دانلود رایگان


بررسی و تحقیق-ایمنی و سلامت شغلی کارکنان- در 75صفحه-docx - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی و تحقیق-ایمنی و سلامت شغلی کارکنان- در 75صفحه-docxبهداشت حرفه اي، ابزاري است كه به كمك آن مي توان در راستاي فراهم آوري، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت نيروي كار گام برداشت. بهداشت حرفه اي، بر پيش بيني، تشخيص، ارزشيابي و كنترل عوامل محيطي يا فشارهاي محيط كار متمركز است كه مي توانند آسيب يا بيماري را سبب شوند و يا بر تندرستي كاركنان اثر سوء بگذارند. بهداشت حرفه اي دانشي است كه ريشه در بسياري از علوم مانند شيمي، فيزيك، مهندسي، رياضيات، پزشكي، فيزيولوژي،آمار و... و نيز، علوم انساني دارد.
يكي از رسالت‌هاي اساسي مديريت منابع انساني نگهداري كاركنان توانمند مي‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداري، مكملي بر ساير اقدامات و فرايند‌هاي مديريت منابع انساني است، حتي اگر عمليات كارمنديابي، انتخاب، انتصاب و ساير اقدامات پرسنلي به نحو بايسته انجام شود بدون توجه كافي به امر نگهداري نتايج حاصل از اعمال مديريت چندان چشمگير نخواهد بود.
نظام نگهداري منابع انساني ابعاد متعددي را شامل مي‌شود كه مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود:
در صورت داشتن توجه و بكارگيري اين موارد امنيت شغلي در كاركنان ايجاد شده و به رضايت شغلي آنها منتهي مي‌شود كه اين امر خود از اهميت بسزايي برخوردار است.
در ذیل تأكيد اصلي بر روي موارد 'دسته اول' است به اين صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ايمني و سلامت و جنبه‌هاي قانوني آن بحث مي‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌هاي مديريت ايمني و سلامت حرفه‌اي پرداخته مي‌شود. سپس بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كليدي استرس در محيط كار با تمركز بر روي شناخت و بهينه سازي ميزان استرس بررسي مي‌شود. در پايان اميد است كه توجه و بكارگيري مطالب و راهكار‌هاي اين مقاله در افزايش ايمني و سلامت محيط كار، بهينه سازي سطح استرس و ايجاد امنيت شغلي مناسب و در نهايت ايجاد رضايت شغلي موثر باشد كه اين نيز يكي از عواملي است كه در بهبود مستمر و تعالي سازمان‌ها بايد در نظر گرفته شود.

امنيت شغلي در آينده
در آينده و در تجارت تغييرات سريع باعث كوچك‌تر شدن سازمان‌ها مي‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازي شدن پيش مي‌روند. سازمان‌ها به صورت يك هسته مركزي در مي‌آيند و ساير قسمت‌ها و كاركنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار مي‌گيرند و اكثر مردم براي خود كار خواهند كرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتي از سود خواهد شد و جاي دستمزد‌هاي ثابت را مي‌گيرد. كاركنان خود را بايد با قرارداد‌هاي نامعين و مستقل وفق دهند. در اين شرايط كاركنان مجبورند همواره در حال يادگيري باشند كه دليل اين وضعيت افزايش روزافزون رقابت است. در آينده امنيت استخدام بر مبناي توانايي كاركنان در ايجاد ارزش افزوده مي‌باشد. با توجه به اين عوامل مي‌توان نتيجه گرفت كه در آينده عمده مسئوليت ايمني و سلامت به عهده كاركنان است .

تعاريف و مفاهيم ايمني و بهداشت كار
روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار

