دانلود رایگان


بررسی معماری روستای زرشک - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی معماری روستای زرشکبخشی از متن:
روستای زرشک مربوط به بخش مرکزی و دهستان اقبال غربی است. این روستا در 16 کیلومتری شمال شرق قزوین واقع است. ارتفاعات کافر میدان در غرب و شمال این روستا قرار دارد. تپه دریابیک و استخرهای خشک دریا بیک در شمال شرقی آبادی و تپه‌های گلاب دره نیز در غرب روستا قرار دارند. نام قدیم این روستا کوشک بوده و اجداد روستاییان از سنبل آباد بالا الموت به اینجا نقل مکان کرده‌اند.

فهرست مطالب:
مرحله اول: مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود

1- پیشینه و زمینه
1-1بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن
1-2 بررسی طرحهای فرادست مصوب
1-2-1 جایگاه روستا در طرح فرادست
1-2-2 ارایه فهرست پیشنهادی مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا
الف: خدمات رفاهی
ب: تأسیسات زیربنایی
ج: خدمات اداری روستایی
1-3 ارایه دیدگاه روستاییان
1-3-1 معرفی مسایل و مشکلات روستا از نظر ساکنین آن
-3-2 معرفی و اولویت بندی پروژه‌های عمرانی مورد نیاز روستا که به وسیله طرح هادی قابل رفع می‌باشند
اولویت‌های اجرایی پنج ساله اول
اولویت اجرایی در پنج ساله دوم
2- شناسایی پایه
2-1 شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ
2-1-1 بررسی و تعیین الگوی مراجعه خدماتی و مبادله کالا بین حوزه نفوذ و روستای مورد مطالعه با استفاده از اطلاعات محلی و نتایج طرحهای فرادست
2-1-2 بررسی و تدقیق محدوده حوزه نفوذ مستقیم روستا با استفاده و تلفیق اطلاعات طرحهای فرادست مصوب اطلاعات مربوط به برداشت میدانی
2-1-3 بررسی تحولات جمعیتی با استفاده از طرحهای فرادست و آخرین سرشماری
2-1-4 بررسی منابع عمده معیشت روستاهای حوزه نفوذ بر اساس اطلاعات محلی
2-2 شناسایی پایه در سطح روستا
2-2-1 بررسی‌های محیطی
2-2-1-1 بررسی کلیات ویژگی محیطی روستا با استفاده از طرحها و اطلاعات موجود ونیز شناخت تفصیلی زمینه اصلی و تأثیر گذار بر طرح هادی نظیر تو پو گرافی و اقلیم
یک-1 تو پو گرافی
یک-2 اقلیم
دو- بررسی منابع تأمین آب اعم از آب شرب و آب کشاورزی و میزان آبدهی و تغییرات تقریبی آن در طی دهه اخیر بر اساس اطلاعات محلی
بررسی نظام حرکت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آبهای سطحی و محل تخلیه آنها
2-2-2 بررسیهای اجتماعی
2-2-2-1 بررسی تحولات جمعیتی در روستا در دوره های مختلف سر شماری
2-2-2-2 بررسی ویژگی های جمعیتی روستا در وضع موجود
2-2-2-3 بررسی ویژگیها و تفاوتهای اجتماعی
2-2-2-4 بررسی زمینه ها و نحوه مشارکت اجرایی، فنی و اقتصادی روستاییان
2-2-3 بررسیهای اقتصادی
2-2-3-1 بررسی وضعیت اقتصادی روستا به تفکیک بخشهای اقتصادی
2-2-4 بررسیهای کالبدی
2-2-4-1 شناخت عوامل طبیعی یا مصنوع موثر در شکل گیری و استقرار روستا
2-2-4-2 شناخت مراحل گسترش کالبدی روستا جهت گسترش فعلی آن
2-2-4-3 بررسی و شناخت کیفیت ابنیه روستا
2-2-4-5 شناخت بناها و بافتهای با ارزش احتمالی موجود در روستا
2-2-4-6 بررسی شبکه معابر روستا
2-2-4-7 شناخت و تعیین محدوده محله ها ومراکز آنها
2-2-4-8 بررسی و نحوه توزیع خدمات زیربنایی و رفاهی در سطح روستا
2-2-4-9 شناخت و تعیین کاربری اراضی در روستا اعم از مسکونی، آموزشی، بهداشتی و ... و محاسبه سطح سرانه آنها
مرحله دوم: تحلیل و استنتاج بررسی های وضع موجود و تدوین چشم اندازها
3 تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ
3-1 تحلیل و استنتاج از بررسی های جمعیتی حوزه نفوذ و برآورد پیش بینی جمعیت
3-2 تحلیل وضعیت منابع عمده معیشت ساکنان حوزه نفوذ و تدوین چشم انداز آتی الگوی مراجعه جهت مبادله کال بین حوذه نفوذ و روستا
