دانلود رایگان


در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازهبخشی از چكيده:
ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، دولتها و مديران مي باشد. مديران به منظور ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد استفاده ميكنند. سرمايه گذاران (سهامداران) به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در به كار گيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ، افزايش و يا فروش سرمايه گذاري؛ اعتبار دهندگان به منظور تصميم گيري در مورد ميزان نرخ اعطاي اعتبار؛ به ارزيابي عملكرد مي پردازند .مهمترين جنبه اي كه توسط سرمايه گذاران در ارزيابي عملكرد در نظر گرفته مي شود، اين است كه آيا براي آنها ارزش ايجاد شده است يا خير.در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي شده است، تا شاخصهايي معرفي شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. يكي از جديد ترين اين شاخصها، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده مي با شد ؛كه هزينه فرصت همۀ منابع به كار گرفته شده را در نظر مي گيرد و تحريفات ناشي از به كار گيري روشهاي مختلف حسابداري توسط مديريت و همچنين اثر تورم را تعديل نموده و تنها معيار عملكردي است كه ارتباط مستقيم با ارزش بازار سهام دارد و به وسيله آن مي توان اضافه ارزش در قيمت سهام هر شركتي را توضيح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معيار ارزيابي عملكرد مالي مناسب، در شرایط بازار سرمايه ايران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين؛ براي محاسبه متغير هاي پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزار SPSS به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: ...

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
2-1بیان مسئله تحقيق
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1 اهداف تحقیق
5-1 چارچوب نظری
6-1 مدل تحقیق
1-6-1 متغیر های مستقل
1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر
2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد
2-6- 1متغییر وابسته
3-6- 1متغییر كنترل
7-1 فرضیه های تحقیق
8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه
2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین)
1-2-2 شاخص های غیر مالی
2-2-2 شاخص های مالی
3-2 معیارهای مالی سنتی
1-3-2 بازده سرمایه گذاری (ROI)
2-3-2 سود باقیمانده (RI)
3-3-2 بازده فروش
5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم
6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت
1-6-3-2 معیار اول- سود
2-6-3-2 معیار دوم- سود هر سهم
3-6-3-2 معیار سوم- رشد سود
4-6-3-2 معیار چهارم- نرخ بازده سرمایه گذاری
4-2 دلایل مطرح شده EVA
1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش
2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی
4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی
1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها
2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی
3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری
4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL
5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق
6-4-4-2 ذخیره LIFO
7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی
8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده
9-4-4-2 دارائی های نامشهود
10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل
11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه
5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی
6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی
7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمايه
8-4-2 استاندارد سازی EVA
9-4-2 دگرگونی EVA
10-4-2 تکامل EVA
11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود
12-4-2 كاربرد هاي EVA
1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA
2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA
13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات
14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی
15-4-2 معايب ارزش افزوده اقتصادي EVA
16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA
1-16-4-2 ارزش افزوده بازار
2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA
17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش
18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC
19-4-2 هزینه سرمایه
20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C)
21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه
22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه
23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها
1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی
2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز
3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks)
24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته
1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک
3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده
4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی
25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke)
26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه
27-4-2 مزایای EVA
28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه
29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران
1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته
2-29-4-2 بازی رشدهای آینده
3-29-4-2 بازی انتقال ریسک
30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد
31-4-2 EVA, CVA, EP به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد
32-4-2 سودمندی شاخص های EVA, CVA ,EP
33-4-2 نتایج استفاده از EVA, CVA ,EP برای پاداش مدیران اجرایی
34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام
35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE
36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE
37-4-2 بازده سرمایه گذاری
38-4-2 سیستم دو پونت
5-2 نتیجه گیری
6-2 سابقه تحقیق
1-6-2 تحقیقات خارجی
2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه
2-3 روش تحقیق
3-3 جامعه مطالعاتی
4-3 قلمرو تحقیق
1-4-3 قلمرو مکانی تحقیق
2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق
3-4-3 قلمرو موضوعي تحقیق
5-3 روش های جمع آوری اطلاعات
6-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق
4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق
1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول
2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم
3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم
4-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم
5-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم
6-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
1-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول
2-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم
3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم
1-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي الف
2-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ب
3-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ج
4-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي د
5-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ه
6-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي و
7-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ز
4-2-5 نتايج فرضیه اصلی چهار
5-2-5 نتايج فرضیه اصلی پنجم
6-2-5 نتايج فرضیه اصلی ششم
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق
4-5 پیشنهادها
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
5-5 محدودیت های تحقیق
پیوستها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتین
فهرست منابع اینترنتی
چکیده انگلیسی
فهرست جدوال
پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه ارشد مدیریت مالی


بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي


بازار سرمايه ايران


بازار سرمایه به تفكيك صنعت و اندازه


عملکرد بازار سرمایه


بررسی عملکرد مالی بازار سرمایه


معیار تحلیل بازار سرمایه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت زمان از دیدگاه اسلام


بررسي رابطه عزت نفس با هر يك از پايگاه هاي هويت دردانش آموزان


تحقیق اعتماد به نفس


دانلود پاورپوینت گردشگری مبتنی بر رویداد


تحقیق اعتماد به نفس


بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل


روش های تبلیغات الکترونیکی


شیپ فایل جاده های ارتباطی استان آذربایجان شرقی


برنامه لایه گذاری عکس


برنامه لایه گذاری عکس