دانلود رایگان


پایان نامه امنیت شبکه پیرامون IPS،IDS ،UTM - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه امنیت شبکه پیرامون IPS،IDS ،UTMچکیده:
با رواج روز افزون شبکه های کامپیوتری ، امنیت اطلاعات ذخیره شده یا انتقالی از طریق آنها، در کنار سایر معیارهای مربوط به فن آوری شبکه های کامپیوتری ، نظیر سرعت و تنوع خدمات ارائه شده ، مورد توجه جدی تر استفاده کنندگان ، راهبران و طراحان شبکه های کامپیوتری قرار می گیرد. هم اکنون ، مشکلات مربوط به امنیت شبکه های کامپیوتری با اتصال شبکه های محلی به شبکه های جهانی ، بیشتر خود نمایی می کند. گر چه امنیت به معنای کامل ، هیچ گاه قابل پیاده سازی نخواهد بود اما فراهم شدن سطح قابل قبولی از امنیت ، نیازمندی مهمی برای بسیاری از کسانی است که از شبکه های کامپیوتری به صورت جدی استفاده می کنند. به همین دلیل شرکت ها و سازمان ها به سمت استفاده از سیستم های کشف نفود (IDS) و سیستم های پیشرفته جلوگیری از نفوذ (IPS) برای محافظت لحظه ای روی آورده اند. فناوری & IDS IPS از روش های متعددی در کشف رخدادها استفاده می کند.
مقدمه:
همان گونه که ابزارها و تکنیک های جدید روزانه در دنیای فناوری اطلاعات پدیدار می گردند تا اطلاعات را در شبکه جهانی اطلاعات قابل دسترس نمایند به همان نسبت آسیب پذیری ناشی از آن ها نیز بیشتر می گردد. در نتیجه دفاع سایبری از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا در خصوص انتقال ایمن و معتبر اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت اطمینان حاصل گردد.
سیستم های شناسایی نفوذ و سیستم های شناسایی و جلوگیری از نفوذ مهترین فن آوری هایی هستند که در زمینه حفاظت سایبری وجود دارند.در حقیقیت شناسایی نفوذ فرایند نظارت بر اتفاقاتی است که در یک سیستم کامپیوتری یا یک شبکه رخ داده و تحلیل و بررسی علائم اتفاقات محتمل آتی است . شناسایی نفوذ می تواند بصورت دستی یا بصورت خودکار صورت پذیرد. شناسایی نفوذ بصورت دستی ممکن است از طریق بازرسی فایل های ثبت وقایع یا ترافیک شبکه ای رخ دهد.
بنابراین یک سیستم شناسایی نفوذ ابزار یا کاربرد نرم افزاری است که عملکرد شبکه و سیستم اطلاعات برای اقدامات اشتباه یا نقض قوانین را کنترل می نماید و به آن فعالیت مشکوک از طریق اطلاع رسانی به مدیر سیستم از راه های مختلف پاسخ می دهد. سیستم های شناسایی نفوذ می توانند بر اساس میزبان یا بر اساس شبکه باشند. سیستم بر اساس میزبان ، تماس ها و وقایع سیستم را کنترل می کنند در حالی که سیستم های بر اساس شبکه ، جریان بسته های کوچک شبکه را کنترل می کنند. سیستم های مدرن معمولاً تلفیقی از این دو رویکرد هستند.