3-3 تحلیل خدمات پیشنهاد شده در طرح های فرادست در مورد روستاهای حوزه نفوذ و ارزیابی اجرای پیشنهادهای یاد شده در تغییر الگوی مراجعه و یا تغییر محدوده حوزه نفوذ تا سال افق طرح
4 تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا
4-1 ارزیابی ویژگی های محیطی موجود در روستا به ویژه در زمینه منابع آب شرب و کشاورزی و تحلیل کلی میزان تاثیر گذاری آن در توسعه آتی روستا تا سال افق طرح
4-2 ارزیابی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی در روستا و امکان سنجی کاهش پیامدهای سوانح طبیعی
4-3 تحلیل ویژگی ها و برآوردهای جمعیتی روستا شامل
4-3-1 تحلیل روند تحول جمعیت و میزان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری بر اساس اطلاعات محلی
4-3-3 ارایه و ارزیابی گزینه های مختلف برآورد جمعیت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب
4-3-4 ارایه و ارزیابی گزینه های مختلف برآورد تعداد شاغلین روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب
4-3-5 برآورد جمعیت لازم التعلیم روستا به تفکیک جنس و مقاطع تحصیلی در سال افق طرح
4-4 ارزیابی زمینه های مشارکت فنی ، اقتصادی و اجتماعی روستاییان در اجرای طرح های عمرانی
4-5 تحلیل تغییر و تحول منابع درآمدی روستاییان و فعالیت های اقتصادی و تدوین چشم انداز آتی آنها
4-6 تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن تا سال افق طرح
4-7 برآورد نیاز به مسکن در روستا بر اساس نتایج مطالعات مربوط به کیفیت ابنیه
4-9 ارزیابی کمبودهای خدماتی موجود سرویس دهنده به روستا و حوزه نفوذ آن بر اساس الگوی سطح بندی خدمات روستایی
کمبودهای این روستا با توجه به جدول توزیع
4-10 ارزیابی و تحلیل مشکلات موجود شبکه معابر و امکان سنجی میزان ضرورت اصلاح و تعریض معابر اصلی روستا
مرحله سوم: تعیین برنامه ها، پروژه های پیشنهادی و ارایه طرح هادی
5 تعیین برنامه ها و پروژه های پیشنهادی
5-1 نیازسنجی برنامه ها و پروژه های مورد نیاز در سطح روستا با توجه به نتایج طرح فرادست ،دیدگاه روستاییان و مطالعات مرحله دوم
5-2 اولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی با توجه به نیازهای اساسی در سطح روستا
اولویت های اجرایی پنج ساله اول
اولویت اجرایی در پنج ساله دوم
5-2-1 تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های مربوط به ایمن سازی و کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا
5-2-2 تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های زیست محیطی مرتبط با طرح
5-2-3 تعیین و اولویت بندی پروژه ها و برنامه های اقتصادی با تاکید به برنامه های اشتغال زایی و امکان افزایش درآمد روستاییان
در روستا مشاغل به دو گروه تقسیم می شوند
برنامه ها و پروژه های اقتصادی مورد نیاز روستا
5-2-4 ارایه پیشنهادهای لازم جهت تقویت و نهادینه شدن فعالیتهای مشارکتی روستاییان در ابعاد اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی
5-2-5 تعیین و اولویت بندی پروژه های اجتماعی- فرهنگی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
5-2-6 تعیین و اولویت بندی پروژه های خدماتی- رفاهی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
برای بهبود این وضعیت اجرای پروژه های زیر پیشنهاد می گردد
5-3 اولویت بندی نهایی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی در کلیه زمینه ها و بر اساس نیازهای اساسی روستاییان
6 ارایه طرح هادی
6-1 ارایه طرح و گزینه های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی روستا و انتخاب طرح و گزینه مناسب و مقدور
6-2 ارایه طرح اصلاح معابر و تعیین سلسله مراتب و اولویت بندی معابر
ارایه طرح اصلاح معابر
6-3 تعیین محدوده های با ارزش معماری ،تاریخی و طبیعی احتمالی روستا
6-4 تعیین فضاهای نیازمند نوسازی یا بهسازی احتمالی در روستا
6-6 ارایه طرح هندسی معابر
6-7 ارایه کاربری پیشنهادی
پروژه روستا


پروژه معماری روستا


پروژه معماری روستا


پروژه معماری روستا 2


پروژه بررسی روستا 2


پروژه معماری روستا زرشک


پروژه بررسی روستای زرشک


پروژه روستای زرشک


بررسی معماری زرشک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین – free6

پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم.به صفحه دانلود فایل(پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز ...

تحلیل و بررسی روستای عبدل آباد قزوین – amn201

پاورپوینت بررسی روستای زرشک استان قزوین پاورپوینت بررسی روستای زرشک استان قزوین در 51 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت PPT مشخصات فایل تعداد صفحات 51 حجم 17686 کیلوبایت فرمت فایل اصلی pptx دسته بندی پاورپوینت معماری و ...

پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین – download4

پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم.به صفحه دانلود فایل(پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز ...

دانلود پاورپوینت روستاي زرشك - دانلود رایگان

دانلود روستای زرشک,تحقیق روستای زرشک,مقاله روستای زرشک,روستای زرشک در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به پاورپوینت... لینک فایل پاورپوینت پروژه روستاي زرشك

تحلیل و بررسی روستای عبدل آباد قزوین – amn201

پاورپوینت بررسی روستای زرشک استان قزوین پاورپوینت بررسی روستای زرشک استان قزوین در 51 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت PPT مشخصات فایل تعداد صفحات 51 حجم 17686 کیلوبایت فرمت فایل اصلی pptx دسته بندی پاورپوینت معماری و ...

روستای زرشک, روستای زرشک قزوین, منطقه گردشگری زرشک, روستای ...

بدون شک روستای زرشک را میتوان یکی از خوش آب و هوا و سرسبزترین روستاهای استان قزوین است که اهالی بسیار خونگرم و زحمتکشی دارد. چنانچه حدود ۱۴ کیلومتر به سمت شمال قزوین حرکت کنید در ارتفاع حدودی ۱۹۰۰ متری از سطح دریا ...

پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین – download4

پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم.به صفحه دانلود فایل(پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز ...

پاورپوینت بررسی روستای زرشک قزوین – word1

پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم.به صفحه دانلود فایل(پاورپوینت بررسی روستای دیال آباد استان قزوین)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز ...

تحلیل و بررسی روستای عبدل آباد قزوین – amn201

پاورپوینت بررسی روستای زرشک استان قزوین پاورپوینت بررسی روستای زرشک استان قزوین در 51 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت PPT مشخصات فایل تعداد صفحات 51 حجم 17686 کیلوبایت فرمت فایل اصلی pptx دسته بندی پاورپوینت معماری و ...

پردازش ابري (Cloud Processing)


كليات حسابداری بهای تمام شده


گزارش طرح کرامت سوم دبستان


آموزش کار با پاور پوینت


پاورپوینت دیزل ژنراتورها


پاورپوینت سیستم موقعیت جهانی


تحقیق پیرامون محمدرضا پهلوی


بررسی تاثیر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری شهرداری


دانلود مقاله در مورد آناتومی لگن


گزارش کار آزمایش سرریز تیغه ای آزمایشگاه هیدرولیک