دانلود رایگان


تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايهچكيده:
تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد. مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی میکنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام میدهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد. در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی، 1386، ص 139). برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از 122 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا 1386 جمع آوری گردید. سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز و همچنین به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت. براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد. لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته، اندوخته ها، .....) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی (وام، انتشارسهام جدید، ......) استفاده کنند. بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 بیان مسأله
3-1 اهمیت تحقیق
4-1 اهداف تحقیق
5-1 چهار چوب نظری تحقیق
6-1 فرضیه های تحقیق
7-1 قلمرو تحقیق
8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
2-2 ساختار سرمایه
3-2 استراتژی تأمین مالی
4-2روش های تأمین مالی
1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت
2-4-2 تأمین مالی میان مدت
3-4-2 تأمین مالی بلند مدت
5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه
6-2 هزینه تأمین مالی
7-2 روش تعیین ساختار سرمایه
8-2 تئوری های ساختار سرمایه
1-8-2 دیدگاه سود خالص
2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی
3-8-2 دیدگاه سنتی
4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر
5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)
6-8-2 دیدگاه ترجیحی
9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
1-9-2 گروه صنعت
2-9-2 اندازه شرکت
3-9-2 نرخ رشد شرکت
4-9-2 سود آوری
5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت
6-9-2 دارایی های وثیقه ای
7-9-2 اهرم عملیاتی
8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه
9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
10-2 تحقیقات داخلی
11-2 تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقیق
3-3 اهداف تحقیق
4-3 فرضیات تحقیق
5-3- مدل تحلیلی تحقیق
6-3- نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
7-3 جامعه آماری
8-3 نمونه آماری
9-3 روش گردآوری اطلاعات
10-3 واکاوی داده ها
11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss
12-3 بررسی مفروضات رگرسیون
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏
2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381
1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81
2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها
4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
5-2-4 تحلیل رگرسیون
6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381
3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382
1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها
3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
5-3-4 تحلیل رگرسیون
6-3-4 نتیجه گیری در سال 1382
4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383
1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها
3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
5-4-4 تحلیل رگرسیون
6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383
5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384
1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
4-5-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
5-5-4 تحلیل رگرسیون
6-5-4 نتیجه گیری در سال 1384
6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385
1-6-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
2-6-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
3-6-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
4-6-4 تحلیل رگرسیون
5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385
7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386
1-7-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
2-7-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
3-7-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
4-7-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
6-7-4 تحلیل رگرسیون
7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386
8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386
1-8-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
2-8-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
3-8-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
4-8-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
5-8-4 تحلیل رگرسیون
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه
2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم:
4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق
4-5 پیشنهادات کاربردی
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ

منابع فارسي
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست نمودارها
پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه ارشد مدیریت مالی


تأثير سازه ها بر ساختار سرمایه


متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه


بررسی ساختار سرمایه


پایا نامه عوامل ساختار سرمایه


متغیرهای تاخیری سرمایه


تاثیر متغیر تاخیری ساختار سرمایه


Capital Structure


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمایه

دانلود ایان نامه تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمایه,دانلود پایان نامه تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمایه,دانلود پایان نامه تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمایه دانلود,دانلود ...

تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه تحقیق تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه — d52471 473 بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه 201

SID.ir | بررسي تاثير سازه ها و متغيرهاي تاخيري بر ساختار ...

بررسيهاي حسابداري و حسابرسي: پاييز 1386, دوره 14, شماره 49; از صفحه 139 تا صفحه 160. عنوان مقاله: بررسي تاثير سازه ها و متغيرهاي تاخيري بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه چكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1مقدمه 42-1 بیان مسأله 43-1 اهمیت تحقیق 54-1 اهداف تحقیق 65-1 چهار چوب نظری تحقیق 66-1 فرضیه های تحقیق 77-1 قلمرو تحقیق 88-1 تعریف عملیاتی واژه ها و ...

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

تأثیر,سازه ها,متغیرهای,تأخیری,ساختار,سرمایه,,تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار ...

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

تأثیر,سازه ها,متغیرهای,تأخیری,ساختار,سرمایه,,تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب


یک معمای ریاضی که هوش تیزی می طلبد


كارآموزي در كارگاه سيم پيچي و نصب تابلو هاي برق


فرایند هیدروفرمینگ


پاورپوینت مهارت‌ های تنظيم قرارداد


برطرف کردن مشکلات دانش اموزان در درس انشاء با روش های مناسب


نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان آباده (واقع در استان فارس)


نقشه بخش های شهرستان سیرجان


نرم افزار شرکت بیمه ساختمان، ماشین


گزارش کارآموزی کامپیوتر در بیمه توسعه