فهرست مطالب:
فصل اول : مفاهیم اولیه IPS
١-١ مقدمه
١-٢ فایروال چیست ؟
١-٣ چرا دیواره آتش به تنهایی کافی نیست ؟
١-٤ IDS چیست ؟
١-٥ نگاهی بر سیستم های تشخیص نفوذ(IDS)
١-٦ انواع روش های تشخیص نفوذ
١-٦-١ روش تشخیص رفتار غیر عادی
١-٦-١-١ تشخیص سطح آستانه
١-٦-١-٢ معیارهای آماری
١-٦-١-٣ معیارهای قانون گرا
١-٦-٢ روش تشخیص سوء استفاده یا تشخیص مبتنی بر امضا
١-٧ انواع معماری سیستم های تشخیص نفوذ
١-٧-١ سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان (HIDS)
١-٧-٢ سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برشبکه (NIDS
١-٧-٢-١ معایب NIDS
١-٧-٣ سیستم تشخیص نفوذ توزیع شده (DIDS)
فصل دوم : Intrusion Prevention System( IPS)
٢-١ مقدمه
٢-٢ سیستم های پیشگیری از نفوذ
٢-٣ انواع سیستم های پیشگیری از نفوذ
٢-٣-١ پیشگیری از عوامل نفوذ وابسته به شبکه
٢-٣-١-١ امکانات NIDS
٢-٣-١-٢ گسترش NIPS و NIDS
٢-٣-٢ پیشگیری از عوامل نفوذ بر اساس میزبان
٢-٣-٢-١ سیستم IPS مبتنی بر شبکه در مقابل IPS مبتنی بر میزبان
٢-٣-٣ سیستم های پیشگیری از عوامل نفوذ بی سیم (WIPS)
٢-٣-٣-١ هدف
٢-٣-٣-٢ تشخیص نفوذ
٢-٣-٣-٣ ممانعت از نفوذ
٢-٣-٣-٤ پیاده سازی
٢-٣-٣-٥ پیاده سازی شبکه ای
٢-٣-٣-٦ پیاده سازی بر روی میزبان
٢-٤ مکانیزم آشکار سازی نفوذ و پیشگیری از نفوذ ٢٩
٢-٤-١ راهکار آشکار سازی نفوذ
٢-٤-٢ راهکار پیشگیری از نفوذ
٢-٥ تفاوت میان IDS و IPS چیست ؟
٢-٦ پیکربندی های IDS و IPS
٢-٧ ده راهکار برای برقراری یک سیستم امن پیشگیری از نفوذ
٢ -٧-١ سیستم پیشگیری و شناسایی نفوذ به صورت همزمان
٢-٧-٢ حفاظت AET تکنیک های پیشرفته گریز
٢-٧-٣ ارتباط با رویدادها
٢-٧-٤ فیلتر مسیرهای وب
٢-٧-٥ دسترسی امن و بازرسی
٢-٧-٦ حفاظت در برابر حمله های DOS
٢-٧-٧ امکان مدیریت مرکزی
٢-٧-٨ کارایی
٢-٧-٩ آمادگی برای IPV6
٢-٧-١٠ هماهنگی و یکپارچگی کامل با فایروال
فصل سوم : پوشش حمله توسط IPS
٣-١ مقدمه
٣-٢ کرم (Worm)
٣-٣ اسب تروا
٣-٣-١ علت نامگذاری
٣-٣-٢ اهداف و عملکرد
٣-٣-٣ وقتی رایانه ای به تروجان آلوده شد
٣-٣-٤ اگر به تروجان آلوده شدید
٣-٣-٥ و در آخر شیوع تروجان ها
٣-٤ سر ریز بافر (Buffer Over Flows)
٣-٤-١ بافر چیست ؟
٣-٤-٢ برای جلوگیری از این حملات
٣-٥ جاسوس افزارها
٣-٦ فیشینگ چیست و چگونه با آن مقابله می کنیم ؟
٣-٧ بات نت
٣-٨ حمله عدم پذیرش سرویس (DOS) چیست ؟
٣-٨-١ طبقه بندی حملات DOS
٣-٨-١-١ سر ریز بافر
Ping of Death Attack 2-1-8-3
Smurf Attack 3-1-8-3
Tear Drop 4-1-8-3
SYN Attack 5-1-8-3
٣-٩ حملات Day Zero چیست ؟
٣-١٠ پیشگیری مستقر بر میزبان (HIPS)
٣-١١ HIPS چگونه کار می کند؟
٣-١٢ تهدید پیشرفته مستمر
٣-١٣ نقش IPS در APT
٣-١٤ نسل جدید IPS
فصل چهارم : Unified Threat Management( UTM)
٤-١ مقدمه
٤-٢ UTM چیست ؟
٤-٣ مزایای UTM
٤-٤ خطرات احتمالی استفاده از مدیریت یکپارچه تهدید UTM
٤-٥ ایمنی سرورها
٤-٦ چگونگی امن سازی شبکه توسط UTM
٤-٧ اضافه کردن لایه IPS
٤-٨ کاهش اثرات تروجان ها و کرم ها و جاسوس ها و سایر بد افزارها
٤-٩ معماری
٤-١٠ لیست سیاه IP ها
٤-١١ چگونه از یک IPS درست استفاده کنیم ؟
٤-١٢ مدیریت بروز رسانی
٤-١٣ بخش های موجود در یک UTM
٤-١٣-١ فایروال
٤-١٣-٢ پیشگیری از نفوذ
٤-١٣-٣ حفاظت DOS
٤-١٣-٤ کنترل پهنای باند
٤-١٣-٥ دفتر شعبه VPN
٤-١٣-٦ Antivirus و Anti Spam
٤-١٤ پنج عامل مهم در انتخاب UTM
٤-١٤-١ استفاده از موتور قدرتمند آنتی ویروس
٤-١٤-٢ استفاده از شناسه کاربری
٤-١٤-٣ نمایندگی مجاز و رسمی در داخل کشور
٤-١٤-٤ گواهینامه و تائیدیه از موسسات بنام و معتبر بین المللی
٤-١٤-٥ گواهینامه VPNC
فصل پنجم : سناریو عملی از فایروال Cisco
٥-١ معرفی ASA
٥-٢ نحوه فعال سازی ASDM در فایروال های ASA و کانفیگ آن
٥-٣ ارتباط Site To Site با استفاده از تانل VPN
٥-٤ اضافه نمودن DMZ به فایروال ASA
ارزیابی
نتیجه گیری
منابع و ماخذشبکه


