دانلود رایگان


بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه دبیران سال سوم راهنمائی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه دبیران سال سوم راهنمائیچکیده:
هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش اموزان براساس نتایج ارزشیابی سالانه دبیران سال سوم راهنمایی شهرستان کوهدشت می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان کوهدشت در سال تحصیلی 92-91 که تعداد آنها 842 نفر بوده وتمامی دبیران آنها به تعداد 421 نفر می باشد.حجم نمونه دانش اموزان 400 نفر و برای دبیران 200 نفر که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تایید شده است، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده و ابزار گردآوری داده ها شامل: فرم های ارزیابی عملکرد دبیران و کارنامه های تحصیلی دانش آموزان می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار spss استفاده گردیده، تحلیل ها در دو بخش توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودار شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین وانحراف معیار می باشد که در آمار استنباطی با استفاده از آزمون لوین و آزمون T گروه های مستقل بهره گیری شده است. نتیجه اینکه بین میانگین های نمرات پیشرفت تحصلیی دانش آموزان بر حسب ارزشیابی سالانه از بعد ابتکار و خلاقیت، مهارت و توانایی ،آموزش تفاوت معناداری وجود دارد اما با رضایت ارباب رجوع از معلمان به تفکیک جنسیت آنها معنا دار نبوده و پیشنهاد می شود معلمین شیوه های تدریس خود را به روز نمایند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول (کلیات تحقیق)
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پزوهش
اهداف پژوهش
سوالات کلی تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم (ادبیات تحقیق)
مقدمه
مبانی پیشرفت تحصیلی
تعریف پیشرفت تحصیلی
معیارهای پیشرفت تحصیلی
عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشزفت تحصیلی
عوامل فردی
هوش و توانایی های فردی
انگیزش
خودپنداری مثبت
نتایج تربیتی و اموزش مفهوم خود
ارتباط میان خود و عملکرد تحصیلی
نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی
چند عامل مشخص خانواده که بر پیشرفت تحصیلی اثر دارند
عامل مدرسه
نقش رهبری اموزشی در پیشرفت تحصیلی
نقش معلم در پیشرفت تحصیلی
نقش وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی
نقش فضاهای اموزشی در پیشرفت تحصیلی
تاریخچه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
اهمیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
اهداف پیشرفت یادگیری
تعریف اندازه گیری
تعریف آزمون
تعریف سنجش
تعریف ارزشیابی
تعریف ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی
اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
انواع ارزشیابی پیشرفت یادگیری
ارزشیابی آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی
ارزشیابی از دانشجویان و دانش آموزان
ارزشیابی از برنامه های درسی و مواد آموزشی
ارزشیابی از پروژه ها
ارزشیابی از آموزشگاه
ارزشیابی از کارکنان
آزمون پیشرفت یادگیری
ارزشیابی پایانی چه ویژه گی هایی دارد
آزمون پیشرفت یادگیری از نظر مراحل اجرا
ارزشیابی بر حسب تفسیر نتایج
تهیه طرح ارزشیابی پیشرفت یادگیری
طبقه بندی
تهیه جدول مشخصات
انتخاب وسایل اندازه گیری پیشرفت یادگیری
مرحله اجرای آزمون پیشرفت یادگیری
اهمیت ارزشیابی عملکرد در سازمان
اهمیت ارزشیابی در اسلام
نظام ارزشی در اسلام
اصول ارزشیابی در اسلام
ارزشیابی اعمال در اسلام
تعاریف ارزشیابی عملکرد
تاریخچه ارزشیابی کارکنان در آموزش و پرورش
اهداف ارزشیابی عملکرد
ویژه گیهای طرح جدید ارزشیابی معلمین
هدف از ارزشیابی کار معلمان
10 راهکار برای ارزشیابی معلمان
معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد
فرایند اجرا ارزیابی عملکرد
نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در ماموریت های سازمان
مشکلات فرم جدید ارزشیابی معلملن
رابطه ارزشیابی عملکرد با سایر وظایف مدیریت
ویژه گیهای شاخص های ارزیابی عملکرد
مراحل ارزیابی
روش های ارزشیابی عملکرد
مشکلات ارزشیابی عملکرد در سازمانها
مروری بر پیشینه تحقیق
جمع بندی ادبیات تحقیق
فصل سوم(روش اجرای تحقیق)
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های جانبی
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
پیشنهاد های تحقیق
پیشنهادها بر اساس نتایج تحقیق
پیشنهاد ها برای تحقیق بعدی
محدودیتهای پژوهشی
منابع و ماخذ
ضمائم و پیوستها
فهرست جداول
فهرست اشکال
فهرست نمودارها
پایان نامه ارزشیابی عملکرد


