دانلود رایگان


تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايرانچكيده:
هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است. در این تحقيق اطلاعات مربوط به ترازنامه، سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. برای مشخص شدن روابط، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي، نسبت ارزش بازار به دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ،طرح گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنين قابلیت پیش بینی جریان نقدی پايين تري دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. كه از بين متغيرهاي اصلي سود هر سهم و از ميان متغيرهاي مجازي ارزش بازار به دفتري اثر بهتري بر تغييرات سود آتي دارد.همچنين مقدار ضريب هم بستگي (R) از 0.490 براي سه متغير اصلي به 0.621 براي مجموع متغيرهاي اصلي و مجازي افزايش يافت، كه اين نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغيرهاي مجازي مذكور مي باشد.
واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغييرات سود آتي، ارزش بازار به دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: کليات تحقيق
1-1 مقدمه
2-1 بيان مسئله
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقيق
4-1 اهداف تحقيق
5-1 چارچوب نظري تحقيق
6-1 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها
7-1 فرضيه‏هاي تحقیق
8-1 تعريف واژه هاي و اصطلاحات
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه
2-2 مفهوم سود در سطح ساختار
1-2-2 رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود
2-2-2 رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود
3-2 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی)
1-3-2 سود به عنوان معیار کارآیی
2-3-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی
4-2 مفاهیم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان)
1-4-2 سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی
2-4-2 رویکرد بازار سرمایه
5-2 مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی
6-2 سود حسابداری
7-2 سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی
8-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام
1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری
9-2 پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری
10-2 ارتباط بین سود و قیمت سهام
11-2 سود خالص به عنوان عاملي براي پيش بيني وجوه نقد
12-2 ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيش بيني آن
13-2 پيش بيني جريان هاي نقدي آينده
14-2 معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها
2-14-2 معيارهاي اقتصادي ارزیابی عملکرد شرکت ها
15-2سود تقسیمی (DPS)
16-2 پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقيق
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقيق
3-3 جامعه مطالعاتي
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها
5-3 نمونه و نمونه گیری
6-3 قلمرو تحقيق
7-3 روش و ابزار گردآوري اطلاعات
8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
9-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
10-3 نرم افزار تحلیل آماری
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4-‏ مقدمه
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق
4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق
1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول
2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم
3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم
-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سه متغیر اصلی
-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سه متغیر اصلی و سه متغیرکمکی
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه
2-5- خلاصه تحقیق
3-5 نتايج آزمون فرضيه ها
1-3-5 نتايج فرضیه اصلی اول
1-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-1-1
2-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-1-1
3-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-2-1
4-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-2-1
5-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-3-1
6-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-3-1
2-3-5 نتايج فرضیه اصلی دوم
1-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-1-2
2-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-1-2
3-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-2-2
4-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-2-2
5-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-3-2
6-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-3-2
3-3-5 نتايج فرضیه اصلی سوم
1-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-1-3
2-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-1-3
3-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-2-3
4-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-2-3
5-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-3-3
6-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-3-3
4-3-5 نتايج سه متغيراصلي و متغير وابسته
5-3-5 نتايج سه متغيراصلي و سه متغيرمجازي با متغير وابسته
4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق
5-5 پیشنهادها
1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش
2-5-5 ساير پيشنهادها
3-5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
6-5 محدودیت های تحقیق
پيوست ها
پيوست الف مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتین
منابع اینترنتی
فهرست جداول
فهرست نمودارها
پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه ارشد مدیریت مالی


تحليل تغییرات سود تقسیمی


عوامل تغییر سود تقسيمي


تغييرات سود آتي


تحلیل بازار سرمايه ايران


تحلیل سود بازار سرمایه


عوامل تغییر سود تقسیمی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود ...

تحلیلی,عوامل,مرتبط,تغییرات,تقسیمی,تغییراتزار,سرمایه,ایران, تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه بررسی عوامل تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود ...

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود ...

تحلیلی,عوامل,مرتبط,تغییرات,تقسیمی,تغییراتزار,سرمایه,ایران,,تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران,فروشگاه فایل رام

تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود ...

تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران چكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: آليات تحقيق1-1 مقدمه 52-1 بيان مسئله: 63-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقيق: 84-1 اهداف تحقيق 95-1 چارچوب نظري تحقيق 106-1 مدل تحقيق ...

پایان نامه بررسی عوامل تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود ...

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود ...

تحلیلی,عوامل,مرتبط,تغییرات,تقسیمی,تغییراتزار,سرمایه,ایران, تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود ...

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران بهترین فایل لینک منبع و پست : تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج و عادي با آزمون MMPI


گزارش كارآموزي عيب يابي موتورهاي DC


طراحی معماری هنرستان


تحقیق پیرامون آدولف هيتلر


گزارش طرح کرامت سوم دبستان


گزارش کارآموزی مجتمع پتروشيمي اراك در آزمايشگاه GC


پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی خرداد 93


گزارش کار آزمایش سرریز تیغه ای آزمایشگاه هیدرولیک


پلت فرم بیزنس پلن ( نوشتن طرح کسب وکار)


گسترش مديريت عملكرد ناب و دستيابي به اهداف آن