امنیت شبکه


IPS


IDS


UTM


پایان نامه امنیت شبکه


تحقیق امنیت شبکه


مقاله امنیت شبکه


شبکه امن


تحقیق درباره امنیت شبکه


شبکه utm


شبکه ids


َشبکه ips


مفاهیم اولیه IPS


مقاله Intrusion Prevention System


فایروال Cisco


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دستگاههای مدیریت یکپارچه تهدیدات (UTM)

دستگاههای مدیریت یکپارچه تهدیدات (utm)، از سال ۲۰۰۴ بعنوان راه حل جامع امنیت اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری معرفی و به بازار ارائه شده اند و به عنوان مناسب ترین راهکار برای خط مقدم مقابله با تهدیدات مورد استفاده قرار می ...

امنیت شبکه های کامپیوتری

امنیت شبکه های کامپیوتری دسته: برنامه نویسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1309 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 215 امروزه امنیت ملی و اقتدار سیاسی و اقتصادی به طرز پیچیده ای به امنیت اطلاعات گره خورده و نه تنها دولتها بلکه ...

موضوع داغ برای پایان نامه ارشد شبکه

موضوع داغ برای پایان نامه ارشد شبکه مانشت - مرجع مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر - کنکور ارشد و دکتری

امنیت شبکه های مخابراتی

امنیت شبکه های مخابراتی ... IPS ّ IDS‬‬ ‫تفاّت کلیذی تیي ایي تکٌْلْصی ُا اص ًام آى ُا استٌثاط هی شْد.‬ ‫هحصْالت ‪ IDS‬تٌِا تشافیک آسیة سساى سا تشخیص هی دٌُذ.‬ ‫دس حالیکَ ... Utm arichoana. English ...

پایان نامه امنیت شبکه های IPS،IDS ،UTM بایگانی

پایان نامه امنیت شبکه های ips،ids ،utm ۱۱۱ صفحه فایل pdf چکیده: با رواج روز افزون شبکه های کامپیوتری ، امنیت اطلاعات ذخیره شده یا انتقالی از طریق آنها، در کنار سایر معیارهای مربوط به فن آوری شبکه های کامپیوتری ، نظیر سرعت و ...

سمینار و پایان نامه رشته شبکه

سمینار و پایان نامه رشته شبکه مانشت - مرجع مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر - کنکور ارشد و دکتری

دانلود پایان نامه بررسی امنیت فایروال و راهکارها

Menu ; خانه صفحه نخست; علوم انساني رشته های علوم انسانی. رشته اقتصاد; رشته حسابداري; رشته حقوق; رشته روانشناسي; رشته شهرسازي

پایان نامه بررسی الگوریتم ژنتیک در TSP و NP-HARD

پایان نامه بررسی معماری فرهنگسرای جوان. قیمت: 15,000 تومان پایان نامه امنیت شبکه پیرامون IPS،IDS ،UTM قیمت: 12,000 تومان مقاله ویژگی ها و کاربردهای قندهای الکلی در صنعت غذا قیمت: 4,000 تومان

امنیت شبکه های کامپیوتری

امنیت شبکه های کامپیوتری دسته: برنامه نویسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1309 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 215 امروزه امنیت ملی و اقتدار سیاسی و اقتصادی به طرز پیچیده ای به امنیت اطلاعات گره خورده و نه تنها دولتها بلکه ...