پایان نامه پیشرفت تحصیلی


تاثیر ارزیابی دبیران


تاثیر عملکرد دبیران در دانش آموزان


بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی


نتایج ارزشیابی سالانه دبیران


تاثیر دبیر در دانش آموز سوم راهنمائی


نقش ارزیابی دبیران در تحصیل


تاثیر

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش اموزان بر اساس نتایج ...

این صفحه مختص به بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش اموزان بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه دبیران سال سوم … نوشته شده است.

بانک پروژه - پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , ارزشیابی سالانه

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , ارزشیابی سالانه . بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه دبیران سال سوم راهنمائی

روش تحقیق راه های شناسایی مشارکت دانش آموزان در مدارس

روش تحقیق بررسی رابطه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) چکیده تحقیق : موضوع تحقیق در خصوص بررسی ...

پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در ...

پایان,نامه بررسی,روشهای,تدریس,سنتی و,جدید تأثیر,آنها در,یادگیری,دانشآموزان,دختر مقطع راهنمائی,,پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانشآموزان دختر مقطع راهنمائی,فایلهای دانشگاهی سیدو

پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در ...

پایان,نامه بررسی,روشهای,تدریس,سنتی و,جدید تأثیر,آنها در,یادگیری,دانشآموزان,دختر مقطع راهنمائی,,پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانشآموزان دختر مقطع راهنمائی,فایلهای دانشگاهی سیدو

پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی ...

پایان,نامه با,موضوع,بررسی,رابطه,انگیزش,پیشرفت,تحصیلییژگیهای,اجتماعی,آموزشگاهی,دانش آموزان,مقطع راهنمایی,,پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانش آموز,فروشگاه روم ...

بانک پروژه - پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , ارزشیابی سالانه

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , ارزشیابی سالانه . بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه دبیران سال سوم راهنمائی

آموزش ثبت نمرات ابتدایی در سناد :: کیلیک مدرسه

فرم الف همان گزارش پیشرفت تحصیلی که توصیف عملکردها همراه با موضوعات داخلش هست و فرم ب همان کارنامه کوچک خلاصه هست2- اینکه کدام را به دانش آموز دهید و کدام پرونده بخشنامه ی کلی من ندیدم به همین خاطر استان ها بر اساس سلیقه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

4477 - بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) (چکیده)

دانلود بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال ...

بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال متوسطه در درس تاریخ از دیدگاه معلمان دسته: روان شناسی بازدید: 103 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 268 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 تمام مطالب این در آفیس می باشد و به صورت جداگانه و ...

بررسی رابطه میان بیش فعالی و افت تحصیلی دانش آموزان مقطعه ...

بررسی,رابطه,میان بیش,فعالی,تحصیلی,دانش آموزان,مقطعه,ابتدایی,

بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش اموزان بر اساس نتایج ...

این صفحه مختص به بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش اموزان بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه دبیران سال سوم … نوشته شده است.

دو روش، دو اثر: مقایسه اثربخشی روش تدریس سنتی و تدریس به ...

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش زیست ‌ شناسی به کمک دست ‌ سازه ‌ ها باعث افزایش پیشرفت تحصیلی در ‌ دانشآموزان می ‌ گردد و این روش تدریس با روش سنتی تفاوت دارد. این یافته ‌ ها با پژوهش وارنادو (2011) و پودرسو (2013) که ...

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان ...

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی (m.sc) چکیده از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است.

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان ...

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی (m.sc) چکیده از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است.

چگونه توانستم دانش آموزانم را به رعایت بهداشت و نظافت ترغیب کنم ؟


كنترل نوار نقاله خط توليد يك كارخانه با PLC


مقاوم سازی پل در راه سازی


پاور پوینت خانه آبشار


زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت


مد و مدگرایی


انرژی های تجدیدپذیر


تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی


مبارزه تلفیقی و بیولوژیکی با آفات


طرح توجيهي توليد ساخارین (شکر مصنوعی)