دانلود رایگان


بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 فهرست مطالب

فصل اول – كليات تحقيق

1-1) مقدمه

1-2) موضوع تحقيق

1-3-) هدف از انتخاب موضوع

1-4-) اهميت و ارزش تحقيق

1-5) كاربرد نتايج تحقيق

1-6) فرضيات تحقيق

1-7) سابقه تحقيق

1-8) روش تحقيق

1-9) جامعه آماري

1-10) ابزار گردآوري داده‌ها

1-11) كليد واژه‌ها

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهاني

2-1-1) مقدمه

2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)

2-1-3) اصول اساسي گات8

2-1-3-1) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد

2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي

2-1-3-3) اصل مشورت

2-1-3-4) اصل حفاظتها

2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات

2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني

2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني

2-1-7-1) كنفرانس وزيران

2-1-7-2) شوراي عمومي

2-1-7-3) كميته‌ها

2-1-7-4) دبيرخانه

2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري

2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني

2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني

2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات

2-1-10-1) اقسام خدمات

2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات

2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات

2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه

3-1-12) تعهدات كلي

2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد

2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو

2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات

2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير

رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده

2-1-12-5) تعهدات آزادسازي

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات

2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه

2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات

2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل

2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت

خدمات

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت

جهاني پيوسته‌اند:

2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني

2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني

2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق

2-1-14-3) فرايند الحاق

2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه

2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني

2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارضات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه

2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني

2-1-17-1 منافع حاصل از روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن اقتصاد

بخش دوم- بيمه

2-2-1) مقدمه

2-2-2) تعريف واژه بيمه

2-2-3) تعريف بيمه

2-2-4) تعريف صنعت بيمه

2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه

2-2-6) تاريخچة بيمه

2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران

2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي

2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد

2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان

2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي

2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد

2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه

2-2-12) بيمه و صادرات

2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه

2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران

2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350

2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران

2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران

2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي

2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه

2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟

2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه

بخش سوم- مطالعه موردي

2-3-1) مقدمه

2-3-2) تعهدات خاص

2-3-3) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات

2-3-4) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب

2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني

2-3-5-1) صنعت بيمه چين

2-3-5-2) بيمه گران خارجي در چين

2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين

2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO

2-3-5-5) نتيجه‌گيري
فصل سوم- روش تحقيق
3-1) مقدمه
3-2) نوع و روش تحقيق
3-3) جامعه آماري
3-4) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data
3-5) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data
3-6) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data
3-6-1) اثرات ثابت
3-6-2) اثرات تصادفي
3-7) آزمون اثرات ثابت
3-8) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت
بيمه كشورهاي در حال توسعه

تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي

در كشورهاي در حال توسعه

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي

در حال توسعه تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي در حال

توسعه از كل بازار بيمة جهاني
3-9) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data
3-10) خلاصه و جمع‌بندي
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1) مقدمه
4-2) آزمون فرضيه‌ها

.......... 4-2-1) فرضية ‌فرعي شماره 1

.......... آزمون برابري عرض از مبدأها

.......... صحت آماري تخمين

.......... تجزيه و تحليل نتايج

4-2-2) فرضيه فرعي شماره 2

.......... آزمون برابري عرض از مبدأها

.......... صحت آماري تخمين

.......... تجزيه و تحليل نتايج
4-2-3) فرضيه فرعي شماره 3
آزمون برابري عرض از مبدأها
صحت آماري تخمين
تجزيه و تحليل نتايج
فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه
5-2) نتيجه‌گيري
5-3) رهنمودها
منابع و مأخذ
- منابع

1-1) مقدمه

صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين المللي روبه روز در اين بازار گسترش مي‌يابد. آزاد سازي و گسترش رقابت در بازارهاي بيمه، يكي از جنبه هاي مهم روند جهاني شدن است. حركت به سمت رقابت بيشتر كشورهاي مختلف را به تجديد ساختار بازار بيمه‌اي و نظام مقرراتي آن سوق مي‌دهد. اين امر توجه بيمه گران و نهادهاي نظارتي بازارهاي بيمه را به لزوم تأكيد بيشتر بر افزايش كارايي، كيفيت خدمات، تنوع بخشي محصولات بيمه اي، بهبود در ساختار عملياتي، شايسته سالاري در گزينش كاركنان و ....معطوف مي‌سازد.

امروزه صنعت بيمه از طرفي يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و از طرف ديگر قويترين نهاد پشتيباني ساير نهاده هاي اقتصادي و خانوارها است.

صنعت بيمه مي‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزي براي اقتصاد ملي نيز باشد مشروط بر اينكه از ظرفيت و توان لازم براي فعاليت در بازار بين المللي بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضاي اين بازار و با نرخهاي قابل رقابت حق بيمه به عرضة خدمات بپردازد.

موضوع تحقيق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه 90 براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه 1995 لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.
- كاربرد نتايج تحقيق:

نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.
)- ابزار گرد آوري داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پايان نامه ها در كتابخانه بيمه مركزي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني و چندي از دانشگاهها جمع آوري وبقيه به صورت جستجوي اينترنتي در سايتهاي علمي‌از جمله WTO و بانك جهاني گرد آوري شده .
بررسي


اثرات


اقتصادي


الحاق


ايران


به


سازمان


تجارت


جهاني


(WTO)بر


صنعت


بيمة


كشور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO ...

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور, <-BlogAbout->, انواع فایل ها را اینجا بیابید

اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت ...

دانلود تحقیق جامع و کامل با موضوع بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 140 صفحه. صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين ...

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO ...

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور, <-BlogAbout->, انواع فایل ها را اینجا بیابید

پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت ...

پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (wto) بر صنعت بيمة كشور دانشكده اقتصاد و حسابداري پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي -۱) مقدمه صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت ...

پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت ...

پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (wto) بر صنعت بيمة كشور دانشكده اقتصاد و حسابداري پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي -۱) مقدمه صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت ...

اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت ...

دانلود تحقیق جامع و کامل با موضوع بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 140 صفحه. صنعت بيمه در جهان در حال تغيير و تحولات سريعي است و رقابت بين ...

تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ)


پایان نامه پیرامون خانه مد و فشن


تعیین اثربخشی شناختی- رفتاری فوردایس بر افزایش خودکارآمدی و سازگازی اجتماعی در زنان تحت درمان اعتیاد


کار تحقیقی سوگند در فقه و اسلام


تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ)


تم حرفه ای پاورپوینت


ترجمه برنامه فناوری شهر شيکاگو Chicago technology plan


طرح توجیهی راه اندازی شرکت فروش قطعات آبیاری تحت فشار 1395


دانلود مقاله MRI در سکوت


مدلسازی موانع بهره وری پرسنل با رویکرد ISM