  1. روش‌هاي تامين سلامت كاركنان در محل كار: شامل روش‌هاي طبي، روش‌هاي كنترل محيط و روش‌هاي روانشناسي است.
  2. ارگونومي: به مطالعاتي اطلاق مي‌شود كه در آن ساخت تركيب و سازمان كار طراحي تجهيزات شغل و محل كار در رابطه با عامل انساني مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در اين روش‌ها به مسائل فيزيولوژيكي، ادراكي و تاحدي رفتاري انسان توجه مي‌گردد.
  3. روش‌هاي بيومكانيكي: اين روش‌ها تعامل فيزيكي بين انسان و سيستم مكانيكي اطراف او را مورد نظر داشته، ابزار، تجهيزات و تسهيلات محل كار را در اين رابطه مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
  4. مهندسي سيستم ها: در اين روش با توجه به اصول سيستم‌ها تمامي اجزاي موجود شناسائي شده و با استفاده از روش‌هاي تجزيه و تحليل كمي مسائل ايمني را مورد مطالعه قرار مي‌دهد و معمولا شامل چهار گروه اصلی به شرح زیر را در بر می گیرد:
  1. روش‌هاي اكتشافي: در اين روش‌ها با مطاله در نحوه توزيع و تشخيص بيماري‌ها و روش‌هاي آماري و مقايسه ميزان سلامت و ايمني مورد تحليل قرار مي‌گيرند. روشهای اکتشافی در قلمرو مسائل بهداشت و ایمنی معمولا به دو دسته عمده به شرح زیر تقسیم میشود:
الف:اپیدمولوژی یا مطالعه در نحوه توزیع و تشخیص بیماری ها که درآن از روشهای مختلف تحقیق ازجمله روشهای زیر استفاده می شود: 1.اپیدمولوژی توصیفی 2.اپیدمولوژی از طریق آزمون و فرضیه 3.اپیدمولوژی تحلیلی 4.اپیدمولوژی تجربی
ب:روشهای آماری:
در این روشها معمولا اطلاعات کافی در زمینه تعداد سوانح و بیماری ها و علل آن جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه وتحلیل می شود. نتایج حاصل از این تحلیل ها با استانداردهای متداول مثل:ضریب استاندارد تکرار سوانح ضایعه زا و یا ضریب شدت سانحه، مقایسه و از این طریق میزان ایمنی و بهداشت محیط کار مشخص می شود.
  1. روش‌هاي رفتاري: در اين روش‌ها براي بررسي ايمني و سلامت از متغير هايي نظير رضايت از كار ، انگيزش، مشاركت و عواملي از اين دست پرداخته مي‌شود. روشهای رفتاری ، پنج زمینه زیر را مورد تاکید قرار می دهند:

قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه‌اي
با توجه به اهميت ايمني و سلامت، كارفرمايان همواره از طرف افراد جامعه، كارگران و كارمندان و گروه‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري به منظور پذيرفتن مسئوليت بيشتر در مورد ايمني و سلامت كاركنان تحت فشار بوده‌اند. اين فشار‌ها باعث شده تا دولت‌ها به ايجاد قوانين پوشش‌دهنده ايمني و سلامت اقدام كنند كه به دليل عدم توجه كافي و وجود مشكلات بنيادي در اغلب موارد منجر به پيچيدگي فرايند توليد و عدم شمول برخي افراد در بعضي زمينه‌ها مي‌شوند.
قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران
در هر يك از كشور‌ها براي ايمني و سلامت محيط كار قوانيني وجود دارد كه البته شدت و ضعف آن با توجه به ميزان توسعه يافتگي كشور‌ها متفاوت است. در كشور ايران نيز قوانيني براي اين منظور پيش بيني شده است و بعد از انقلاب نيز توجه ويژه‌اي به اين امر شده است. براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل‌هايي از سوي شوراي عالي حفاظت فني جهت تأمين ايمني و وزارت بهداشت جهت سلامتي تدوين مي‌شود كه براي كليه كارگاه‌ها، كارفرمايان و كارآموزان الزامي است (ماده 85 قانون كار). شوراي عالي حفاظت فني مسئول تهيه آيين‌نامه‌هاي حفاظت فني مي‌باشد ( ماده 86 قانون كار)
در ايران اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد تأسيس كارخانه داشته باشند بايد طرح‌هاي خود را از نظر ايمني به تأييد وزارت كار (شوراي عالي حفاظت فني) و از نظر سلامت به تأييد وزارت بهداشت برسانند. اين موارد در خصوص واردات ماشين آلات هم صادق است ( مواد 87 الي 90 قانون كار).
در مورد كاركنان نيز كارفرمايان براي حفاظت از ايمني و سلامت كاركنان در محيط كار مكلف به تهيه تمامي وسايل ايمني و ارائه آموزش‌هاي لازم مي‌باشند. همچنين كاركناني كه در معرض بيماري‌هاي ناشي از كار هستند بايد پرونده پزشكي داشته باشند و هر سال يكبار توسط مراكز درماني مورد تأييد، معاينه شده و نتيجه در پرونده آنها ثبت شود. چنانچه بيماري ناشي از كار در فرد تشخيص داده شود كارفرما مكلف است اين فرد را بدون كاهش حق‌السعي در قسمت مناسب ديگري به كار گمارد. در صورت تعدد اين بيماران وزارت كار مكلف است تا از محيط كار براي كنترل موارد ايمني و سلامت بازديد به عمل آورد و با بررسي شرايط و در صورت لزوم براي پيشگيري از بيماري‌هاي محيط كار كميته حفاظت فني و بهداشت كار توسط وزارتخانه‌هاي كار و بهداشت تشكيل خواهد شد. وظيفه كميته مذكور برقراري ارتباط ميان وزارتخانه‌هاي مسئول و كارفرما مي‌باشد و اين كميته از افراد متخصص با تأييد وزارتخانه‌هاي مسئول تشكيل مي‌شود (ماده 91 الي 93 قانون كار)
در صورتي كه كارفرما در مورد ايمني و سلامت حرفه‌اي قصور كند برطبق قانون ملزم به جبران خسارت و مجازات خواهد بود و در صورت قصور كارگر، كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت (ماده 94 و 95 قانون كار). به منظور اجراي صحيح اين قوانين و ضوابط حفاظت فني و سلامت كاركنان اداره بازرسي وزارت كار تشكيل شده كه وظايفي از قبيل نظارت براجراي قوانين، آموزش مسائل ايمني و سلامت، بررسي اشكالات قوانين، رسيدگي به حوادث كاري و بازرسي‌هاي منظم بر طبق فانون دارد. نحوه بازرسي و شرايط بازرسان نيز در قانون پيش بيني شده است ( قانون كار مواد 96 الي 106)
مهندسی بهداشت حرفه‌ای (به انگلیسیایمنی و سلامت شغلی کارکنان


