دانلود رایگان


جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتی

جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژهHSE- کنکور

مقدمه
آب سرچشمه زندگی و یکی از فراوانترین ترکیبات زمین است، ضرورت آب براي بقاء و حیات انکار ناپذیر اسـت چـرا کـه
هیچ موجود زندهاي از جمله انسان بدون وجود آن قادر به ادامه حیات نیست.
کلیه اجتماعات اولیه و تمدنهاي قدیمی بشري در کنار رودخانه هایی از جمله دجله، فرات، نیل، گنگ و غیره شکل گرفته
است و انسانهاي اولیه توانستهاند با بهره گیري از آب این رودخانه ها و به کمک روشهاي ابتـدایی، نیازهـاي اولیـه خـود را
برآورده سازند.
همسو با ایجاد تحولات بشري و افزایش مصرف و به تبع آن افزایش آلودگیهاي زیست محیطی بالاخص آلودگی آب، و از
طرفی با پیشرفت تکنولوژي و بهداشت و پی بـردن بـه نقـش آب در انتقـال بیماریهـاي مختلـف، خصوصـیات و کیفیـت
فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن نیز مطرح شد و به تجربه ثابت شد که نمیتوان هر آبی را براي هر منظوري بهکار برد.
از این روآب آشامیدنی را آبی سالم، گوارا و قابل دسترس تعریف کردند.
چرخه هیدرولوژیک و کیفیت آب
3 آب یکی از فراوانترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت میشود و تقریباً
4
سطح زمین را در برمیگیرد. علی رغم این
وفور چندین عامل باعث کمبود آب براي استفاده انسانها میشود. همانطور که در جدول دیده میشود بیش از 97 درصـد
کل منابع آب جهان در آبهاي شور قرار گرفته و براي بیشتر مقاصد بسادگی قابل استفاده نیست، از 3 درصـد باقیمانـده
کمی بیش از 2 درصد در یخهاي قطبی شمال، یخچالها و رطوبت هوا و خاك واقع شده و غیر قابل دسترسـی اسـت، بـه
همین دلیل ادامه حیات و نیازهاي تکنیکی و کشاورزي انسانها به 1/62 درصد باقیماندهاي که در دریاچهها، و رودخانهها
و دریاچههاي شیرین و آبهاي شیرین زیرزمینی قرار دارند وابسته میباشد.
طبقه بندي منابع آب با توجه به منشاء:
1- جوي
2- سطحی (رودخانه ها، ، و دریاها)
3- زیرزمینی (چشمه ها و چاهها)
البته دسته بندي آبها کار صحیحی نمیباشد، چون هر سه این منابع با هم در ارتباط کامل مـیباشـند. حرکـت پیوسـته
بخار آب به هوا و برگشت به زمین را گردش آب در طبیعت گویند.
آبهاي زیرزمینی
در بیشتر موارد عبور آبهاي زیرزمینی از طبقات مختلف زمین که در حقیقت مانند صافیهاي مختلف عمـل مـینماینـد
سبب حذف عوامل میکروبی و فیزیکی آب میشود. به همین براي آبهاي زیرزمینی (مانند چاه) چنانچه از اعماق برداشته
شوند در بیشتر موارد فاقد میکروارگانیسم و کدورت و رنگ میباشند، به عبارت سادهتر چنین آبی نیاز به تصفیه ندارد و
فقط بخاطر حصول اطمینان و آینده نگري مقداري کلر به آب اضافه میشـود تـا کلـر باقیمانـده آن بـه 0/3-0/5 PPM
برسد.دانلود جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت اول)رشته ایمنی صنعتی


دانلود جزوه


مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتی


دانلود جزوه مهندسی محیط زیست


رشته ایمنی صنعتی


کسب درآمد اینترنتی


کسب درآمد از اینترنت


فروشگاه فایل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رشته محیط زیست | جزوه

رشته محیط زیست دانلود تحقیق آب و رطوبت موجود در جو اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷ رشته محیط زیست , رشته هواشناسی ۰ 237

رشته محیط زیست | جزوه

رشته محیط زیست دانلود تحقیق آب و رطوبت موجود در جو اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷ رشته محیط زیست , رشته هواشناسی ۰ 237

رشته محیط زیست | جزوه

رشته محیط زیست دانلود تحقیق آب و رطوبت موجود در جو اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷ رشته محیط زیست , رشته هواشناسی ۰ 237

پاورپوینت درباره سرطان کبد و راه های درمان آن


تحقیق حروف اضافه رابط بين زمان و مکان در زبان انگلیسی


پروژه آمار قد دانش آموزان يو پلاس


پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسازگاری کلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی


پاورپوینت پل ها و معماری پل ها


تحول و دگرگونی جامعه اسلامی براساس وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی


پایان نامه روانشناسی شناخت شخصيت انسان


فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)


طرح توجیهی توليد داروهای گياهی


پایان نامه درباره ارزیابی کارایی زیر بخش های صنعت استان اصفهان به روش DEA و تعیین سهم عوامل موثر بر