

مقاله تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 در 220 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc فهرست. مقدمه الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه : ب ) هدف تحقیق : فصل اول کلیات 1-1- مفردات

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب ...

مقاله تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 در 220 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc فهرست. مقدمه الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه : ب ) هدف تحقیق : فصل اول کلیات 1-1- مفردات

دانلود مقاله گفتگو با دکتر رحمتی درباره ورزش و ارتباط ...

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 ...

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 140 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 201 تبیین و ...

تشریح مبانی فقهی و حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل ...

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب ...

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ مقاله تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ در 220 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دسته بندی حقوق بازدید ها 2 فرمت فایل doc حجم فایل ...

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی | وکالت آنلاین

امروزه لقاح مصنوعی 1 یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 ...

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 140 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 201 تبیین و ...

ترجمه فارسی کیفیت اطلاعات در فرآيند طراحي مدارك اسناد سیستم های مدیریت کیفیت Information qual


تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی


دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل


مقاله طراحی و پیاده سازی سیستم برق خورشیدی فتو ولتائیک منفصل از شبکه بر اساس روابط انرژی و تلفات در


دانلود مقاله در مورد پروتئین ها-اصول تغذیه


مبانی نظری مدیریت استعداد


قالب وردپرس خبری صحیفه sahifa 5.6.18


پاورپوینت خواص الکتریکی سرامیک ها


طرح توجیهی پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي (خیار)


تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه