دانلود رایگان


بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادارپایان نامه بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:
تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهي عملياتي به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي1385 الی 1392 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهي عملياتي و اهرم بدهي قراردادي با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهي عملياتي با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پركردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، براي مديران و سرمايه گذاران مفيد مي باشد.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 تاریخچه مطالعاتی
3-1 بیان مساله تحقیق
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
5-1 اهداف تحقیق
6-1 فرضیات تحقیق
7-1 سوالات تحقیق
8-1 حدود مطالعاتی
9-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
2-2 بازار بورس
3-2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها
4-2 روش هاي تامين مالي
1-4-2 تامين مالي كوتاه مدت
2-4-2 تامين مالي بلند مدت
5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی
1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)
1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری
2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف
3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت
4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی
2-1-5-2 اسناد پرداختني
3-1-5-2 ساير حساب ها و اسناد پرداختني
4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان
2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)
1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق
2-2-5-2 ذخیره مالیات
3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
6-2 تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي
1-6-2 بدهي هاي مالي كوتاه مدت
1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)
1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی
2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت
3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی
4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا
2-6-2 بدهي هاي مالي ميان مدت و بلندمدت
1-2-6-2 وام هاي بانكي بلندمدت
2-2-6-2 وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري
3-2-6-2 تامين مالي تجهيزات
4-2-6-2 بدهيهاي رهني
5-2-6-2 اوراق قرضه
1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه
6-2-6-2 مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهيهاي بلندمدت
7-2 تشريح بازده و انواع آن
1-7-2 بازده سهام
2-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم
3-7-2 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام
4-7-2 بازده دارايي
5-7-2 بازده سرمايه گذاري
8-2 نظرات و تئوري هاي تامين مالي
1-8-2 نظريه سنتي
2-8-2 نظريه مودیگلیانی و میلر
3-8-2 ماليات و نظريه مودیگلیانی و میلر
4-8-2 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه مودیگلیانی و میلر
5-8-2 هزينه هاي نمايندگي
6-8-2 تئوري موازنه ايستا يا پايدار
7-8-2 نظريه عدم تقارن اطلاعات
8-8-2 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي)
9-2 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات
1-9-2 مروري مختصر بر مطالعات خارجي
2-9-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقيق
3-3 متغير هاي تحقيق
1-3-3 متغير مستقل
2-3-3 متغير وابسته
3-3-3 متغير کنترل
4-3 مدل مفهومی تحقیق
5-3 رگرسیون فرضیات تحقیق
6-3 اهداف تحقیق
7-3 فرضیات تحقیق
8-3 آزمون فرض آماری
9-3 فرض صفر و فرض مقابل
10-3 سطح معنی دار و خطا های آماری
11-3 جامعه مطالعاتی ونمونه آماري
12-3 روش کار
13-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
14-3 آمار توصيفي
15-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است
16-3 معرفي نرم افزار Eviews
17-3 انواع داده‌ها
18-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل)
19-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی
20-3 تحلیل رگرسیون
21-3 فروض کلاسیک
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏
2-4 آمار توصيفي
3-4 آزمون فرضیه های تحقیق
1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها
2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس
3-3-4 بررسی خود همبستگی
4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن
5-3-4 تحليل رگرسيون (فرآيند آزمون فرضيه ها)
1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی
2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعي
1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول
2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم
3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم
4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
1-2-5 فرضیه اصلی
2-2-5 فرضیه فرعی اول
3-2-5 فرضیه فرعی دوم
4-2-5 فرضیه فرعی سوم
5-2-5 فرضیه فرعی چهارم
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق
4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق
5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
6-5 محدودیت های تحقیق
پیوست ها
خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتین
چکیده لاتینپایان نامه اهرم بدهي عملياتي


پایان نامه اهرم بدهي قراردادي


پایان نامه اهرم بدهي برآوردي


پایان نامه بازده آتی حقوق صاحبان سهام


پایان نامه کامل حسابداری


پایان نامه رشته حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری


بازده آتی حقوق شرکت


اهرم بدهي عملياتي شرک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان ...

بررسی,تاثیر,اهرم بدهی عملیاتی,بازده,حقوق صاحبان,سهام شركت های,پذیرفته,بورس اوراق,بهادار ...

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان ...

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دسته: اقتصاد بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 355 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 تامین مالی از جمله مهمترین مباحث ...

لینک دانلود|بررسی تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي ...

بررسی کامل تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دارای 106 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

پایان نامه پولشویی


مجموعه ی تصاویر هوایی بافت تاریخی یزد


پرسشنامه تاثیر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان


فون لایه باز کودک


سازمان کشورهای آمریکایی یا OAS


هندبوک آموزش لحیم کاری


گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری


تحلیل تيرها و 17 نمونه سوال با جواب تشریحی بارگذاری خمشی و برشی


طرح توجیهی پرورش دام


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مریوان (واقع در استان کردستان)