دستگاههای مدیریت یکپارچه تهدیدات (UTM)

دستگاههای مدیریت یکپارچه تهدیدات (utm)، از سال ۲۰۰۴ بعنوان راه حل جامع امنیت اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری معرفی و به بازار ارائه شده اند و به عنوان مناسب ترین راهکار برای خط مقدم مقابله با تهدیدات مورد استفاده قرار می ...

سمینار و پایان نامه رشته شبکه

سمینار و پایان نامه رشته شبکه مانشت - مرجع مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر - کنکور ارشد و دکتری

پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

پایان,نامه بررسی,مدیریت,محافظت,شبکه های,کامپیوتری,,پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

پایان نامه سیستم تشخیص نفوذ

پایان نامه امنیت شبکه های ips،ids ،utm. خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ در ۱۱:۵۸ ق.ظ توسط مدیریت ... ١-٧-٢ سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برشبکه (nids ١٠. ١-٧-٢-١ معایب nids ١٢.

پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

پایان,نامه بررسی,مدیریت,محافظت,شبکه های,کامپیوتری,,پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری,فروشگاه سیبو وب

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون امنیت شبکه - پروژه دات کام

امنیت شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر تاریخی فقط توسط افراد با تجربه و ... » دانلود پایان نامه پیرامون شبکه ... اگه امکان داره یک مقاله یا پایان نامه در مورد نصب و راه اندازی utm برایم ارسال ...

تفاوت UTM و Firewall کدامیک در شبکه مناسبتر میباشد [ویدیوی ...

اینروزها utm از الزامات بسیار حیاتی یک شبکه می باشد و حتی یک روز سپری کردن بدون utm کاریست بسیار خطرناک، در عین حال این مورد نباید فراموش شود بودن یک utm به تنهایی ضامن امنیت شبکه نخواهد بود و داشتن آنتی ویروس قدرتمند، سیستم ...

مکانیز های فایروال UTM IDS و طرز کار آنها

پروژه و پایان نامه مکانیز های فایروال utm ids و طرز کار ... در داخل شبکه قرار میگیرد و همانطور که جریان سیستمهای اطلاعاتی از داخلش عبور میکند به آن نگاه میکند.

تفاوت UTM و Firewall کدامیک در شبکه مناسبتر میباشد [ویدیوی ...

اینروزها utm از الزامات بسیار حیاتی یک شبکه می باشد و حتی یک روز سپری کردن بدون utm کاریست بسیار خطرناک، در عین حال این مورد نباید فراموش شود بودن یک utm به تنهایی ضامن امنیت شبکه نخواهد بود و داشتن آنتی ویروس قدرتمند، سیستم ...

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون امنیت شبکه - پروژه دات کام

امنیت شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر تاریخی فقط توسط افراد با تجربه و ... » دانلود پایان نامه پیرامون شبکه ... اگه امکان داره یک مقاله یا پایان نامه در مورد نصب و راه اندازی utm برایم ارسال ...

سمینار و پایان نامه رشته شبکه

سمینار و پایان نامه رشته شبکه مانشت - مرجع مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر - کنکور ارشد و دکتری

گزارش کارآموزی شرکت داروسازی پارسیان


نظر امام خمینی در مورد وهابیت


پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سفال


راهنمای گام به گام طرح اختلاط بتن


تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد


پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی وقیمت‌بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در‌‌بازار بورس اوراق


پاورپوینت یادگیری فردی


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تهران (واقع در استان تهران)


گزارش کارآموزی مونتاژ پراید در شرکت سایپا


کنترل ولتاژ سیستم توزیع نامتعادل با سیستم تبدیل انرژی باد و نفوذ بالای فوتوولتائیک