ایمنی و سلامت شغلی در بهداشت حرفه ای


بهداشت درمحیط جامعه و بهداشت حرفه ای


بهداشت محیط کار


بهداشت حرفه ای


بهداشت روان


ارگونومی کار


بهداشت


سلامت شغلی


بهداشت شغلمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش ...

پاورپوینت,بررسی,امنیت,شغلی با,رویکرد,ایمنی,سلامت,نگهداری,کارکنان,سازمان,,پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان,فروشگاه میکرو فایل دانشجو

جزوه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

جزوه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی کارکنان 9 جزوه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی کارکنان 31 شدت × احتمال وقوع = ریسک انرژی یا میزان سمیت و مهلک بودن × استمرار و فراوانی در معرض قرار گرفتن

پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش ...

پاورپوینت,بررسی,امنیت,شغلی با,رویکرد,ایمنی,سلامت,نگهداری,کارکنان,سازمان,,پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان,فروشگاه میکرو فایل دانشجو

دانلود امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در ...

دانلود امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان. کارمند محتوی گذار 4 1394/07/20 بایگانی مطالب ثبت دیدگاه ارزشمند شما

بررسی و تحقیق ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

بررسی و تحقیق ایمنی و سلامت شغلی کارکنان. بهداشت حرفه اي، ابزاري است كه به كمك آن مي توان در راستاي فراهم آوري، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت نيروي كار گام برداشت.

دانلود مقاله امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن ...

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان. این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد.

امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت

امنیت,شغلی با,رویكرد,ایمنی,سلامت, این مقاله به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت ...

پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش ...

پاورپوینت,بررسی,امنیت,شغلی با,رویکرد,ایمنی,سلامت,نگهداری,کارکنان,سازمان,,پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان,فروشگاه میکرو فایل دانشجو

پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش ...

پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان در 35 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt دانلود کامل پاورپوینت-برترین پاورپوینت-پاورپوینت-پاورپوینت کامل

دانلود پایان نامه در مورد اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ...

و شاخص های آن و به دنبال آن ارتباط این دو واژه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. ... 1-3- بررسی رابطه ایمنی و بهداشت محیط کاری با اضطراب کارکنان. امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان (بصورت ...

فایل کامل|پاورپوینت سلامتی و ایمنی کارکنان|تی اف

فایل کامل(پاورپوینت سلامتی و ایمنی کارکنان) ایمنی کارکنان,تحقیق ایمنی کارکنان,مقاله ایمنی کارکنان,پاورپوینت ایمنی کارکنان,پایان نامه ایمنی کارکنان,سلامت کارکنان,سلامت روان کارکنان,سلامت روانی کارکنان,سلامت اداری ...

دانلود امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در ...

امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 این مقاله به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت ...

ایمنی و بهداشت در محیط کار

تحقیق ایمنی سرویس های مهندسی ایمنی و بهداشت در محیط کار دانلود تحقیق ایمنی سرویس های مهندسی پیشگفتار امروزه مساله ایمنی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کارفرمایان و کارگران در بخش صنعت می باشد. . متاسفانه اغلب ...

بررسی و تحقیق-ایمنی و سلامت شغلی در بهداشت حرفه ای- در ۴۸ ...

بهداشت حرفه اي، ابزاري است كه به كمك آن مي توان در راستاي فراهم آوري، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت نيروي كار گام برداشت. بهداشت حرفه اي، بر پيش بيني، تشخيص،

پروژه و تحقیق-ایمنی و سلامت شغلی در بهداشت حرفه ای

این تحقیق در مورد ایمنی و سلامت شغلی در بهداشت حرفه ای در 48 صفحه و در قالب ورد می باشد

پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش ...

پاورپوینت,بررسی,امنیت,شغلی با,رویکرد,ایمنی,سلامت,نگهداری,کارکنان,سازمان,,پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان,فروشگاه دانلود پروژه

دانلود پایان نامه در مورد اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ...

و شاخص های آن و به دنبال آن ارتباط این دو واژه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. ... 1-3- بررسی رابطه ایمنی و بهداشت محیط کاری با اضطراب کارکنان. امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان (بصورت ...

بررسی و تحقیق-ایمنی و سلامت شغلی در بهداشت حرفه ای- در ۴۸ ...

بهداشت حرفه اي، ابزاري است كه به كمك آن مي توان در راستاي فراهم آوري، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت نيروي كار گام برداشت. بهداشت حرفه اي، بر پيش بيني، تشخيص،

دانلود امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در ...

دانلود امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان. کارمند محتوی گذار 4 1394/07/20 بایگانی مطالب ثبت دیدگاه ارزشمند شما

بررسی و تحقیق-ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

ایمنی و سلامت شغلی کارکنان،ایمنی و سلامت شغلی در بهداشت حرفه ایبهداشت درمحیط جامعه و بهداشت حرفه ایبهداشت محی,

فایل کامل|پاورپوینت سلامتی و ایمنی کارکنان|تی اف

فایل کامل(پاورپوینت سلامتی و ایمنی کارکنان) ایمنی کارکنان,تحقیق ایمنی کارکنان,مقاله ایمنی کارکنان,پاورپوینت ایمنی کارکنان,پایان نامه ایمنی کارکنان,سلامت کارکنان,سلامت روان کارکنان,سلامت روانی کارکنان,سلامت اداری ...

ایمنی و بهداشت در محیط کار

تحقیق ایمنی سرویس های مهندسی ایمنی و بهداشت در محیط کار دانلود تحقیق ایمنی سرویس های مهندسی پیشگفتار امروزه مساله ایمنی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کارفرمایان و کارگران در بخش صنعت می باشد. . متاسفانه اغلب ...

بررسی و تحقیق-ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

ایمنی و سلامت شغلی کارکنان،ایمنی و سلامت شغلی در بهداشت حرفه ایبهداشت درمحیط جامعه و بهداشت حرفه ایبهداشت محی,

گزارش كارآموزي برق در شرکت هپكو اراك


پاورپوینت تصمیم گیری


تحقیق حروف اضافه رابط بين زمان و مکان در زبان انگلیسی


بررسي تأثير افزايش سود انباشته بر ميزان تغييرات سود


تاريخچه بيمه و خدمات بيمه اي


پلان اجرايي ساختمان 4 طبقه، هر واحد 120 متر


پاورپوینت مهندسی آب (زبان تخصصی عمران)


تعیین دوره های خشکسالی در ایستگاه آب و هواشناسی خرم آباد


تکنولوژی بلوتوث


پلان معماري حسينيه + نقشه هاي سازه اي